LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1699

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2009, Nr. 117-4993)

 

1 straipsnis. 37 straipsnio 5, 7 ir 8 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Draudimo sutarties šalys yra draudėjas (statinio projektuotojas ar rangovas) ir draudikas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.“

2. Pakeisti 37 straipsnio 7 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:

7. Draudimo galiojimo terminai nustatomi Lietuvos banko tvirtinamose Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.“

3. Pakeisti 37 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys sudaromos pagal Lietuvos banko patvirtintas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________