LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUZIEJŲ ĮSTATYMO 9 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-319

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 53-1292)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 5 dalies pakeitimas

9 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „apskričių valdytojai“ įrašyti žodžius „apskričių viršininkai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Apskrities muziejus steigia apskričių viršininkai.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

21 straipsnio pavadinime vietoj žodžių „Apskrities valdytojo“ įrašyti žodžius „Apskrities viršininko“, straipsnyje vietoj žodžių „Apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „Apskrities viršininkas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Apskrities viršininko kompetencija muziejų veiklos reguliavimo srityje

Apskrities viršininkas pagal savo kompetenciją:

1) steigia, finansuoja ir kontroliuoja apskrities muziejus;

2) skiria ir atleidžia apskrities muziejaus vadovą ir vyriausiąjį fondų saugotoją, gavęs Kultūros ministerijos raštišką sutikimą;

3) reorganizuoja ir likviduoja apskrities muziejų, gavęs Kultūros ministerijos raštišką sutikimą;

4) esant bendram susitarimui, kooperuoja apskrities teritorijoje esančių savivaldybių lėšas bendroms muziejų programoms finansuoti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS