VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL APGYVENDINIMO RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-141

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) 11 straipsnio 9 dalimi bei 12 straipsnio 1 dalimi,

1. Tvirtinu Apgyvendinimo rūšių aprašą ir Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą (pridedami).

2. Nustatau:

2.1. Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) privalo pateikti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurie pradeda teikti apgyvendinimo paslaugas po šio įsakymo įsigaliojimo, bei tie apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kuriems savivaldybių institucijų išduotų kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimų galiojimo terminas yra pasibaigęs šio įsakymo įsigaliojimo dieną.

2.2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurių savivaldybių institucijų išduotų kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimų galiojimo terminas šio įsakymo įsigaliojimo dieną nėra pasibaigęs, Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.

2.3. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kuriems Valstybinis turizmo departamentas yra išdavęs viešbučio, motelio, kempingo, svečių namų ar poilsio namų klasifikavimo pažymėjimą, Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui pateikia likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki klasifikavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.

 

 

 

Direktorė                                                                                    Raimonda Balnienė


PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-141

 

APGYVENDINIMO RŪŠIŲ APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Apgyvendinimo rūšių aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apgyvendinimo paslaugų rūšis, pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas) pateikimo tvarką ir formą.

2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, prieš pradėdami teikti apgyvendinimo paslaugas, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) Pranešimą. Pranešime apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo nurodyti teikiamos apgyvendinimo paslaugos rūšį.

3. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo pasirinkti tokią Apraše nurodytą apgyvendinimo rūšį, kurią pagal esminius požymius visiškai atitinka jų turima apgyvendinimo paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir apgyvendinimo organizavimo sąlygos.

4. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, Pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis Valstybiniam turizmo departamentui.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) (toliau – Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II. APGYVENDINIMO RŪŠYS

 

6. Teikdamas Pranešimą, apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo nurodyti tik vieną iš žemiau pateikiamų apgyvendinimo paslaugų rūšių:

6.1. Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame apgyvendinimas teikiamas tik apartamentuose. Apartamentas – atskiras būstas, kuriame yra miegamasis, svetainė ir virtuvėlė.

6.2. Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, turinčiame tik liukso numerius. Liukso numeris: atskiras būstas, kurį sudaro du atskiri, bet tarpusavyje sujungti kambariai, miegamasis ir svetainė.

6.3. Kempingo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama suplanuotoje aikštelėmis ir įrengtoje teritorijoje, kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, mobiliuose ar stacionariuose nameliuose, ir yra sudarytos sąlygos transporto priemonėms statyti.

6.4. Motelio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama kartu užtikrinant nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikių tenkinimą. Teikiant motelio apgyvendinimo paslaugas, turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms saugoti ir teikiamos minimalios transporto priemonių priežiūros paslaugos.

6.5. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame taip pat yra speciali infrastruktūra sveikatingumo paslaugoms teikti.

6.6. Viešbučio apgyvendinimo paslauga – kolektyvinio apgyvendinimo paslauga, teikiama įmonės, kur teikiamos apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugos, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose.

6.7. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama atskiruose apartamentuose, paprastai neturint priimamojo, bendro naudojimo patalpų ir dažniausiai neteikiant maitinimo, skirta ilgesnio laikotarpio apgyvendinimui. Kitos paslaugos (pvz., valymas) teikiamos rečiau nei viešbutyje. Dažniausiai apartamente yra virtuvėlė.

6.8. Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius. Kaimo turizmo paslaugos gali būti teikiamos ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose, kai bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 20 ir juose yra ne daugiau kaip 50 vietų.

6.9. Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama dažniausiai daugiavietėse bendrabučio tipo patalpose, kai higienos poreikių tenkinimui skirta įranga gali būti bendrai naudojama keliems kambariams, teikiant arba neteikiant ribotas maitinimo paslaugas.

6.10. Nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai. Nakvynės ir pusryčių paslaugos gali būti teikiamos gyvenamosiose patalpose, jų grupėje, sodyboje, kai bendras šioms paslaugoms teikti naudojamų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 10.

6.11. Poilsio namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama bendrai valdomose statiniuose, jų grupėje ar kambariuose, sudarant sąlygas ir teikiant įrangą maisto gaminimui ir poilsiui organizuoti.

6.12. Svečių namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama patalpose su infrastruktūra nakvynės ir higienos poreikiams tenkinti, kuomet maitinimo ir poilsio paslaugos gali būti teikiamos specialiai įrengtose bendro naudojimo patalpose kartu neteikiant viešbučiuose teikiamų papildomų paslaugų, kurioms reikalinga speciali infrastruktūra (pvz.: konferencijų salė, sporto klubas pan.).

6.13. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama nuolatos prieplaukoje stovinčiame laive, kartu sudarant sąlygas higienos poreikių tenkinimui.

6.14. Turistinės stovyklos paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama paslauga, kai turistinėje stovyklavietėje išnuomojama aikštelė palapinei, kemperiui ar kilnojamajam nameliui statyti. Turistinės stovyklos paslaugos gali būti teikiamos turistinėje stovyklavietėje, kurioje yra maisto ruošimo, higienos poreikių tenkinimo, atliekų surinkimo ir kita trumpalaikiam poilsiui organizuoti reikalinga įranga.

7. Aprašo 6.1–6.6 punktuose nurodytas apgyvendinimo paslaugas gali teikti tik kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Viešbučiai, liukso viešbučiai, apartamentų viešbučiai, spa viešbučiai, kempingai ir moteliai yra privalomai klasifikuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, todėl šių paslaugų teikėjai kartu su Pranešimu privalo pateikti paraišką klasifikuoti viešbutį, motelį ar kempingą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyta tvarka (viešbučių, motelių ir kempingų klasifikavimo reikalavimai, klasifikavimo anketos ir kiti susiję teisės aktai skelbiami Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje www.tourism.lt).

 

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-141

 

PRANEŠIMAS APIE APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ

 

_________

(data)

 

Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas*, adresas* arba juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas)

___________________________________________________________________________

(apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas, tel. Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(įstaigos, kurioje numatomos teikti apgyvendinimo paslaugos, pavadinimas)

 

Pranešu, jog nuo 20__m. _____ mėn. ____d. teiksiu toliau nurodytos rūšies apgyvendinimo paslaugas (pažymėti vieną iš 1–14 punktuose nurodytų rūšių).

 

* Informacija nebus skelbiama viešai Lietuvos turizmo informacijos sistemoje.

 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjų teikiamos apgyvendinimo paslaugos (pažymėti pasirinktą):

 

1.     Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga

2.      Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga

3.      Kempingo apgyvendinimo paslauga

4.      Motelio apgyvendinimo paslauga

5.      SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga

6.      Viešbučio apgyvendinimo paslauga

7.      Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga

8.      Kaimo turizmo paslauga

9.      Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga

10.    Nakvynės ir pusryčių paslauga

11.    Poilsio namų apgyvendinimo paslauga

12.    Svečių namų apgyvendinimo paslauga

13.    Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga

14.    Turistinės stovyklos paslauga

 

Bendras kambarių (aikštelių, namelių) skaičius _____ (įrašyti). Bendras vietų skaičius _____ (įrašyti).

 

1. Sutinku, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjo vardas, pavardė/juridinio asmens kodas ir pavadinimas, apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas ir kontaktiniai duomenys: telefono Nr.**, fakso Nr.**, el. pašto adresas** būtų viešai skelbiami Lietuvos turizmo informacijos sistemoje.

2. Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga.

3. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus šiame pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitus paslaugų teikėjui, jo teisinei formai, teisiniam statusui, adresui ar kitiems duomenims), įsipareigoju per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti man žinoma, pranešimą patikslinti, pateikiant pasikeitusius duomenis Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas).

4. Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su galiojančiuose teisės aktuose nustatytais priešgaisrinės saugos, higienos, statybos ir kitais apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimais (detalesnė informacija interneto svetainėse www.vvspt.lt; www.vpgt.lt; www.vtpsi.lt). Patalpos, kuriose numatoma teikti apgyvendinimo paslaugas, atitinka šiuos reikalavimus.

5. Viešbučiai, liukso viešbučiai, apartamentų viešbučiai, spa viešbučiai, kempingai ir moteliai yra privalomai klasifikuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) 13 straipsnio 2 dalimi, todėl šių paslaugų teikėjai kartu su pranešimo apie teikiamas apgyvendinimo paslaugas forma privalo pateikti paraišką klasifikuoti viešbutį, motelį ar kempingą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyta tvarka (viešbučių, motelių ir kempingų klasifikavimo reikalavimai, klasifikavimo anketos ir kiti susiję teisės aktai skelbiami Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje www.tourism.lt).

6. Patvirtinu, jog esu  susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

 

** Išbraukti tuos duomenis, kurių nenorite skelbi Lietuvos turizmo informacijos sistemoje.

 

____________                    ___________________________________________________

(parašas)                        (vardas, pavardė/ juridinio asmens atstovo vardas, pavardė pareigos)

 

_________________