LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1764

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093; 2003, Nr. 123-5592; 2005, Nr. 43-1355; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 117-4993, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401; 2011, Nr. 91-4321)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 15 dalies 6 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 15 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) visuomenės sveikatos centrai apskrityse;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2012 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________