VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. B1-617 „DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 2 d. Nr. B1-747

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 patvirtintą Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą (Žin., 2004, Nr. 106-3959; 2011, Nr. 122-5790):

1. Įrašau lentelės 9 eilutėje vietoj žodžio „Itaina“ žodį ir raidinę santrumpą „Italiana LT“.

2. Papildau lentelę naujomis 32–33 eilutėmis:

32.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius

Dubysos g. 40

Šiauliai

Alus

(8 41) 39 98 79

33.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pakruojo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Taikos g. 46

Pakruojis

Alus

(8 421) 51 905“.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011-11-28 raštu Nr. 2D-5776(11.56)