LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. liepos 3 d. Nr. 704

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73, Nr. 74-1396; 1996, Nr. 66-1586):

1. Papildyti nurodytąjį nutarimą šiuo 2.3 punktu (ankstesnį 2.3 punktą laikant 2.4 punktu):

2.3. Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatus“.

2. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:

3.1. pagaminti Lietuvos mokslo premijos laureato diplomus;

3.2. kasmet numatyti lėšas Lietuvos mokslo premijoms mokėti ir išlaidoms, susijusioms su Lietuvos mokslo premijų komiteto darbu, padengti;

3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi šiuo nutarimu patvirtintų Lietuvos mokslo premijų nuostatų, Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatų ir Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatų“.

3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintų Lietuvos mokslo premijų nuostatų 7 punkto antrajame sakinyje išbraukti žodžius „ir svarstymo“.

4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatuose:

4.1. išbraukti 3 punkto pirmosios pastraipos antrąjį sakinį;

4.2. išbraukti 5 punkto pirmąjį sakinį.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                    ZIGMAS ZINKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 704

redakcija)

 

Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatai

 

1. Darbus, Lietuvos mokslo premijų komiteto (toliau vadinama – komitetas) nustatyta tvarka pateiktus Lietuvos mokslo premijoms, komiteto pirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotojas ir mokslinis sekretorius, dalyvaujant komiteto sekcijų pirmininkams, paskirsto komiteto sekcijoms.

2. Sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, teikia komitetui ekspertų – mokslininkų, kuriuos komitetas kviečia recenzuoti bei vertinti darbus, – kandidatūras.

3. Kiekvieno darbo ekspertizei komitetas kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais negali būti komiteto nariai. Ekspertas gali recenzuoti bei vertinti tik vieną darbą.

4. Pateikto premijai darbo vertintojais (recenzentais ir darbą oficialiai komentuojančiais komiteto nariais) negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kurių bent vienas darbuotojas (narys) yra šio ar kito premijai pateikto tos pačios mokslo krypties darbo autorius, ir asmenys, kurie per pastaruosius 10 metų turėjo su pretendentu (pretendentais) bendrų publikacijų.

5. Recenzuodami bei vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, išbaigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose, apibendrinančius darbus bei įvertinti, ar autoriaus indėlis yra pakankamas. Recenzijos formą nustato komitetas. Ekspertai pateikia darbų recenzijas komiteto nustatytu laiku.

6. Lietuvos mokslo premijoms pateikti darbai ir komiteto pakviestų recenzentų recenzijos turi būti prieinami komiteto nariams susipažinti ne mažiau kaip mėnesį, o nustatytąja tvarka gautos nuomonės – ne mažiau kaip 2 savaites.

7. Lietuvos mokslo premijoms pateiktieji darbai svarstomi komiteto sekcijų posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys, tenkinantis šių nuostatų 4 punkte keliamus reikalavimus. Jeigu recenzijos prieštaringos, į posėdį gali būti kviečiami darbą recenzavę ekspertai.

______________