Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL PRANEŠIMŲ IR INFORMACIJOS APIE NUSTATOMUS ĮSISTEIGIMO ARBA NUSTATOMUS AR PANAIKINAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO LAISVEI TAIKOMUS REIKALAVIMUS TEIKIMO

 

2011 m. lapkričio 30 d. Nr. 1389

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) (toliau – Paslaugų įstatymas) 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir 9 straipsnio 5 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Ūkio ministeriją atlikti Paslaugų įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 9 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS

 

_________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1389

 

PRANEŠIMŲ IR INFORMACIJOS APIE NUSTATOMUS ĮSISTEIGIMO ARBA NUSTATOMUS AR PANAIKINAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO LAISVEI TAIKOMUS REIKALAVIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reguliuoja Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901) nustatytos Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms pareigos teikti informaciją apie parengtus teisės aktų, kuriuose Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems teikėjams nustatomi reikalavimai arba Lietuvos Respublikoje laikinai teikiančių paslaugas kitų valstybių narių teikėjams nustatomi ar panaikinami reikalavimai, projektus, šių teisės aktų įgyvendinimo tvarką, taip pat nustato pranešimų apie priimtus teisės aktus, kuriuose įtvirtinti Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nustatyti įsisteigimo laisvei taikomi arba įtvirtinami ar panaikinami bet kokie paslaugų teikimo laisvei taikomi reikalavimai (toliau – pranešimas), teikimo procedūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. INFORMACIJOS IR PRANEŠIMŲ APIE ĮSISTEIGIMO LAISVEI TAIKOMUS REIKALAVIMUS TEIKIMO PAGRINDAI

 

3. Parengus teisės akto, kuriame nustatomas bent vienas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas įsisteigimo laisvei taikomas reikalavimas, projektą, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija turi gauti Ūkio ministerijos išvadas dėl šio projekto. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija rašte kartu su teisės akto projektu Ūkio ministerijai pateikia informaciją apie tokių reikalavimų nustatymą ir pagrindimą, kad projekte nustatomi įsisteigimo laisvei taikomi reikalavimai atitinka nediskriminavimo, būtinumo, proporcingumo principus.

4. Priėmus teisės aktą, kuriame nustatomas bent vienas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas įsisteigimo laisvei taikomas reikalavimas, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija Aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka Ūkio ministerijai pateikia šio teisės akto kopiją ar teisės akto interneto nuorodą ir nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems teikėjams taikomą naują reikalavimą (toliau – A forma) (1 priedas).

 

III. INFORMACIJOS IR PRANEŠIMŲ APIE PASLAUGŲ TEIKIMO LAISVEI TAIKOMUS REIKALAVIMUS TEIKIMO PAGRINDAI

 

5. Parengus teisės akto, kuriame nustatomas arba panaikinamas bet koks reikalavimas Lietuvos Respublikoje laikinai teikiančiam paslaugas kitoje valstybėje narėje teisėtai įsteigtam teikėjui, projektą, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija turi gauti Ūkio ministerijos išvadas dėl šio projekto. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija rašte kartu su teisės akto projektu pateikia Ūkio ministerijai informaciją apie tokių reikalavimų nustatymą arba panaikinimą ir pagrindimą, kad nustatomi reikalavimai atitinka nediskriminavimo, būtinumo, proporcingumo principus ir yra pagrįsti viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos tikslais, arba, jeigu teisės akto projekte atsisakoma bent vieno reikalavimo, pateikiamos tokio reikalavimo panaikinimo priežastys.

6. Priėmus teisės aktą, kuriame nustatomas arba panaikinamas bet koks reikalavimas Lietuvos Respublikoje laikinai teikiančiam paslaugas kitoje valstybėje narėje teisėtai įsteigtam teikėjui, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija Aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka Ūkio ministerijai pateikia šio teisės akto kopiją ar teisės akto interneto nuorodą ir nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie reikalavimą, kurį Lietuvos Respublika taiko arba atsisako taikyti Lietuvos Respublikoje laikinai teikiantiems paslaugas kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems teikėjams (toliau – B forma) (2 priedas).

 

IV. PRANEŠIMŲ TEIKIMO, PERSIUNTIMO IR PRIĖMIMO PROCEDŪRA

 

7. Priėmus teisės aktą, nustatantį įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus arba panaikinantį paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo teisės akto oficialaus paskelbimo Ūkio ministerijai pateikia užpildytą A formą arba B formą ir teisės akto, kuriame įtvirtinti ar panaikinti reikalavimai, kopiją ar teisės akto interneto nuorodą. Dokumentai pateikiami elektronine forma „MS Word“ („doc“, „docx“) formatu ir siunčiami elektroniniu paštu.

8. Ūkio ministerija, gavusi Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, peržiūri, ar formos užpildytos tinkamai, t. y. ar pateikta visa prašoma informacija, atsakyta į visus klausimus, prisegtas reikalavimą nustatantis ar panaikinantis teisės aktas arba pateikta teisės akto interneto nuoroda, tinkamai suformuluotas įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvei taikomas reikalavimas, pagrindimas išsamus ir panašiai.

9. Jeigu A forma ar B forma užpildytos netinkamai, Ūkio ministerija per 5 darbo dienas nuo jų gavimo elektroninėmis priemonėmis informuoja Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją apie šių formų trūkumus. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija nurodytus A formos ar B formos trūkumus turi visiškai pašalinti per 10 darbo dienų. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija gauna Ūkio ministerijos pastabas.

10. Ūkio ministerija Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų elektronine forma persiunčia Europos Komisijai. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Ūkio ministerija gauna tinkamai užpildytą A formą ar B formą. Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai nepašalinus A formos ar B formos Ūkio ministerijos nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nustatyto termino trūkumams pašalinti pabaigos Europos Komisijai siunčiamos tokios formos, kokias yra gavusi Ūkio ministerija.

11. Jeigu priimtame teisės akte nustatyti keli įsisteigimo arba įtvirtinami ar panaikinami keli paslaugų teikimo laisvę ribojantys reikalavimai, dėl kiekvieno iš šių reikalavimų pildoma atskira A forma arba B forma.

12. Jeigu reikalavimas, apie kurį pranešama, taikomas ne tik Lietuvos Respublikoje laikinai teikiantiems paslaugas kitų valstybių narių teikėjams, bet ir Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems teikėjams, ir jis priskiriamas vienam iš Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, pildoma tik B forma.

13. Ūkio ministerija Europos Komisijos persiųstus kitų valstybių narių pranešimus apie teisės teikti paslaugas įgijimui arba paslaugų teikimo veiklos vykdymui nustatomus reikalavimus elektroninėmis priemonėmis persiunčia Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms pagal kompetenciją.

 

_________________

 

 

 

Pranešimų ir informacijos apie nustatomus

įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus

paslaugų teikimo laisvei taikomus

reikalavimus teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

_____________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSISTEIGUSIEMS TEIKĖJAMS TAIKOMĄ NAUJĄ REIKALAVIMĄ (A FORMA)

 

Šią formą reikia naudoti pranešant apie priimtus teisės aktus, kuriuose yra vienai iš aštuonių Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) (toliau – Paslaugų įstatymas) 4 straipsnio 2 dalyje (2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) 15 straipsnio 2 dalyje) išvardytų kategorijų priskiriamų reikalavimų, kuriuos Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos taiko Lietuvos Respublikos teritorijoje įsisteigusiems teikėjams.

Užpildytos A formos pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai leis užtikrinti, kad būtų vykdomos Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 7 dalyje nustatytos pranešimo prievolės.

 

1. Valstybė narė

___________________________________________________________________________

 

2. Teisės akto, kuriame yra reikalavimas, apie kurį pranešama, pavadinimas, data ir numeris (pridėkite teisės akto, kuriame yra reikalavimas, apie kurį pranešama, kopiją arba teisės akto interneto nuorodą)

___________________________________________________________________________

 

3. Reikalavimas nustatytas (pažymėkite vieną langelį):

£[] valstybės lygiu

£[] regionų lygiu, būtent ______________________

£[] vietos lygiu, būtent ________________________savivaldybėje

£[] profesinės sąjungos, asociacijos ar kitos organizacijos lygiu, būtent
____________________________________________________________

 

4. Nustatyto reikalavimo įsigaliojimo data

 

5. Konkreti teisės akto struktūrinė dalis, kurioje yra reikalavimas, apie kurį pranešama

___________________________________________________________________________

 

6. Paslaugų teikimo veikla (veiklos), kuriai (kurioms) taikomas reikalavimas, apie kurį pranešama (arba, kai tinka, nurodyti, kad reikalavimas, apie kurį pranešama, yra daugelio rūšių paslaugų teikimo veiklai taikomas horizontalusis reikalavimas)

___________________________________________________________________________

 

7. Reikalavimas, apie kurį pranešama, yra (pažymėkite vieną langelį):

£[] kiekybinis ar teritorinis apribojimas, pirmiausia apribojimas, susijęs su gyventojų skaičiumi arba minimaliu geografiniu atstumu tarp teikėjų

£[] įpareigojimas teikėjui būti tam tikros teisinės formos

£[] reikalavimas teikėjui dėl minimalaus kapitalo, dalyvių kvalifikacijos ar kitokie reikalavimai, turintys įtakos teisei būti teikėjo dalyviu

£[] apribojimas, dėl kurio tam tikras paslaugas gali teikti tik tam tikri teikėjai (išskyrus Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (Žin., 2008, Nr. 47-1747) nustatytus atvejus arba kai tai nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose)

£[] draudimas teikėjui būti daugiau negu vieno juridinio asmens, turinčio buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyviu

£[] reikalavimas teikėjui dėl minimalaus darbuotojų skaičiaus

£[] reikalavimas teikėjui dėl teikiamų paslaugų minimalių ir (arba) maksimalių įkainių

£[] įpareigojimas teikėjui teikiant paslaugą teikti ir kitas paslaugas

 

8. Trumpas reikalavimo, apie kurį pranešama, aprašymas

___________________________________________________________________________

 

9. Ar reikalavimas, apie kurį pranešama, būtinas konkrečiai užduočiai, susijusiai su bendrų ekonominių interesų paslauga, atlikti (pagal Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 4 dalį)?

£[] Taip (pereikite prie klausimų 9a ir 9b, kad užbaigtumėte pranešimą; tokiu atveju į klausimus 10 ir 11 atsakyti nereikia)

£[] Ne (pereikite prie klausimų 10 ir 11, kad užbaigtumėte pranešimą)

 

9a. Kokia tai bendrų ekonominių interesų paslauga?

___________________________________________________________________________

 

9b. Kokia užduotis susijusi su bendrų ekonominių interesų paslauga, ir kodėl šis reikalavimas būtinas tai konkrečiai užduočiai atlikti?

___________________________________________________________________________

 

10. Koks yra svarbus visuomenės interesas, kuriuo, jūsų manymu, pateisinamas reikalavimo, apie kurį pranešama, priėmimas?

___________________________________________________________________________

 

11. Išsamus pagrindimas: kodėl, jūsų manymu, reikalavimas, apie kurį pranešama, yra nediskriminacinis ir tinkamas siekiant užsibrėžto tikslo ir kodėl tas tikslas negali būti pasiektas mažiau ribojančia priemone?

___________________________________________________________________________

 

_________________

 

 

 

Pranešimų ir informacijos apie nustatomus

įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus

paslaugų teikimo laisvei taikomus

reikalavimus teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

_____________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ REIKALAVIMĄ, KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKA TAIKO ARBA ATSISAKO TAIKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE LAIKINAI TEIKIANTIEMS PASLAUGAS KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE ĮSISTEIGUSIEMS TEIKĖJAMS (B FORMA)

 

Šią formą reikia naudoti pranešant apie priimtus teisės aktus, kuriuose yra 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, kuriuos Lietuvos Respublika taiko arba atsisako taikyti laikinųjų paslaugų teikėjams. Užpildytos B formos pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai leis užtikrinti, kad būtų vykdomos Paslaugų direktyvos 39 straipsnio 5 dalyje nustatytos pranešimo prievolės.

Jeigu reikalavimas, apie kurį pranešama, taikomas ne tik laikinųjų paslaugų teikėjams, bet ir įsisteigusiems paslaugų teikėjams ir priskiriamas vienai iš aštuonių Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) (toliau – Paslaugų įstatymas) 4 straipsnio 2 dalyje (Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 2 dalyje) išvardytų kategorijų, tai turėtų būti nurodyta šios formos 11 punkte. Šiuo konkrečiu atveju užpildytos B formos pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai leis užtikrinti, kad būtų vykdomos Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 7 dalyje ir 39 straipsnio 5 dalyje nustatytos pranešimo prievolės (tokiu atveju nereikia pildyti atskiros A formos).

 

1. Valstybė narė

___________________________________________________________________________

 

2. Teisės akto, kuriame yra reikalavimas, apie kurį pranešama, pavadinimas, data ir numeris (pridėkite teisės akto, kuriame yra reikalavimas, apie kurį pranešama, kopiją arba teisės akto interneto nuorodą)

___________________________________________________________________________

 

3. Reikalavimas nustatytas (pažymėkite vieną langelį):

£[] valstybės lygiu

£[] regionų lygiu, būtent ______________________

£[] vietos lygiu, būtent ________________________

£[] profesinės sąjungos, asociacijos ar kitos organizacijos lygiu, būtent
____________________________________________________________

 

4. Nustatomo reikalavimo įsigaliojimo ar panaikinimo data

___________________________________________________________________________

 

5. Konkreti teisės akto struktūrinė dalis, kurioje yra reikalavimas, apie kurį pranešama

___________________________________________________________________________

 

6. Paslaugų teikimo veikla (veiklos), kuriai (kurioms) taikomas reikalavimas, apie kurį pranešama (arba, kai tinka, nurodyti, kad reikalavimas, apie kurį pranešama, yra daugelio rūšių paslaugų teikimo veiklai taikomas horizontalusis reikalavimas)

___________________________________________________________________________

 

7. Reikalavimas, apie kurį pranešama, yra (pažymėkite vieną langelį):

Pastaba. Pagal Paslaugų direktyvos 39 straipsnio 5 dalį valstybės narės turi perduoti Europos Komisijai visus naujus į Paslaugų direktyvos 16 straipsnio 2 dalies taikymo sritį patenkančius reikalavimus, kuriuos jos ketina taikyti kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems laikinųjų paslaugų teikėjams. Siekiant palengvinti pranešimų teikimą, toliau pateikiamas reikalavimų, įskaitant išvardytuosius Paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje (Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 2 dalyje), pavyzdžių sąrašas. Paslaugų direktyvos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai taip pat išvardyti šioje formoje, nors pagal Paslaugų direktyvos 16 straipsnį juos draudžiama taikyti laikinųjų paslaugų teikėjams ir jų taikymas gali būti pateisinamas tik išskirtiniais atvejais.

Pranešimo prievolė pagal Paslaugų direktyvos 39 straipsnio 5 dalį neapsiriboja pirmiau minėtame nebaigtiniame sąraše nurodytais reikalavimais. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, priimančios Paslaugų direktyvos 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, neišvardytus šioje formoje, turėtų pažymėti langelį „kitas laikinųjų paslaugų teikėjams taikomas įpareigojimas“.

 

£[] įpareigojimas teikėjui prieš pradedant teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pateikti deklaraciją ar kitaip informuoti Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją

£[] įpareigojimas teikėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje turėti buveinę ar paskirti atstovą

£[] įpareigojimas teikėjui įsigyti profesinės civilinės atsakomybės draudimą arba pateikti garantiją ar panašią priemonę

* * * *

£[] kiekybinis ir teritorinis apribojimas, pirmiausia apribojimas, susijęs su gyventojų skaičiumi arba minimaliu geografiniu atstumu tarp teikėjų

£[] įpareigojimas teikėjui būti tam tikros teisinės formos

£[] reikalavimas teikėjui dėl minimalaus kapitalo, dalyvių kvalifikacijos ar kitokie reikalavimai, turintys įtakos teisei būti teikėjo dalyviu

£[] apribojimas, dėl kurio tam tikras paslaugas gali teikti tik tam tikri teikėjai (išskyrus Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (Žin., 2008, Nr. 47-1747) nustatytus atvejus arba kai tai nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose)

£[] draudimas teikėjui būti daugiau negu vieno juridinio asmens, turinčio buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyviu

£[] reikalavimas teikėjui dėl minimalaus darbuotojų skaičiaus

£[] reikalavimas teikėjui dėl teikiamų paslaugų minimalių ir (arba) maksimalių įkainių

£[] įpareigojimas teikėjui teikiant paslaugą teikti ir kitas paslaugas

* * * *

£[] reikalavimas, kad teikėjas būtų įsteigtas Lietuvos Respublikoje

£[] reikalavimas gauti leidimą iš Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos prieš pradedant paslaugų teikimo veiklą Lietuvos Respublikoje, taip pat įsiregistruoti Lietuvos Respublikos viešame registre arba Lietuvos Respublikoje veikiančiose profesinėse organizacijose, išskyrus Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901) arba Europos Sąjungos teisės aktuose ar jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus

£[] reikalavimas, draudžiantis teikėjui turėti Lietuvos Respublikoje tam tikrą infrastruktūrą, kurios reikia teikėjui paslaugoms teikti

£[] reikalavimas teikėjui sudaryti su gavėju susitarimus, apribojančius savarankiškai dirbančių asmenų paslaugų teikimą arba neleidžiančius jiems jų teikti

£[] reikalavimas prieš pradedant veiklą Lietuvos Respublikoje turėti identifikacijos dokumentus (specialius tapatybės dokumentus), išduotus Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų

£[] reikalavimas, nustatantis paslaugoms teikti reikalingos įrangos ir medžiagų panaudojimą (išskyrus atvejus, kai tokie reikalavimai nustatyti siekiant apsaugoti asmenų sveikatą ar užtikrinti saugumą darbo metu)

£[] reikalavimai gavėjams, kuriais ribojamas naudojimasis kitoje valstybėje narėje įsteigto teikėjo teikiama paslauga, ypač reikalavimas gauti leidimą iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų arba pateikti joms deklaraciją, taip pat teikiamo finansavimo diskriminacinio pobūdžio apribojimai dėl to, kad teikėjas yra įsteigtas kitoje valstybėje narėje, arba dėl vietos, kurioje paslauga teikiama

* * * *

£[] kitas įpareigojimas, taikomas laikinai Lietuvos Respublikoje paslaugas teikiančiam teikėjui

 

8. Trumpas reikalavimo, apie kurį pranešama, aprašymas

___________________________________________________________________________

 

9. Laikoma, kad laikinųjų paslaugų teikėjams taikomas ar panaikinamas reikalavimas, apie kurį pranešama, yra pateisinamas dėl priežasčių, susijusių su:

£[] viešąja tvarka

£[] visuomenės saugumu

£[] visuomenės sveikata

£[] aplinkos apsauga

 

10. Išsamus pagrindimas: kodėl jūs manote, kad nustatytas laikinųjų paslaugų teikėjams taikomas naujas reikalavimas yra nediskriminacinis ir tinkamas siekiant užsibrėžto tikslo, ir kodėl tas tikslas negali būti pasiektas mažiau ribojančia priemone arba, jeigu priimtu teisės aktu atsisakoma laikiniesiems paslaugų teikėjams taikomo reikalavimo, kokios yra atsisakymo priežastys

___________________________________________________________________________

 

11. Ar šis reikalavimas taikomas ir laikiniesiems paslaugų teikėjams, ir Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems paslaugų teikėjams ir apie jį pranešama Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 7 dalies ir 39 straipsnio 5 dalies tikslais?

£[] Taip

£[] Ne

 

_________________