LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KATEGORIJOS DRUSKININKŲ AUTOBUSŲ STOČIAI SUTEIKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 18 d. Nr. 3-732

Vilnius

 

Vadovaudamasis Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248), 9 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikimą:

1. S u t e i k i u Druskininkų autobusų stočiai antrą kategoriją.

2. P a k e i č i u Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-248; 2005, Nr. 119- 4313; 2006, Nr. 24-807; 2007, Nr. 69-2755, Nr. 134-5433; 2008, Nr. 36-1325; 2009, Nr. 67-2735, Nr. 122-5260; 2010, Nr. 47-2267, Nr. 129-6600), 2 priedą:

2.1. išbraukiu iš III kategorijos autobusų stočių sąrašo 1 eilutę;

2.2. papildau II kategorijos autobusų stočių sąrašą šia 2 eilute:

 

„2.

Druskininkų AS

Druskininkai, Gardino g. 1

Druskininkų.“

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis