LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO
6, 7, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1773

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 81-4219, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525, Nr. 145-7429; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 72-3472)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 43 punktu:

43) piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu nustatytose savivaldybėse;“.

2. Buvusį 6 straipsnio 43 punktą laikyti 44 punktu.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 6 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 9 punkto pakeitimas

1. 7 straipsnio 6 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 7 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu nustatytose savivaldybėse, skaičiavimas ir mokėjimas;“.

3. Pakeisti 7 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas;“.

 

3 straipsnis. 32 straipsnio 2 dalies 16 punkto pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2012 m. sausio 1d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 1 straipsnis ir 2 straipsnio 2 dalis galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ