LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO
1, 2, 13 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 29 d. Nr. XI-1744

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034; 2005, Nr. 71-2560; 2006, Nr. 82-3250)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų“ įrašyti žodžius „viešųjų keleivinio transporto paslaugų teikimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos transporto viešojo administravimo, vežėjų (operatorių) ir transporto infrastruktūros valdytojų veiklos, valstybės pagalbos plėtojant transporto infrastruktūrą ir jos valdymo bendruosius principus, transporto infrastruktūros valdytojų teisinį statusą, jų santykius su transporto infrastruktūros savininkais bei naudotojais, viešųjų keleivinio transporto paslaugų teikimo, saugaus eismo užtikrinimo ir kitų su transporto veikla susijusių santykių reglamentavimo pagrindus.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 13 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007) ir 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008).“

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

13 straipsnis. Viešųjų keleivinio transporto paslaugų teikimas

1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybių institucijos, vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 ir Reglamentu (EB) Nr. 1008/2008, užtikrina visuomenės interesus tenkinančių viešųjų keleivinio transporto paslaugų teikimą. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybių institucijos vežėją (operatorių) viešosioms keleivinio transporto paslaugoms teikti pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus parenka konkurso būdu, vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 3, 4, 5 straipsniais, Reglamento (EB) 1008/2008 17 straipsniu, arba tiesiogiai sudarydamos sutartis pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nurodytas sąlygas.

2. Viešųjų paslaugų sutarčių turinį, trukmę, jų sudarymo sąlygas ir tvarką, vežėjo (operatoriaus) nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimo tvarką nustato Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 ir Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008.

3. Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensacijos apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybės institucija, priėmusi sprendimą nutraukti viešųjų paslaugų sutartį, privalo sudaryti galimybę visuomenei naudotis alternatyvia transporto paslauga.“

 


4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

transporto veiklos

pagrindų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 160).

2. 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 7 tomas, p. 74).

3. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L 315, p. 1).

4. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (OL 2008 L 293, p. 3).“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

6 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________