LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ ORLAIVIO NAUDOTOJŲ 2012 METAMS IR 2013–2020 METŲ LAIKOTARPIU SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 9 d. Nr. D1-957/4-902

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 6 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą (Žin., 2009, Nr. 135-5884) 2.2 punktu ir atsižvelgdami į santykinius taršos rodiklius, pateiktus 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendime 2011/638/ES dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį (OL 2011 L 252, p. 20) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-517/3-411 „Dėl Aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 108-4568) 1.7 punktą:

1. T v i r t i n a m e Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivio naudotojų 2012 metams ir 2013–2020 metų laikotarpiui sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad nemokami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) 2012 metams ir 2013–2020 metų laikotarpiui skiriami orlaivio naudotojams, kurie priskirti administruoti Lietuvos Respublikai ir kurie pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai nepriklausomo vertintojo patikrintas 2010 metų ataskaitas apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir tonkilometrių duomenis.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos

2011 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 2-5979(21)

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

energetikos ministerijos

2011 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (9.2-11)3-3353

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. 2D-5644(12.51)


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. D1-957/4-902

 

EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ ORLAIVIO NAUDOTOJŲ 2012 METAMS IR 2013–2020 METŲ LAIKOTARPIU SĄRAŠAS

 

CRCO atpažinties Nr.

Orlaivio naudotojas

Skirtas ATL kiekis 2012 m.

Skirtas bendras ATL kiekis 2013–2020 m. laikotarpiu

Skirtas metinis ATL kiekis 2013–2020 m. laikotarpiu

23729

UAB „Aurela“

11 450

86 544

10 818

34582

UAB „Small Planet Airlines“

44 503

336 376

42 047

 

_________________