LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-488 „DĖL IMPORTUOJAMŲ, EKSPORTUOJAMŲ IR VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS PATIKROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-858

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 3D-488 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 84-3548; 2010, Nr. 22-1037, Nr. 76-3887) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IMPORTUOJAMŲ, EKSPORTUOJAMŲ IR VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS PATIKROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 898/2011 (OL 2011 L 231, p. 11), 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL 2010 L 346, p. 11), nuostatomis,

tvirtinu Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2011-10-28 raštu Nr. B6-(1.19)-2217


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-858 redakcija)

 

IMPORTUOJAMŲ, EKSPORTUOJAMŲ IR VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS PATIKROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 898/2011 (OL 2011 L 231, p. 11), 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL 2010 L 346, p. 11).

2. Šių taisyklių tikslas:

2.1. nustatyti šviežių vaisių ir daržovių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo IX dalyje, atitikties nustatytiems prekybos standartams tikrinimo tvarką, išskyrus reglamento (ES) Nr. 543/2011 4 straipsnyje numatytas išimtis;

2.2. užtikrinti, kad vidaus rinkai tiekiami, importuojami bei eksportuojami švieži vaisiai ir daržovės atitiktų nustatytus prekybos standartus.

3. Šios taisyklės taikomos:

3.1. prekiautojams šviežiais vaisiais ir daržovėmis;

3.2. koordinuojančiajai institucijai, kontroliuojančiosioms valstybės institucijoms, tikrinančioms šviežių vaisių ir daržovių atitiktį prekybos standartams, kurios numatytos šių taisyklių 10, 11 ir 12 punktuose.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bendrasis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartas (toliau – bendrasis prekybos standartas) – prekybos standartas, taikomas specialiųjų prekybos standartų nereglamentuojamoms šviežių vaisių ir daržovių rūšims.

Informacinė sistema „Vaiskoris“ (toliau – IS „Vaiskoris“) – šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams kontrolės informacinė sistema.

Prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis (toliau – prekiautojas) – šviežius vaisius ir daržoves importuojantis, eksportuojantis ar tiekiantis vidaus rinkai fizinis arba juridinis asmuo.

Specialusis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartas (toliau – specialusis prekybos standartas) – prekybos standartas, taikomas tam tikrai šviežių vaisių ir daržovių rūšiai.

Šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams kontrolės institucija (toliau – kontrolės institucija) – kompetentinga valstybės institucija, įgaliota tam tikrais tiekimo rinkai etapais tikrinti šviežių vaisių ir daržovių atitiktį nustatytiems prekybos standartams.

Šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartai (toliau – prekybos standartai) – teisės aktų nustatyti šviežių vaisių ir daržovių kokybės ir tiekimo rinkai reikalavimai.

Šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikra (toliau – atitikties patikra) – kontroliuojančiųjų valstybės institucijų pareigūnų atliekama šviežių vaisių ir daržovių patikra pagal šias taisykles.

Šviežių vaisių ir daržovių galutinis vartotojas (toliau – galutinis vartotojas) – vartotojas, perkantis šviežius vaisius ir daržoves savo reikmėms, bet neturintis teisės jų perparduoti kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui.

Šviežių vaisių ir daržovių tiekimas rinkai (toliau – tiekimas rinkai) – šviežių vaisių ir daržovių pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai, paskirstymas, transportavimas ir kitos perdavimo formos.

Turgavietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kuriuose nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 543/2011, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme (Žin., 2000, Nr. 32-893) bei kituose teisės aktuose.

 

II. prekiautojų registravimas

 

5. Prekiautojai, kurių tiekiamiems rinkai šviežiems vaisiams ir daržovėms privaloma taikyti prekybos standartus, turi būti įregistruoti IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje pagal reglamento (ES) Nr. 543/2011 10 straipsnio 5 dalyje išdėstytus reikalavimus.

6. Šviežius vaisius ir daržoves tvarkantys subjektai turi būti patvirtinti ir registruoti pagal Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693), išskyrus sodininkus ir ūkininkus, parduodančius galutiniam vartotojui savo ūkyje išaugintus šviežius vaisius ir daržoves turgavietės tam skirtoje vietoje ar prekybai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose, kurie turi turėti:

6.1. sodininkai – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. ūkininkai – ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdos įregistravimo pažymėjimą ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro išrašą apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas.

 

III. PREKYBOS STANDARTŲ TAIKYMAS IR IŠLYGOS

 

7. Specialieji prekybos standartai taikomi, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 543/2011 I priedo B dalyje, šiems šviežiems vaisiams ir daržovėms:

7.1. braškėms ir žemuogėms, KN 0810 10 00;

7.2. citrusiniams vaisiams, KN ex 0805;

7.3. kiviams, KN 0810 50 00;

7.4. kriaušėms, KN 0808 20 10–0808 20 50;

7.5. obuoliams, KN 0808 10 10–0808 10 80;

7.6. saldžiosioms paprikoms, KN 0709 60 10;

7.7. persikams ir nektarinams, KN 0809 30 10–0809 30 90;

7.8. pomidorams, KN 0702 00 00;

7.9. salotoms, garbanotosioms ir plačialapėms trūkažolėms, KN 0705 11 00–0705 29 00, išskyrus salotines trūkažoles, klasifikuojamas KN 0705 21 00;

7.10. valgomosioms vynuogėms, KN 0806 10 10.

8. Šviežiems vaisiams ir daržovėms, kuriems netaikomi specialieji prekybos standartai, taikomas bendrasis prekybos standartas, nurodytas reglamento (ES) Nr. 543/2011 I priedo A dalyje.

9. Prekybos standartai netaikomi šiems šviežiems vaisiams ir daržovėms:

9.1. perpjautiems, apipjaustytiems ar kitaip apdorotiems patiekalų gamybai;

9.2. skirtiems perdirbti pramoniniu būdu, prekiautojui turint sutartį su perdirbėju, arba pašarams ir kitoms ne maisto reikmėms, kai yra atitinkamai paženklinti;

9.3. Lietuvos Respublikoje užaugintiems ir vežamiems į prekinio paruošimo vietą arba laikinąją iki šios procedūros sandėliavimo vietą;

9.4. Lietuvos Respublikoje užaugintiems vaisiams ir daržovėms, kuriuos gamintojams skirtose turgavietėse arba jų dalyse tiesiogiai galutiniam vartotojui to vartotojo asmeninėms reikmėms parduoda sodininkai ir ūkininkai, turintys atitinkamai šių taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose įvardytus dokumentus.

 

IV. ATITIKTIES PATIKROS ORGANIZAVIMAS

 

10. Koordinuojančioji institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) vykdo reglamento (ES) Nr. 543/2011 9 straipsnyje apibrėžtas funkcijas bei visos šiomis taisyklėmis reglamentuojamos veiklos koordinavimą, palaiko ryšius su Europos Komisija, kitų valstybių narių kompetentingomis koordinuojančiosiomis institucijomis.

11. Kontrolės institucija – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atlieka šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams patikras jų rūšiavimo ir pakavimo vietose, didmeninėje prekyboje, taip pat juos eksportuojant, importuojant bei iš kitų Europos Sąjungos šalių narių gabenant vidaus rinkai.

12. Kontrolės institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) įvertina šviežių vaisių ir daržovių, parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, atitiktį nustatytiems prekybos standartams.

13. Šių taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų kontrolės institucijų pareigūnai, tikrinantys šviežių vaisių ir daržovių atitiktį prekybos standartams, turi būti baigę mokymo kursą pagal kontrolės institucijų su ŽŪM suderintą bendrą mokymo programą bei turėti mokymo kursų baigimo pažymėjimus.

14. Šviežių vaisių ir daržovių atitiktį prekybos standartams tikrinantys kontrolės institucijų pareigūnai žinias turi atnaujinti pagal šių institucijų poreikį.

 

V. ATITIKTIES TIKRINIMO TVARKA

 

15. Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitiktis prekybos standartams tikrinama pagal reglamento (ES) Nr. 543/2011 11 straipsnio nuostatas.

16. Visi šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams tikrinimų duomenys turi būti registruojami IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje.

17. Prekiautojai, kurie minimi reglamento (ES) Nr. 543/2011 12 straipsnio 1 dalyje, tikrinami pagal Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-874 (Žin., 2010, Nr. 117-5977).

18. Šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrų dažnumą bei rizikos analizės įvertinimo metodikas pagal kompetenciją rengia ir, suderinusios jas su ŽŪM, tvirtina kontrolės institucijos.

19. Rizikos veiksniu pripažįstamas reglamento (ES) Nr. 543/2011 11 straipsnio 1 dalies a–e punktuose išvardyto bent vieno kriterijaus neatitiktį, vaisių ir daržovių krovinį lydimųjų dokumentų neatitiktis reglamento (ES) Nr. 543/2011 5 straipsnio 4 dalies reikalavimų bei tas šviežių vaisių ar daržovių krovinys, kurį sudaro viena ar kelios produktų rūšys ir jei vienos rūšies produktų kiekis didesnis kaip 10 kg.

20. Lietuvoje užaugintų vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių lydimuosiuose dokumentuose arba pagal šių taisyklių priedą parengtoje Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių ir daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijoje turi būti nurodytas produkto pavadinimas ir kilmės šalis, taip pat klasė, veislė arba prekinis tipas, jeigu šią informaciją pateikti reikalaujama specialiajame prekybos standarte, arba tai, kad produktas yra skirtas perdirbti.

21. Informacija apie šviežius vaisius ir daržoves, parduodamas pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, turi būti įskaitoma ir aiškiai pateikta pastebimoje vietoje šalia produkto, nurodant produkto pavadinimą, pakuotoją ir (arba) siuntėją bei jo adresą, produkto kilmės šalį ir, jei taikoma, klasę, veislę arba prekinį tipą tokiu būdu, kad vartotojas nebūtų suklaidintas. Parduodant fasuotus produktus, kartu su visa prekybos standartuose nustatyta informacija prekių etiketėje turi būti nurodyta ir grynoji masė, jei šių fasuotų produktų kiekis nėra nustatomas pirkėjo akivaizdoje. Šis reikalavimas netaikomas parduodant produktus vienetais, jei jų skaičius yra aiškiai matomas iš išorės ir lengvai suskaičiuojamas arba jei jų skaičius nurodytas etiketėje.

22. Šviežiems vaisiams ir daržovėms gabenti naudojamos transporto priemonės turi būti sandarios, uždaros arba dengtos, sausos, švarios. Vežant tolimesniais atstumais (per 100 km), transporto priemonės turi būti izoterminės, pageidautina – su temperatūros valdymo įrenginiu. Kitos prekės gali būti gabenamos ta pačia transporto priemone su šviežiais vaisiais ir daržovėmis tik tuomet, kai jos sukrautos kitame krovinių skyriuje arba tame pačiame krovinių skyriuje už ištisinės pertvaros.

23. Iškilusius ginčus dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties įvertinimo sprendžia kontrolės institucijų vyriausieji pareigūnai. Nepriėmus abiem pusėms priimtino sprendimo, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. Tikrinimo METODAS

 

24. Šių taisyklių 15 punkte numatyti šviežių vaisių ir daržovių, išskyrus parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, atitikties nustatytiems prekybos standartams patikrinimai vykdomi taikant reglamento (ES) Nr. 543/2011 VI priede nurodytus metodus ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintą metodiką.

25. Parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikra atliekama vadovaujantis VMVT direktoriaus patvirtinta metodika.

26. Švieži vaisiai ir daržovės, kuriems kontrolės institucija nustatė neatitiktį prekybos standartams, gali būti importuojami, tiekiami vidaus rinkai bei eksportuojami tik įvykdžius tų kontrolės institucijų pareigūnų nurodymus dėl neatitikimų pašalinimo bei po pakartotinio tikrinimo turint produktų atitiktį prekybos standartams patvirtinančius dokumentus.

27. Nustačius neatitiktį prekybos standartams, produktai gali būti perdirbami prekiautojui šviežiais vaisiais ir daržovėmis turint sutartį su perdirbėju arba panaudojami kaip pašaras gyvūnams arba kitoms ne maisto reikmėms. Dokumentai, įrodantys netinkamos tiekti šviežių vaisių ir daržovių rinkai produkcijos tolesnį panaudojimą ar sunaikinimą, privalo būti pateikti kontrolės institucijai. Produkcijos sunaikinimas vykdomas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721).

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

28. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Kontrolės institucijų sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai

tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties

prekybos standartams patikros taisyklių

priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-858

redakcija)

 

(Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos forma)

 

Lietuvos Respublikoje išaugintŲ šviežių vaisių,
daržovių, uogų, bulvių

ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

20___ m. ____________ d. Nr. _______

________________________________

(sudarymo vieta)

 

1. Informacija apie tiekėją:

1.1. Asmens vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas ____________________________

1.2. Asmens / įmonės kodas ________________________________________________

1.3. Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis numeris (IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje) __________

1.4. Asmens / įmonės adresas ir telefonas, el. p. adresas __________________________

______________________________________________________________________

2. Informacija apie prekių pakuotoją (kai pakuotojas ne produkcijos savininkas):

2.1. Prekių pakuotojo pavadinimas __________________________________________

2.2. Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis numeris (IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje) __________

2.3. Prekių pakuotojo adresas ir telefonas, el. p. adresas __________________________

______________________________________________________________________

3. Informacija apie tiekiamus rinkai produktus

 

Produkto pavadinimas (veislė arba prekinis tipas)

Kokybės klasė

Bendroji masė, kg (bruto arba neto)

Pakuotės (kiekis ir rūšis)

Kita informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie maisto saugą, jei buvo naudoti pesticidai:

4.1. Naudotų pesticidų pavadinimai _________________________________________

4.2. Tyrimų duomenys* ___________________________________________________

______________________________________________________________________

4.3. Tyrimus atlikusios laboratorijos pavadinimas _______________________________

4.4. Laboratorijos adresas, telefonas, el. p. adresas  _____________________________

______________________________________________________________________

4.5. Tyrimų atlikimo data _____________ 4.6. Tyrimų protokolo Nr. _______________

 

_________________________                 _________                         __________________

(deklaraciją surašiusio asmens                      (parašas)                              (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

*Rastų pesticidų pavadinimai ir jų kiekiai, ar jie neviršija didžiausių leistinų dydžių.

 

_________________