LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4, 5, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 1 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 13 d. Nr. XI-1793

Vilnius

 

(Žin., 2010, Nr. 86-4517)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 ir 2 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. 1 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 1 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „1 straipsnio 1 dalis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2012 m. liepos 31 d.“

2. 5 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „1 straipsnio 2 dalis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________