LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1763

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 137-5383; 2011, Nr. 91-4327)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 9 dalies pakeitimas

12 straipsnio 9 dalyje vietoj žodžių „Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, vykdydama“ įrašyti žodžius „Visuomenės sveikatos centrai apskrityse, atlikdami“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Sveikatos apsaugos ministerija, nustatydama higienos normas, susijusias su elektromagnetinio spinduliavimo normomis, konsultuojasi su Ryšių reguliavimo tarnyba. Sveikatos apsaugos ministerija keičiasi su Ryšių reguliavimo tarnyba informacija, susijusia su higienos normomis, turinčiomis ryšių su elektromagnetinio spinduliavimo normomis. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse, atlikdami savo funkcijas, susijusias su elektromagnetinio spinduliavimo normų priežiūra, konsultuojasi su Ryšių reguliavimo tarnyba, taip pat su šia institucija keičiasi susijusia informacija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2012 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________