LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-311

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 21-506; 1995, Nr. 107-2398)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „apskričių valdytojai“ įrašyti žodžius „apskričių viršininkai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Remiamos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos programos, kurioms pritaria ar kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos, apskričių viršininkai, vietos savivaldos institucijos ar tvirtina nevalstybinių organizacijų aukščiausieji valdymo organai. Programose turi būti numatyti tikslai, įgyvendinimo būdai ir priemonės, vykdytojai ir finansavimo šaltiniai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS