LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 2, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-323

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 107-2391)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. 2 straipsnio 8 pastraipoje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią pastraipą išdėstyti taip:

planavimo organizatoriai – Vyriausybė, valstybės valdymo institucijos, apskrities viršininkas, savivaldybės, fiziniai ir juridiniai asmenys, organizuojantys teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, tvirtinimą atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka;“.

2. 2 straipsnio 10 pastraipoje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią pastraipą išdėstyti taip:

planų vykdytojai – Vyriausybė, apskrities viršininkas, savivaldybės, fiziniai ir juridiniai asmenys, žemės savininkai ir naudotojai, plėtojantys ūkinę ir kitokią veiklą suplanuotoje teritorijoje, naudojantys žemę, gamtos ir rekreacijos išteklius;“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) apskrities (teritorijų planavimui ir jo dokumentams, kuriuos tvirtina apskrities viršininkas arba valstybės valdymo institucijos);“.

2. 4 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „apskričių valdytojai“ įrašyti žodžius „apskričių viršininkai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Planavimą organizuoja Vyriausybė, valstybės valdymo institucijos, apskričių viršininkai, savivaldybių valdybos (merai), fiziniai ir juridiniai asmenys pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 2 punkto pakeitimas

6 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) apskrities viršininkas;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

8 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) operatyvusis planavimas. Kartu su teritorijų planavimo duomenų banku nuolat kaupiama ir analizuojama informacija, nustatoma veiksmų eilė ir investicijų poreikis, rengiamos programos bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti. Tikslinant alternatyvius sprendinius, atsižvelgiama į socialines, ekonomines ir technines galimybes, poveikį aplinkai, taip pat į realius pokyčius, vykstančius įgyvendinant planuojamos teritorijos bendrąjį planą. Šios dalies sprendiniai, nekeičiantys bendrojo plano sprendinių, savivaldybės valdybos (mero), apskrities viršininko arba Vyriausybės sprendimu patvirtinami kaip bendrojo plano papildymai ir tampa bendrojo plano dalimi. Operatyvusis planavimas yra pagrindas bendrojo plano sprendinių pakeitimams rengti ir šio įstatymo 23 straipsnio ketvirtosios dalies nustatyta tvarka teikti tvirtinti institucijai, tvirtinusiai bendrąjį planą.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio 2, 4, 6 ir 7 dalių pakeitimas

9 straipsnio 2, 4, 6 ir 7 dalyse vietoj žodžių „apskrities valdytojo“, „apskričių valdytojų“, „apskrities valdytojas“, „apskričių valdytojai“ įrašyti atitinkamai žodžius „apskrities viršininko“, „apskričių viršininkų“, „apskrities viršininkas“, „apskričių viršininkai“ ir šias dalis išdėstyti taip:

2. Bendrųjų planų prognozė rengiama ne trumpesniam kaip 20 metų laikotarpiui. Bendrieji planai neterminuoti. Jie gali būti keičiami, papildomi Vyriausybės, apskrities viršininko ar savivaldybės valdybos (mero) teikimu 8 straipsnio pirmosios dalies 3 punkte, šio straipsnio antrojoje dalyje, 23 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta tvarka.“

4. Bendrasis apskrities teritorijos planas rengiamas apskrities viršininko arba kelių apskričių viršininkų bendru sprendimu. Vienos apskrities teritorijos plano rengimą organizuoja apskrities viršininkas, kelių apskričių - vienas iš apskričių viršininkų tarpusavio susitarimu. Apskrities viršininkas bendrąjį planą teikia tvirtinti Vyriausybei. Vyriausybė per tris mėnesius nuo pateikimo dienos patvirtina bendrąjį planą ir viešai paskelbia jo galiojimo pradžią arba jo nepatvirtina, bet priima sprendimą dėl atskirų sprendinių įsigaliojimo ir tolesnės darbų tvarkos.“

6. Bendrojo Lietuvos Respublikos teritorijos plano sprendiniai turi būti suderinti su galiojančių bendrųjų apskrities planų sprendiniais šio įstatymo 23 straipsnyje ir šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu apskrities ar keleto apskričių bendrieji planai neparengti, tai valstybės bendrojo plano sprendiniai turi būti derinami su Lietuvos Respublikos ir apskrities lygmens galiojančiais specialiojo planavimo dokumentais, taip pat jiems raštu turi pritarti apskričių viršininkai ir nurodytose taisyklėse išvardytos valstybės institucijos.

7. Apskrities ir savivaldybės teritorijų bendrųjų planų sprendiniai turi būti suderinti su kaimyninių teritorijų ir aukštesnio bei žemesnio lygmens galiojančių bendrųjų planų sprendiniais šio įstatymo 23 straipsnyje ir šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir neprieštarauti aukštesnio lygmens bendrųjų planų sprendiniams. Jei nėra bendrojo Lietuvos Respublikos teritorijos plano, apskrities plano sprendiniai turi būti derinami su Lietuvos Respublikos lygmens galiojančiais specialiojo planavimo dokumentais, taip pat jiems turi pritarti raštu valstybės institucijos šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Jei nėra bendrojo apskrities teritorijos plano, bendrojo savivaldybės teritorijos plano, sprendiniai turi būti derinami su apskrities lygmens galiojančiais specialiojo planavimo dokumentais, taip pat jiems turi pritarti raštu apskrities viršininkas. Jei nėra savivaldybės teritorijos bendrojo plano, apskrities teritorijos bendrojo plano sprendiniai turi būti derinami su savivaldybės lygmens galiojančiais specialiojo planavimo dokumentais, taip pat jiems turi pritarti raštu savivaldybės valdyba (meras).“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio 2 punkto pakeitimas

11 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „apskričių valdytojai“ įrašyti žodžius „apskričių viršininkai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) apskričių viršininkai;“.

 

7 straipsnis. 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas

17 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojai“ įrašyti žodžius „apskričių viršininkai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Detaliuosius planus, pagal kuriuos žemė ir kitas nekilnojamasis turtas paimamas visuomenės poreikiams, rengia valstybės institucijos, apskričių viršininkai arba savivaldybės.“

 

8 straipsnis. 20 straipsnio 12 dalies pakeitimas

20 straipsnio 12 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

12. Vadovaudamasis įsigaliojusiu detaliuoju planu ar jo pagrindu parengtu žemėtvarkos projektu, apskrities viršininkas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo dienos priima sprendimą dėl valstybinio žemės kadastro duomenų pakeitimo, papildymo, pripažinimo netekusiais galios.“

 

9 straipsnis. 21 straipsnio 5 dalies pakeitimas

21 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Valstybinio teritorijų planavimo duomenų banko kaupimą ir tvarkymą organizuoja Statybos ir urbanistikos ministerija, apskrities - apskrities viršininkas, savivaldybės - savivaldybės valdyba (meras).“

 

10 straipsnis. 23 straipsnio 3 dalies 2 punkto pakeitimas

23 straipsnio 3 dalies 2 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) apskrities viršininko įgaliotas administracijos pareigūnas - apskrities bendrojo plano;“.

 

11 straipsnis. 24 straipsnio 4 dalies pakeitimas

24 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „apskrities - jos valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities - jos viršininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Valstybinį teritorijų planavimo dokumentų registrą tvarko Statybos ir urbanistikos ministerija, apskrities – jos viršininkas, savivaldybės – savivaldybės vyriausiasis architektas.“

 

12 straipsnis. 29 straipsnio 2 dalies pakeitimas

29 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Remdamasi operatyviojo planavimo duomenimis, savivaldybės valdyba (meras), apskrities viršininkas, Vyriausybė atitinkamai prieš kiekvienų savivaldybės, Seimo rinkimų pradžią turi pateikti teritorijų planavimo veiklos ir jos rezultatų ataskaitas.“

 

13 straipsnis. 30 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

30 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) savivaldybių teritorijų bendrojo planavimo, detaliojo planavimo, savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų lygmens specialiojo planavimo – apskrities viršininkas.“

 

14 straipsnis. 32 straipsnio 4 dalies pakeitimas

32 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Savivaldybių vyriausiaisiais architektais, apskrities viršininko administracijos, valstybinių inspekcijų pareigūnais, atsakingais už teritorijų planavimo priežiūrą ir kontrolę, turi teisę būti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir trejų metų darbo stažą teritorijų planavimo srityje, išklausę specialius kursus pagal Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintą programą ir išlaikę kvalifikacinį bendrojo teritorijų planavimo egzaminą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________