LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. a1-338 „dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. gruodžio 6 d. Nr. A1-516

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 140-5368; 2010, Nr. 122-6242):

1. 2 punkte:

1.1. Įrašau po ketvirtosios pastraipos pastraipą:

„Elektroninis orientavimosi prietaisas – elektroninis įtaisas, padedantis asmeniui orientuotis bei gauti įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje.“

1.2. Įrašau po penktosios pastraipos pastraipą:

„Kraujospūdžio matuoklis (kalbantis) – elektroninis įtaisas kraujospūdžiui matuoti, kurį naudojant informacija apie matavimo rezultatus perduodama žmogaus balsu.“

1.3. Išdėstau dvyliktąją pastraipą taip:

„Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (vibruojantis) – telefonas, turintis vibravimo arba vaizdo perdavimo funkcijas, kurios leidžia gauti informaciją apie skambučius bei pranešimus arba bendrauti gestų kalba.“

2. Išbraukiu 5.10 punkte žodžius „jam yra nuo 7 iki 24 metų ir“.

3. Išbraukiu 10.8 punkte skaičių „76.4“.

4. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Centro teritoriniai padaliniai organizuoja elektrinio vežimėlio remontą bei baterijų keitimą tik pasibaigus šio vežimėlio dalių garantiniam terminui. Šiuo atveju asmuo sumoka į remonto paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų remonto ir baterijų keitimo išlaidų sumos. Centras kompensuoja 90 procentų elektrinio vežimėlio remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos. Kompensuojamą sumą Centras sumoka į remonto paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje pagal pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.“

5. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį, 10 procentų rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos likutinės vertės, apskaičiuotos jos grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama;“.

6. Išdėstau 47 punktą taip:

47. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti naujo čiužinio praguloms išvengti ir naujo skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo visų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Prašymas skirti naujo čiužinio praguloms išvengti ir naujo skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, pateiktas po asmens mirties, nenagrinėjamas.

Kompensacijos išmokamos eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant techninės pagalbos priemonės kompensuojamosios kainos dalies.

Kompensacija išmokama per vienerius metus nuo asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę.“

7. Papildau šiais 64.11 ir 64.12 punktais:

64.11. elektroninio orientavimosi prietaiso – vieną kartą per 3 metus iki 120 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.12. kraujospūdžio matuoklio (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 120 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

8. Išdėstau 72 punktą taip:

72. Asmuo turi teisę gauti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 7 metus iki 500 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

9. Išdėstau 77 punktą taip:

77. Šio Aprašo 76 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Nepraėjus 3 metams nuo šio Aprašo 76.1, 76.2 ir 76.3 punktuose nustatyto termino, kai pasikeičia asmens iki 18 metų amžiaus sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, asmuo, esant reikalui, šio Aprašo nustatyta tvarka aprūpinamas aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, ar palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu, jeigu grąžina anksčiau gautą aktyvaus tipo vežimėlio ar neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, ar palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensaciją.“

10. 2 priede:

10.1. Papildau šiuo 1.2 punktu:

 

1.2.

Kraujospūdžio matuokliai (kalbantys) N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

10.2. Papildau šiuo 3.3 punktu:

 

3.3.

Elektroniniai orientavimosi prietaisai N

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

11. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                Donatas Jankauskas