LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO Nr. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. D1-927

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720):

1.1. išdėstau 36 punktą taip:

36. Atliekų susidarymo apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu. Atliekų susidarymo suvestinė (Taisyklių 4 priedo 7 dalis) kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Visas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.“;

1.2. išdėstau 47 puntą taip:

47. Atliekų tvarkymo apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu. Atliekų tvarkymo suvestinė (Taisyklių 8 priedo 7 dalis) kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Visas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.“;

1.3. išdėstau 56.1 punktą taip:

56.1. raštu iki einamųjų kalendorinių metų sausio 25 d. (nuo 2013 metų ataskaitas teikti tik Taisyklių 56.2 punkte nustatytu būdu);“

1.4. išdėstau 63.1 punktą taip:

63.1. raštu iki einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. (nuo 2013 metų ataskaitas turi teikti tik Taisyklių 63.2 punkte nustatytu būdu);“.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas