LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2001 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. 118 „DĖL PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. 3R-62

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 118 „Dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo“ (Žin., 2002, Nr. 9-343) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 8-120; 2011, Nr. 4-127) 37 straipsniu,

tvirtinu pridedamus:

1. Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisykles;

2. prašymo išduoti papildomos apsaugos liudijimą formą PA-1/2011;

3. prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą formą PA-2/2011.“

2. Pavedu Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 4-127) įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Direktorius                                                                               Rimvydas Naujokas


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 118

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. lapkričio d. įsakymo Nr. 3R-62 redakcija)

 

PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato paraiškų papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo, jų nagrinėjimo, papildomos apsaugos liudijimo išdavimo, liudijimo galiojimo termino, jo pratęsimo, liudijimo pasibaigimo ir pripažinimo negaliojančiu tvarką.

2. Paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti paduodama, nagrinėjama, papildomos apsaugos liudijimai išduodami Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – VPB), vadovaujantis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu (toliau – Patentų įstatymas) (Žin., 1994, Nr. 8-120; 2011, Nr. 4-127), 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (kodifikuota redakcija) (toliau – Reglamentas Nr. 469/2009) (OL L 152, 2009 6 16, p. 1) ir 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (toliau – Reglamentas Nr. 1610/96) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 19 tomas, p. 335).

3. Mokestis už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą, metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą mokami Patentų įstatymu ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymu (Žin., 2001, Nr. 52-1811) nustatytais atvejais ir tvarka. Mokesčio sumokėjimas patvirtinamas pateikiant VPB dokumentą, nurodytą Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Patentų įstatyme, Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo“ (Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1998 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 88 redakcija) (Žin., 1994, Nr. 38-701; 1998, Nr. 108-2992), ir šių taisyklių 2 punkte nurodytuose reglamentuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS. PARAIŠKOS PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMUI GAUTI ARBA PRAŠYMO pratęsti PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO GALIOJIMO TERMINą PARENGIMAS IR PADAVIMAS

 

5. Paraišką papildomos apsaugos liudijimui gauti ir (arba) prašymą pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą patento savininkas gali paduoti pats arba per atstovą pagal Patentų įstatymo 14 straipsnio reikalavimus.

Patentinio patikėtinio atstovavimas pagal Patentų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį nėra būtinas, jeigu yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje ar turintis nuolatinę buveinę, registruotą filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Europos patentų konvencijos valstybėje narėje.

6. Atstovo paskyrimas ir suteikti įgaliojimai patvirtinami patento savininko ar jo teisių perėmėjo išduotu rašytiniu įgaliojimu, atitinkančiu Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių II skyriaus XV skirsnio nustatytus reikalavimus.

7. Pagal vieną paraišką išduodamas vienas liudijimas.

8. Paraišką papildomos apsaugos liudijimui gauti sudaro dokumentai, nurodyti Reglamento Nr. 469/2009 8 straipsnio 1 dalyje arba Reglamento 1610/96 8 straipsnio 1 dalyje, ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis. Su prašymu pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą pateikiami dokumentai, nurodyti Reglamento Nr. 469/2009 8 straipsnio 2 ar 3 dalyje.

Mokestis už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą turi būti sumokėtas ir tai patvirtinantis dokumentas pateiktas VPB per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos.

9. Jei paraišką paduoda patento savininko atstovas, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas.

10. Paraiška paduodama VPB tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

11. Prašymas išduoti papildomos apsaugos liudijimą paduodamas VPB nustatytos formos blanke PA-1/2011, prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą – blanke PA-2/2011. Prašymų blankai išduodami VPB nemokamai ir yra viešai prieinami VPB interneto svetainėje. Prašymo blanko langeliai pažymėti tarptautiniais kodais, skirtais duomenims identifikuoti (INID kodai).

12. Paraiška pateikiama valstybine kalba. Pateikęs dokumentus ne valstybine kalba, patento savininkas ar jo atstovas VPB prašymu per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos privalo pateikti jų vertimą į valstybinę kalbą.

13. Prašymas išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą pateikiamas trimis egzemplioriais, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais. Kiti paraiškos dokumentai pateikiami vienu egzemplioriumi.

14. Prašyme išduoti papildomos apsaugos liudijimą turi būti nurodyta:

14.1. 71 INID kodu pažymėtame langelyje – pareiškėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas (buveinė), valstybės kodas (pareiškėjas turi sutapti su patento savininku ar jo teisių perėmėju); jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo –fizinio ar juridinio asmens kodas. Rekomenduojama nurodyti telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

14.2. 95 INID kodu pažymėtame langelyje – produkto pavadinimas;

14.3. 68 INID kodu pažymėtame langelyje – patento numeris;

14.4. 54 INID kodu pažymėtame langelyje – išradimo pavadinimas;

14.5. 92, 93 INID kodais pažymėtuose langeliuose – pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; jeigu atitinkamas leidimas nėra pirmasis leidimas pateikti produktą į rinką Bendrijoje – tokio leidimo numeris ir išdavimo data;

14.6. 74 INID kodu pažymėtame langelyje – atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (išskyrus atvejus, kai atstovas – patentinis patikėtinis ar ne Lietuvos Respublikos pilietis), juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas, adresas (buveinė), patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu atstovas – patentinis patikėtinis), valstybės kodas. Rekomenduojama nurodyti telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

14.7. prie prašymo išduoti papildomos apsaugos liudijimą pridedami dokumentai.

15. Prašyme pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą turi būti nurodyta:

15.1. 71 INID kodu pažymėtame langelyje – pareiškėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas (buveinė), valstybės kodas (pareiškėjas turi sutapti su patento savininku ar jo teisių perėmėju); jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – fizinio ar juridinio asmens kodas. Rekomenduojama nurodyti telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

15.2. 74 INID kodu pažymėtame langelyje – atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (išskyrus atvejus, kai atstovas – patentinis patikėtinis ar ne Lietuvos Respublikos pilietis), juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu atstovas – patentinis patikėtinis), valstybės kodas. Rekomenduojama nurodyti telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

15.3. INID 11 kodu pažymėtame langelyje – papildomos apsaugos liudijimo, jei toks buvo išduotas, numeris;

15.4. INID 21, 22 kodais pažymėtuose langeliuose – paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti numeris ir padavimo data;

15.5. INID 95 kodu pažymėtame langelyje – produkto pavadinimas;

15.6. INID 92, 93 kodais pažymėtuose langeliuose – leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; patvirtinimo, liudijančio apie patvirtinto užbaigto pediatrinių tyrimų plano laikymąsi, numeris ir išdavimo data; leidimų pateikti produktą į rinką visose valstybėse narėse numeriai ir išdavimo datos;

15.7. prie prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą pridedami dokumentai.

16. Prašymą išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymą pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą pasirašo pareiškėjas arba jo atstovas. Parašui taikomi Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių 4.6 punkto reikalavimai. Prie parašo nurodomas pasirašiusiojo vardas, pavardė.

17. Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašymo išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą 74 INID kodu pažymėtame langelyje nenurodytas jų atstovas, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmuoju prašyme įrašytas pareiškėjas.

18. Jei yra keli pareiškėjai, prašymo blanko 71 INID kodu pažymėtame langelyje pirmuoju nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas papildomos apsaugos liudijimas.

19. Valstybės kodas prašymo blanko 71 INID kodu pažymėtame langelyje nurodomas tarptautiniais valstybių žymėjimo kodais. Valstybių, teritorijų ir tarptautinių organizacijų žymėjimo kodai pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą ST.3 skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

20. Jei duomenys kuriame nors prašymo išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą blanko langelyje netelpa, jame nurodoma „tęsinį žr. priede“, ir netilpę duomenys išvardijami papildomame lape. Priede rašomas atitinkamo langelio INID kodas ir šalia pažymima „tęsinys“. Prašymo priedai žymimi arabiškais skaitmenimis ir pareiškėjo ar jo atstovo prašymui suteikta žyma, jų skaičius nurodomas prašymo blanke prie prašymo pridedamų dokumentų sąraše. Priedas turi būti pasirašytas prašymą pasirašiusio asmens, nurodant vardą ir pavardę. Priedas pridedamas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

21. VPB susirašinėja su atstovu adresu Lietuvos Respublikoje, kuris nurodytas pareiškėjo 74 INID kodu pažymėtame langelyje, arba, jeigu nepaskirtas atstovas, – su pareiškėju adresu Lietuvos Respublikoje, nurodytu 71 INID kodu pažymėtame langelyje. Jeigu atstovo ar pareiškėjo adresas atitinkamai 74 ar 71 INID kodu pažymėtame langelyje nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, su atstovu ar pareiškėju susirašinėjama adresu Lietuvos Respublikoje, nurodytu atskirame langelyje, skirtame susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresui įrašyti. VPB neatsako už pareiškėjo ar jo atstovo pareigos informuoti VPB apie adreso pakeitimus nevykdymą.

22. VPB netikrina, ar leidimas pateikti produktą į rinką yra pirmasis. Už VPB pateikiamo leidimo pateikti produktą į rinką teisingumą ir teisėtumą atsako pareiškėjas.

 

III skyrius. REIKALAVIMAI PATEIKTIEMS VPB DOKUMENTAMS

 

23. Dokumentai VPB pateikiami tokie, kad būtų galima padaryti bet kokį jų kopijų kiekį.

24. Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti, juose neturi būti perlenkimų, taisymų, užrašų ar intarpų, trynimų.

25. Visi tiesiogiai arba paštu VPB pateikiami dokumentai turi būti spausdinti. Lapai ir tekstas dokumente turi būti vertikalūs. Dokumentams turi būti naudojamas geros kokybės baltas A4 (29,7 x 21 cm) formato popierius.

26. Paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, kurie pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmojo paraiškos egzemplioriaus.

27. Paraiškos dokumentai turi būti susegti taip, kad juos būtų galima lengvai vartyti, atskirti ir vėl susegti.

 

iv SKYRIUS. PARAIŠKOS PADAVIMO DATA IR EKSPERTIZĖ

 

28. Paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti ir (ar) prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą turi būti paduoti Reglamento Nr. 469/2009 7 straipsnyje ar Reglamento Nr. 1610/96 7 straipsnyje nustatytais terminais.

29. Paraiškos ar prašymo padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo Reglamento Nr. 469/2009 8 straipsnio 1 dalyje ar Reglamento 1610/96 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, sudarančius paraišką liudijimui gauti ar prašymą pratęsti jau išduoto liudijimo galiojimo terminą.

30. Jeigu nepateiktas nors vienas iš šių taisyklių 8 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų dokumentų, paraiškai ar prašymui padavimo data nesuteikiama ir paraiška ar prašymas grąžinami pareiškėjui arba jo atstovui, nurodant paraiškos ar prašymo nepriėmimo motyvus.

31. Gautai tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka paraiškai papildomos apsaugos liudijimui gauti ir (ar) prašymui pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą i suteikiama gavimo data.

32. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 3 darbo dienas nuo paraiškos ar prašymo gavimo dienos atlieka formalią dokumentų ekspertizę.

33. Formalios ekspertizės metu patikrinama, ar pateikti šių taisyklių 8 punkte nurodyti dokumentai.

34. Jeigu formalios ekspertizės metu nustatoma, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius paraiškai ar prašymui suteikia padavimo datą, kuri nustatoma pagal paraiškos gavimo VPB datą. Paraiškai suteikiamas paraiškos numeris.

35. Jeigu paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti ar prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą siunčiami paštu, padavimo data laikoma šių dokumentų gavimo VPB data.

36. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodama arba išsiunčiama paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti ar prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą priėmimo pažyma (prašymo trečiasis egzempliorius su užpildytais VPB rekvizitais), kurioje nurodoma paraiškos ar prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris.

37. VPB paraiškos nepriima, jeigu:

37.1. prašymas išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą neišspausdintas ant VPB nustatytos formos blanko;

37.2. trūksta duomenų, leidžiančių identifikuoti pareiškėją arba jo atstovą;

37.3. prašymas ir (ar) prašymo tęsinys priede (-uose) nepasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo.

38. Jei VPB nepriima paraiškos pagal šių taisyklių 37 punktą, tokia paraiška laikoma nepaduota. VPB lieka vienas prašymo išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą egzempliorius, o kiti dokumentai grąžinami pareiškėjui ar jo atstovui.

39. Paraiška, kuriai suteikta padavimo data ir numeris, perduodama į VPB Išradimų skyrių, kuris apie paraiškos padavimą skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

40. Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti arba papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminui pratęsti ekspertizę atlieka VPB Išradimų skyriaus ekspertas.

41. Paraiškos ekspertizės metu ekspertas nustato, ar pareiškėjas laikosi šių taisyklių ir šių taisyklių 2 punkte nurodytų reglamentų reikalavimų.

42. Atlikdamas paraiškos ekspertizę, ekspertas patikrina ir nustato:

42.1. ar paraiška paduota per Reglamento Nr. 469/2009 7 straipsnyje ar Reglamento Nr. 1610/96 7 straipsnyje nustatytus terminus;

42.2. ar išsamiai ir teisingai užpildytas prašymas išduoti papildomos apsaugos liudijimą arba prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą;

42.3. ar yra visos reikalingos leidimo pateikti produktą į rinką kopijos;

42.4. ar teisingai nurodytas patento numeris;

42.5. ar teisingai nurodytas išradimo pavadinimas;

42.6. ar patentas galioja;

42.7. ar patente ir leidime pateikti produktą į rinką nurodytas tas pats produktas;

42.8. ar produktui, kuriam prašoma išduoti papildomos apsaugos liudijimą, toks liudijimas dar nebuvo išduotas;

42.9. ar tinkamai pateiktas įgaliojimas atstovui, jei paraišką paduoda atstovas;

42.10. ar pateikti pridedamų dokumentų vertimai į valstybinę kalbą;

42.11. kokiam terminui turi būti išduotas papildomos apsaugos liudijimas.

43. Nustatęs, kad trūksta duomenų arba pateikti dokumentai neatitinka šių taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta.

Pranešime gali būti įrašyti nurodymai papildyti paraišką duomenimis ar informacija, kuri reikalinga sprendimui dėl papildomos apsaugos liudijimo išdavimo (galiojimo termino pratęsimo) priimti.

44. Akivaizdžios rašybos ar spausdinimo klaidos prašymo tekste gali būti eksperto pataisytos nesiunčiant šių taisyklių 43 punkte nurodyto pranešimo.

45. Išsiuntus pranešimą, tolesnis paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti ar prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas, kai pareiškėjas ar jo atstovas pašalina nurodytus trūkumus šių taisyklių nustatyta tvarka.

46. Jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal šių taisyklių 43 punktą išsiuntimo dienos paraiška nepataisoma arba prašyme nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, VPB ekspertas priima sprendimą neišduoti papildomos apsaugos liudijimo arba nepratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino.

47. Paraiškos nagrinėjimo tęsimui mutatis mutandis taikomas Patentų įstatymo 32 straipsnis ir Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių IV skyriaus V skirsnio nuostatos.

48. Priėmęs sprendimą neišduoti papildomos apsaugos liudijimo arba nepratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino, ekspertas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia rašytinį pranešimą pareiškėjui ar jo atstovui, nurodydamas tokio sprendimo motyvus.

49. Eksperto sprendimas gali būti skundžiamas paduodant apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Jeigu šių taisyklių nustatyta tvarka nepaduodama apeliacija arba priimamas sprendimas apeliaciją atmesti, apie sprendimą neišduoti ar nepratęsti papildomos apsaugos liudijimo VPB skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

 

V SKYRIUS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO IŠDAVIMAS IR GALIOJIMAS

 

I skirsnis. Liudijimo išdavimas

 

51. Ekspertas, nustatęs, kad paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti ir (arba) prašymas pratęsti papildomos apsaugos galiojimo terminą atitinka Patentų įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus, priima sprendimą išduoti papildomos apsaugos liudijimą ir (arba) sprendimą pratęsti papildomos apsaugos galiojimo terminą.

52. Sprendimas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui arba jo atstovui.

53. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nepaduodama apeliacija dėl papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino nustatymo, VPB apie išduotą papildomos apsaugos liudijimą arba pratęstą papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą skelbia VPB oficialiame biuletenyje. VPB išduoda papildomos apsaugos liudijimą arba išrašą iš Lietuvos Respublikos patentų registro ar Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų duomenų bazės.

54. Papildomos apsaugos liudijime nurodomi šie duomenys:

54.1. liudijimo numeris;

54.2. liudijimo įsigaliojimo data;

54.3. liudijimo galiojimo termino pasibaigimo data;

54.4. paraiškos liudijimui gauti padavimo data ir numeris;

54.5. paraiškos liudijimui gauti paskelbimo data;

54.6. liudijimo paskelbimo data;

54.7. patento numeris;

54.8. pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data;

54.9. leidimo pateikti produktą į rinką, galiojančio Lietuvos Respublikoje, numeris ir išdavimo data;

54.10. produkto pavadinimas;

54.11. liudijimo savininko pavadinimas, vardas, pavardė ir adresas (buveinė);

54.12. išradimo pavadinimas.

55. Papildomos apsaugos liudijimą sudaro:

55.1. titulinis lapas, kurį pasirašo VPB direktorius arba naudojama VPB direktoriaus parašo faksimilė;

55.2. išrašas iš Lietuvos Respublikos patentų registro arba iš Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų duomenų bazės, kuriame nurodomi šių taisyklių 54 punkte išdėstyti duomenys. Duomenų tikrumas patvirtinamas VPB Išradimų skyriaus vedėjo parašu ir VPB antspaudu;

55.3. INID kodų sąrašas.

 

ii skirsnis. Papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminas

 

56. Išduotas papildomos apsaugos liudijimas galioja Reglamento Nr. 469/2009 13 straipsnyje ar Reglamento 1610/96 13 straipsnyje nurodytą terminą.

57. Liudijimo galiojimas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo. Metų mokesčiai mokami Patentų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

58. Liudijimo galiojimas pasibaigia Reglamento Nr. 469/2009 14 straipsnyje ar Reglamento 1610/96 14 straipsnyje nustatytais pagrindais.

59. Liudijimas negalioja, jeigu yra Reglamento Nr. 469/2009 15 straipsnyje ar Reglamento 1610/96 15 straipsnyje nustatyti pagrindai.

60. Apie liudijimo galiojimo pasibaigimą bei pripažinimą negaliojančiu VPB skelbia VPB oficialiame biuletenyje. Pranešime turi būti nurodomas papildomos apsaugos liudijimo numeris ir pasibaigimo arba pripažinimo negaliojančiu data.

61. Duomenys apie liudijimo galiojimo pasibaigimą arba pripažinimą negaliojančiu įrašomi į Lietuvos Respublikos patentų registrą arba Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų duomenų bazę.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 118

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-62 redakcija)

 

PA-1/2011 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

22

Paraiškos padavimo data                                                  *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

 

 

 

 

21

Paraiškos numeris                                                                       *

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI PAPILDOMOS

APSAUGOS LIUDIJIMĄ

 

11

Papildomos apsaugos liudijimo numeris            *

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

Pareiškėjo žyma                                                               **

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

71

Pareiškėjas: pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas (buveinė), valstybės kodas; jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo fizinio ar juridinio asmens kodas; telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Atstovas: vardas ir pavardė, asmens kodas arba patentinio patikėtinio Nr./juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas; adresas (buveinė), valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas, telefonas, faksas, el. paštas (kai pareiškėjo ir (arba) atstovo adresas (buveinė) nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje)

 

 

 

 

 

95

Produkto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

68

 

Patento numeris

 

 

 

51

 

Išradimo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

92

 

93

Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; jeigu atitinkamas leidimas nėra pirmasis leidimas pateikti produktą į rinką Bendrijoje, – tokio leidimo numeris ir išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prašymas paduodamas 3 egzemplioriais.

2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.

 

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

 

1.

 

[ ] Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką Bendrijoje kopija

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

2.

 

[ ] Lietuvos Respublikoje galiojančio leidimo pateikti produktą į rinką kopija

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

3.

[ ] Prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą (PA-2/2011 forma), jeigu reikia

 

 

 

lapų, 2 egz.

 

4.

 

[ ] Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

5.

 

[ ] Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

6.

 

[ ] Kiti dokumentai:

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

lapų

 

Pateiktus dokumentus pažymėti

 

 

 

 

Mokestis

 

Už paraiškos padavimą sumokėtas

 

mokestis

 

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

Pareiškėjas/atstovas

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos***)

 

(parašas arba parašo faksimilė)

 

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

*

 

 

 

*

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

(Sprendimas dėl papildomos apsaugos liudijimo išdavimo)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas

 

Ekspertas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Priimta lapų

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

 

 

*Užpildo Valstybinis patentų biuras

***Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas/atstovas yra juridinis asmuo

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 118

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-62 redakcija)

 

PA-2/2011 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Prašymo padavimo data                                                                      *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

 

 

PRAŠYMAS PRATĘSTI

PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO

GALIOJIMO TERMINĄ

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

Pareiškėjo žyma                                                               **

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

71

Pareiškėjas: pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas (buveinė), valstybės kodas; jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo fizinio ar juridinio asmens kodas; telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Atstovas: vardas ir pavardė, asmens kodas arba patentinio patikėtinio Nr./juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas; adresas (buveinė), valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas, telefonas, faksas, el. paštas (kai pareiškėjo ir (arba) atstovo adresas (buveinė) nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje)

 

 

 

 

 

95

Produkto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

68

 

Patento numeris

 

 

 

54

 

Išradimo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

21

 

22

 

Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti numeris ir padavimo data

 

11

 

Papildomos apsaugos liudijimo numeris (jeigu yra)

 

 

 

 

 

 

92

 

93

Leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; patvirtinimo, liudijančio apie patvirtinto užbaigto pediatrinių tyrimų plano laikymąsi, numeris ir išdavimo data; leidimų pateikti produktą į rinką visose valstybėse narėse numeriai ir išdavimo datos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prašymas paduodamas 3 egzemplioriais.

2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra prašymo priėmimo pažyma.

 

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

 

1.

 

[ ] Dokumentų pagal Reglamento 469/2009 8.1 (d) str. (i) dalį kopijos

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

2.

 

[ ] Dokumentų pagal Reglamento 469/2009 8.1 (d) str. (ii) dalį kopijos

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

3.

 

[ ] Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

4.

 

[ ] Kiti dokumentai:

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

lapų

 

Pateiktus dokumentus pažymėti .

 

 

 

 

Pareiškėjas/atstovas

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos***)

 

(parašas arba parašo faksimilė)

 

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

*

 

 

 

*

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

(Sprendimas dėl papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino pratęsimo)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas

 

Ekspertas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Priimta lapų

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

 

 

*Užpildo Valstybinis patentų biuras

***Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas/atstovas yra juridinis asmuo

 

_________________