ANTROJO OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO

PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ANTROJO OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS IR VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO ATLIEKAMŲ PIRKIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽVALGYBINIO POBŪDŽIO VEIKLA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 15 d. Nr. V-125/1-128

Vilnius

 

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 3 straipsnio 1 dalies 5 punktą,

tvirtiname Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Valstybės saugumo departamento atliekamų pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Antrojo operatyvinių tarnybų

departamento prie Krašto apsaugos

ministerijos direktorius                                              plk. Juozas Kačergius

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

departamento generalinis direktorius                        Gediminas Grina

 


PATVIRTINTA

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento

prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus

ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

departamento generalinio direktoriaus

2011 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. V-125/1-128

 

ANTROJO OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS IR VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO ATLIEKAMŲ PIRKIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽVALGYBINIO POBŪDŽIO VEIKLA, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančiosios organizacijos) ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – perkančiosios organizacijos) atliekamų pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atliekamų pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Prekės – žaliavos, gaminiai, įrenginiai, statiniai, kiti visokio pavidalo daiktai, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) 2 straipsnio 5 ir 7 dalyse apibrėžti įslaptinti gaminiai bei kiti įslaptinti objektai.

Paslaugos – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 2 priedėlyje nurodytos paslaugos, prekės, perkamos kartu su 2 priedėlyje nurodytomis paslaugomis, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą, 1 priedėlyje nurodyti darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas.

Darbai – atliekami arba projektuojami ir atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 1 priedėlyje nurodyti darbai, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžti įslaptinti darbai.

Tiekėjas (paslaugų tiekėjas, rangovas) – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje apibrėžtas tiekėjas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 straipsnio 26 dalyje apibrėžtas rangovas.

Subtiekėjas (paslaugų subtiekėjas, subrangovas) – pirkimo sutarties daliai vykdyti tiekėjo pasitelktas kitas asmuo.

Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos struktūrinis padalinys, teikiantis perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui teikimą dėl pirkimo, susijusio su žvalgybinio pobūdžio veikla, vykdymo.

Pirkimo sutartis – prekių, paslaugų ar darbų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, pirkimo sutartis.

Pirkimas, susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla (toliau – pirkimas) – perkančiosios organizacijos žvalgybos, kontržvalgybos, operatyvinės veiklos ar įslaptintos informacijos apsaugos uždavinių ir funkcijų vykdymui skirtų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo procedūros, kai tokių pirkimų ar sutarties vykdymo metu bus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija.

3. Apraše nustatytos pirkimo procedūros netaikomos pirkimams, kuriems naudojamos paramos lėšos ir paramos davėjas nurodo specialias pirkimo procedūras skiriamoms paramos lėšoms panaudoti.

4. Atliekant pirkimus turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų, lygiateisiškumo, skaidrumo bei nediskriminavimo principų ir siekiama sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant skirtas lėšas įsigyti reikiamų prekių, paslaugų ar darbų.

5. Šio Aprašo 31–35, 52, 53, 59 ir 61 punktų reikalavimai dėl tiekėjų (subtiekėjų) patikimumo nustatymo netaikomi pirkimams iš Europos Sąjungos ar NATO įsteigtų institucijų ir organizacijų arba iš Europos Sąjungos ar NATO šalių valstybės valdymo institucijų.

6. Jeigu pirkimo sutartį ketinama sudaryti su fiziniu asmeniu, jam teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su atitinkama slaptumo žyma žymima įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimas.

7. Kai dalyvauti pirkimo procedūrose kviečiamas bent vienas užsienio tiekėjas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiomis sutartimis grindžiamais ir jas įgyvendinančiais tarptautinių organizacijų sprendimais, Europos Sąjungos teisės aktų principinėmis nuostatomis, užtikrinančiomis įslaptintos informacijos bei kitų valstybės interesų apsaugą, Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiuo Aprašu.

8. Pagal Aprašo reikalavimus sudarytų pirkimo sutarčių vertė neįskaitoma į viešojo pirkimo vertę, nustatomą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 15 straipsnio reikalavimus.

 

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

9. Prireikus pirkti prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo iniciatorius kreipiasi į perkančiosios organizacijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį su prašymu priimti sprendimą dėl pirkimo vykdymo. Pirkimo iniciatorius, kreipdamasis į perkančiosios organizacijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, privalo nurodyti:

9.1. tai, kad pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla;

9.2. informaciją, pagrindžiančią pirkimo tikslingumą;

9.3. pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo metu ketinamą naudoti ar sukurti įslaptintą informaciją (pirkimo objekto aprašymas, slaptumo žyma) ir informacijos įslaptinimo pagrindą – perkančiosios organizacijos detaliojo įslaptinamos informacijos sąrašo punktus.

10. Perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą vykdyti pirkimą, pirkimo iniciatorius kreipiasi į specialiąją ekspertų komisiją (toliau – SEK) dėl pirkimo metu numatomos naudoti ar sukurti informacijos įslaptinimo pagrįstumo. Kreipimesi turi būti nurodoma pirkimo procedūrų ir pirkimo sutarties vykdymo metu ketinama naudoti (sukurti) įslaptinta informacija (pirkimo objekto aprašymas, slaptumo žyma) ir įslaptintos informacijos įslaptinimo pagrindas – perkančiosios organizacijos detaliojo įslaptinamos informacijos sąrašo punktai, taip pat, jei pirkimo iniciatorius mano esant būtina, kartu pateikiamas įslaptintos informacijos įslaptinimo žinynas.

11. SEK, įvertinusi pateiktą informaciją, pateikia nuomonę dėl informacijos įslaptinimo pagrįstumo ir įslaptinimo žinyno. Jei pirkimo iniciatorius nepateikė įslaptinimo žinyno, o SEK nuomone pirkimo procedūrų ir pirkimo sutarties vykdymo metu tikslinga jį naudoti, pirkimo iniciatorius parengia šį žinyną ir teikia SEK svarstymui.

 

III. PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

12. Perkančiojoje organizacijoje sudaroma komisija pirkimams, susijusiems su žvalgybinio pobūdžio veikla, vykdyti (toliau – komisija), jai nustatomos užduotys ir suteikiami įgaliojimai šias užduotis vykdyti. Komisijos darbo reglamentą tvirtina perkančiosios organizacijos vadovas.

13. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų. Komisijos pirmininku ir nariais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotus patikimumo pažymėjimus ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kurios slaptumo žyma yra ne žemesnė už pirkimo metu naudojamos ar sukuriamos informacijos slaptumo žymą. Skiriant komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgta į jų išsimokslinimą ir patirtį organizuoti bei vykdyti pirkimus. Prieš pradėdami dirbti komisijoje, komisijos pirmininkas ir nariai privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

14. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

15. Komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių jos narių balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

16. Komisija pradeda darbą gavusi perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą prekių, paslaugų ar darbų techninę specifikaciją, rašytinę užduotį vykdyti pirkimą, SEK išvadą apie informacijos įslaptinimo pagrįstumą ir įslaptinimo žinyną, jei jis buvo parengtas.

17. Komisijai nustatomoje užduotyje, be kita ko, nurodoma:

17.1. informacija apie perkamas prekes, paslaugas ar darbus (pirkimo objekto aprašymas);

17.2. prekių pristatymo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vieta ir laikas;

17.3. mokėjimo terminai arba grafikai (jeigu jie žinomi).

18. Komisija, atsižvelgdama į užduotyje pateiktą informaciją ir vadovaudamasi Apraše nustatyta tvarka, pasirenka pirkimo būdą, nustato tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, kvalifikacijos tikrinimo būdus ir vertinimo kriterijus, parengia pirkimo dokumentus, atlieka pirkimo procedūras ir nustato tiekėją, kuriam turėtų būti siūloma sudaryti pirkimo sutartį.

19. Komisija veikia ją sudariusios perkančiosios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus ir yra atskaitinga ją sudariusios perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

20. Komisija, gavusi užduotį vykdyti pirkimą, SEK išvadą apie informacijos įslaptinimo pagrįstumą ir įslaptinimo žinyną, jei jis buvo parengtas, ir pasirinkusi pirkimo būdą, apie tai informuoja perkančiosios organizacijos padalinį, atsakingą už įslaptintų sandorių saugumą, kuriam pateikiama:

20.1. tai, kad pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla;

20.2. pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo metu ketinama naudoti ar sukurti įslaptinta informacija (pirkimo objekto aprašymas, slaptumo žyma) ir informacijos įslaptinimo pagrindas – perkančiosios organizacijos detaliojo įslaptinamos informacijos sąrašo punktai, paslapčių subjekto SEK protokolo kopija (išrašas), kuriame pateikiama išvada, data ir numeris, detaliojo įslaptinamos informacijos sąrašo punktai, aukščiausia slaptumo žyma;

20.3. informacija apie komisijos pasirinktą pirkimo būdą;

20.4. duomenys apie tiekėjui (subtiekėjui) pirkimo procedūrų metu ir (ar) sutarties vykdymo metu numatomos perduoti įslaptintos informacijos pobūdį, apimtį ir tokios informacijos slaptumo žymas.

21. Pirkimo procedūrose dalyvaujantis tiekėjas (subtiekėjas) privalo paskirti asmenį, organizuojantį ir įgyvendinantį įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę.

22. Su pirkimu susijusius dokumentus perkančiosios organizacijos padaliniams, Komisijai, tiekėjui (subtiekėjui) perduoda ir priima perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintos informacijos administravimą.

23. Komisija pasiūlymams nagrinėti ir vertinti turi teisę pasitelkti ekspertus. Ekspertai prieš pradėdami darbą privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus asmens patikimumo pažymėjimus ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kurių slaptumo žyma yra ne žemesnė už pirkimo metu naudojamos ar sukuriamos informacijos slaptumo žymą, bei pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 


IV. PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

 

24. Komisija gali pasirinkti vieną iš šių pirkimo būdų:

24.1. uždarasis konkursas;

24.2. derybos su vieninteliu tiekėju.

25. Dalyvauti pirkimo procedūrose tiekėjai atrenkami pagal perkančiosios organizacijos turimus duomenis apie rinkos būklę ir kitą perkančiajai organizacijai prieinamą informaciją.

26. Uždarojo konkurso būdu perkama, kai rinkoje yra ne mažiau kaip 2 tiekėjai, kurie gali pasiūlyti perkančiajai organizacijai reikiamų prekių, paslaugų ar darbų.

27. Uždarajame konkurse pateikti pasiūlymus turi būti pakviesti ne mažiau kaip 2 tiekėjai.

28. Derybų su vieninteliu tiekėju būdu galima pirkti, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

28.1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra ne didesnė kaip 100 tūkst. litų, kai perkamos prekės ar paslaugos, ir ne didesnė kaip 500 tūkst. litų, kai perkami darbai;

28.2. dėl techninių priežasčių tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus gali tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas turi išimtines teises tiekti tokias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra kitos alternatyvos;

28.3. neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti;

28.4. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentų, studijų, mokslinio ar techninio tobulinimo tikslais ir nesiekiama įsigyjamų prekių masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslo, eksperimentavimo, studijų, mokslinio ar techninio tobulinimo išlaidų;

28.5. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kurio nors tiekėjo pirko prekių, paslaugų ar darbų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis, prekių pobūdžiu, suteiktomis paslaugomis ar atliktais darbais;

28.6. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų prekių, paslaugų ar darbų, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės;

28.7. papildomi pirkimai yra glaudžiai susiję su perkančiosios organizacijos anksčiau sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo metu naudota ar sukurta įslaptinta informacija ir saugumo požiūriu įtraukti naujų tiekėjų netikslinga;

28.8. perkama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių valstybės valdymo institucijų arba Europos Sąjungos ar NATO įsteigtų institucijų.

 

V. PIRKIMO IR TIEKĖJŲ PATIKIMUMO NUSTATYMO PROCEDŪROS PIRKIMUOSE, KURIE SUSIJĘ SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMOMIS „VISIŠKAI SLAPTAI“, „SLAPTAI“ IR „KONFIDENCIALIAI“ AR JŲ ATITIKMENIMIS

 

29. Perkančioji organizacija pasirinktus galimus tiekėjus (galimą tiekėją) raštu kviečia dalyvauti pirkimo procedūrose ir kvietime nurodo:

29.1. tai, kad pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla ir įslaptintos informacijos naudojimu (sukūrimu), o įslaptintą informaciją nustatytąja tvarka privaloma saugoti ir naudoti tik tiekėjo pasiūlymui parengti ir pirkimo sutarčiai vykdyti;

29.2. neįslaptintą informaciją apie pageidaujamas pirkti prekes, paslaugas ar darbus;

29.3. informaciją, ar leidžiama tiekėjui pasitelkti subtiekėjus;

29.4. terminą, iki kurio tiekėjas turi pateikti prašomus dokumentus;

29.5. dokumentų pateikimo vietą ir būdą;

29.6. tai, kad Lietuvos tiekėjas iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka turės gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą;

29.7. jeigu kviečiamas užsienio tiekėjas, nurodoma, kad jis ir jo subtiekėjai galės dalyvauti pirkimo procedūrose, jeigu valstybės, kurioje tiekėjas (subtiekėjas) veikia ir yra registruotas, atsakinga institucija iki įslaptintos informacijos perdavimo tiekėjui momento pateiks išvadą, kad jis atitinka toje valstybėje keliamus įslaptintų sandorių saugumo reikalavimus, o jei pirkimas susijęs su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ arba jų atitikmenimis, o pasirinktas tiekėjas (subtiekėjas) veikia ir yra registruotas valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, tik gavus Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimą dėl šios informacijos perdavimo valstybei, kurioje veikia ir yra registruotas pasirinktas tiekėjas (subtiekėjas). Perkančioji organizacija kvietime gali nustatyti numatomus įslaptintos informacijos perdavimo tiekėjams, jo subtiekėjams terminus;

29.8. prašymą tiekėjui pranešti apie sprendimą dalyvauti pirkimo procedūrose.

30. Jeigu perkamas prekes, paslaugas ar darbus ir pirkimo sąlygas išsamiai apibūdinantys pirkimo dokumentai gali būti parengti ir pateikti tiekėjams neatskleidžiant įslaptintos informacijos, perkančioji organizacija, kviesdama tiekėjus dalyvauti pirkimo procedūrose, kartu pateikia jiems pirkimo dokumentus. Tuomet šio Aprašo 31–40 punktuose nurodytos procedūros neatliekamos. Jeigu tiekėjui leidžiama pasitelkti subtiekėjus, kvietime papildomai prašoma pateikti subtiekėjų sąrašą ir išsamiai apibūdinti pirkimo sutarties dalis, kurias tiekėjas perduos vykdyti subtiekėjams.

31. Gavusi užsienio tiekėjų sutikimus dalyvauti pirkimo procedūrose, komisija kreipiasi į perkančiosios organizacijos padalinį, atsakingą už įslaptintų sandorių saugumą, prašydama išvados, ar pasirinktas tiekėjas (subtiekėjas) atitinka valstybės, kurioje jis veikia ir yra registruotas, įslaptintų sandorių saugumo reikalavimus.

32. Perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintų sandorių saugumą, gavęs šio Aprašo 31 punkte nurodytą prašymą, kreipiasi į valstybės, kurioje veikia ir yra registruotas tiekėjas (subtiekėjas), atsakingą instituciją, prašydamas patvirtinti, kad nurodytas tiekėjas (subtiekėjas) atitinka valstybės, kurioje jis veikia ir yra registruotas, keliamus įslaptintų sandorių saugumo reikalavimus. Jeigu dėl konkretaus tiekėjo buvo kreiptasi atliekant kitus pirkimus ir gauta teigiama išvada, o nuo jos gavimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių, galima ja vadovautis ir pakartotinės išvados neprašyti.

33. Užsienio valstybės atsakingos institucijos atsakymo pagrindu nedelsiant nuo jo gavimo dienos perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintų sandorių saugumą, pateikia informaciją perkančiosios organizacijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.

34. Gavusi patvirtinimą, kad užsienio tiekėjas (subtiekėjas) atitinka valstybės, kurioje jis veikia ir yra registruotas, keliamus įslaptintų sandorių saugumo reikalavimus, perkančioji organizacija pateikia jam kvietimą dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose ir pirkimo dokumentus.

35. Jeigu pirkimas susijęs su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ arba jų atitikmenimis, o pasirinktas tiekėjas (subtiekėjas) veikia ir yra registruotas valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo sutikimą dalyvauti pirkimo procedūrose, kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, prašydama priimti sprendimą dėl šios informacijos perdavimo valstybei, kurioje veikia ir yra registruotas pasirinktas tiekėjas (subtiekėjas). Jeigu įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, sprendimą dėl informacijos perdavimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimais, priima perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

36. Jeigu perkamas prekes, paslaugas ar darbus ir pirkimo sąlygas išsamiai apibūdinantys pirkimo dokumentai negali būti parengti ir pateikti Lietuvos tiekėjams neatskleidžiant įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, kvietime perkančioji organizacija prašo Lietuvos tiekėjus pateikti:

36.1. tiekėjo vadovo užpildytą Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nustatytos formos įslaptintų sandorių saugumo klausimyną ir rašytinį sutikimą, kad būtų tikrinamas tiekėjas;

36.2. tiekėjo darbuotojų, paskirtų organizuoti ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, ir darbuotojų, kuriems rengiant ar teikiant pasiūlymą arba derinant ar pasirašant pirkimo sutartį reikės susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašą. Kartu prašoma pateikti šių asmenų ir darbuotojų užpildytus Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nustatytos formos klausimynus, skirtus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimui gauti, ir rašytinius sutikimus būti tikrinamiems, pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją. Kai pretenduojama gauti leidimus arba asmens patikimumo pažymėjimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ ar jų atitikmenimis, taip pat prašoma pateikti šių darbuotojų išsamias autobiografijas;

36.3. jei tiekėjui leidžiama pasitelkti subtiekėjus, kvietime papildomai prašoma:

36.3.1. pateikti subtiekėjų sąrašą;

36.3.2. išsamiai apibūdinti pirkimo dokumentų dalį, kurią tiekėjas perduos subtiekėjams;

36.3.3. pateikti šio Aprašo 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytus dokumentus apie subtiekėją ir jo darbuotojus ar asmenis, paskirtus organizuoti ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, ir darbuotojus, jeigu subtiekėjui perduodamoje pirkimo dokumentų dalyje yra įslaptintos informacijos.

37. Perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintos informacijos administravimą, iš tiekėjų gautus šio Aprašo 36 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją perduoda perkančiosios organizacijos padaliniui, atsakingam už įslaptintų sandorių saugumą, kuris pradeda tiekėjo (subtiekėjo) ir jo darbuotojų patikimumo tikrinimą.

38. Jeigu perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintų sandorių saugumą, nustato, kad tiekėjas pateikė neišsamią informaciją, nustatomas terminas trūkumams ištaisyti. Jeigu tiekėjas per nustatytą laiką trūkumų neištaiso, laikoma, kad šis tiekėjas atsisakė dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

39. Perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintų sandorių saugumą, gavęs šio Aprašo 36 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, pateikia perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui išvadą apie Lietuvos tiekėjo (subtiekėjo) teritorijos ir patalpų, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar ją saugoti, fizinės apsaugos priemonių galimybes apsaugoti įslaptintą informaciją. Ši išvada turi būti pateikta ne vėliau, negu išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar patikimumo pažymėjimas tiekėjo (subtiekėjo) paskirtam asmeniui, organizuosiančiam ir vykdysiančiam įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę.

Darbuotojų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimą, kandidatūros tikrinamos ir leidimai bei asmens patikimumo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

40. Jeigu perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintų sandorių saugumą, patvirtina, kad Lietuvos tiekėjo (subtiekėjo) teritorija ir patalpos, kuriose bus dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji bus saugoma, atitinka fizinės apsaugos reikalavimus, perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintos informacijos administravimą, tiekėjo atsakingam asmeniui, organizuojančiam ir vykdančiam įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę arba darbuotojui, atsakingam už pasiūlymo pateikimą, turintiems leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimą, pateikia kvietimą dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose ir pirkimo dokumentus.

41. Pirkimo dokumentuose paprastai nurodoma:

41.1. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, prekių kiekis, teiktinų su prekėmis paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

41.2. techninė specifikacija (detalus pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų aprašymas);

41.3. pasiūlymo rengimo reikalavimai;

41.4. pasiūlymų vertinimo kriterijai. Pasiūlymai gali būti vertinami pagal pasiūlytą kainą arba pagal pasiūlymų ekonominį naudingumą, kai atsižvelgiama ne tik į kainą, bet ir į pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų funkcines ar kitokias savybes ir charakteristikas;

41.5. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina;

41.6. kalba, kuria turi būti teikiami pasiūlymai, pasiūlymų pateikimo terminai, vieta, laikas ir būdai;

41.7. esminės pirkimo sutarties sąlygos;

41.8. tiekėjui keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir dokumentai, pagrindžiantys kvalifikacinius duomenis, kuriuos turi pateikti tiekėjas. Jeigu perkančioji organizacija iš tos pačios rūšies prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo patirties yra įsitikinusi, kad kviečiamas tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui gali būti nenustatomi;

41.9. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas.

42. Tiekėjas, gavęs pirkimo dokumentus, per nustatytą terminą parengia ir užklijuotame voke perkančiajai organizacijai pateikia pasiūlymą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia ir kitą prašytą informaciją.

43. Visiems tiekėjams, dalyvaujantiems tame pačiame pirkime, nustatomas vienodas terminas pasiūlymams parengti.

44. Komisija pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant atplėšia vokus su pasiūlymais ir atlieka pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo bei palyginimo procedūras.

45. Perkant uždarojo konkurso būdu, vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Komisija turi teisę prašyti tiekėjų paaiškinti, patikslinti savo pasiūlymus. Jeigu vertinama daugiau negu vienas pasiūlymas, komisija sudaro pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo arba pasiūlymų naudingumo mažėjimo tvarka. Pirmuoju įrašomas pasiūlymas, kurį pateikusiam tiekėjui turėtų būti siūloma sudaryti pirkimo sutartį. Su tiekėju, kuriam turėtų būti siūloma sudaryti pirkimo sutartį, komisija gali derėtis dėl pasiūlyme nurodytos kainos sumažinimo. Derybos protokoluojamos.

46. Perkant derybų su vieninteliu tiekėju būdu, komisija turi teisę derėtis su tiekėju dėl kainos ir techninių, ekonominių, teisinių bei kitokių pirkimo sąlygų. Derybos protokoluojamos. Jeigu pateiktas pasiūlymas ir po derybų nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, klausimą dėl pirkimo tikslingumo sprendžia perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

47. Lietuvos tiekėjo, kuris pasiūlymų eilėje užėmė pirmąją vietą, komisija prašo per 10 darbo dienų pateikti šiuos dokumentus:

47.1. savo ir subtiekėjų užpildytus Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nustatytos formos įslaptintų sandorių saugumo klausimynus ir rašytinius sutikimus būti tikrinamiems (jeigu šių dokumentų nebuvo prašoma pateikti kartu su kvietimu);

47.2. savo ir subtiekėjų darbuotojų, kuriems vykdant pirkimo sutartį reikės susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašą, šių darbuotojų užpildytus Paslapčių koordinavimo komisijos nustatytos formos klausimynus, skirtus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimui gauti, ir rašytinius sutikimus būti tikrinamiems, pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją. Kai pretenduojama gauti leidimus arba asmens patikimumo pažymėjimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ ar jų atitikmenimis, taip pat prašoma pateikti šių darbuotojų išsamias autobiografijas.

48. Perkančioji organizacija iš tiekėjų (subtiekėjų) gautus šio Aprašo 47 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją perduoda padaliniui, atsakingam už įslaptintų sandorių saugumą, kuris pradeda tiekėjo (subtiekėjų) ir jo darbuotojų patikimumo tikrinimą.

49. Jeigu perkančiosios organizacijos padalinys, atsakingas už įslaptintų sandorių saugumą, nustato, kad tiekėjas (subtiekėjas) pateikė neišsamią informaciją, jis nustato terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu tiekėjas (subtiekėjas) per nustatytą laiką trūkumų neištaiso, laikoma, kad šis tiekėjas atsisakė dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

50. Lietuvos tiekėjo (subtiekėjo) darbuotojams gavus atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar šių asmenų patikimumo pažymėjimus, ir nustačius, kad tiekėjai (subtiekėjai) atitinka įslaptintos informacijos apsaugai keliamus reikalavimus, per 3 darbo dienas jiems išduodami įmonės patikimumą patvirtinantys pažymėjimai ir apie tai nedelsiant informuojama komisija.

51. Nesant galimybės tiekėjui ar jo pasirinktam subtiekėjui išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją, kurio pasiūlymas eilėje yra pirmas po tiekėjo, kuriam įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą išduoti atsisakyta arba kurio subtiekėjui įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą išduoti atsisakyta, pasiūlymo su prašymu pateikti dokumentus, nurodytus šio Aprašo 47 punkte, ir atlikti šio Aprašo 48–50 punktuose nurodytas procedūras.

52. Lietuvos tiekėjui ir jo pasirinktiems subtiekėjams gavus įmonės patikimumą patvirtinančius pažymėjimus, esant teigiamai išvadai apie užsienio tiekėjo (subtiekėjo) patikimumą, perkančioji organizacija raštu praneša, kad jam siūloma sudaryti pirkimo sutartį, ir nurodo laiką, iki kurio reikia atvykti pasirašyti pirkimo sutarties.

53. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Šiuo atveju perkančioji organizacija, atlikusi tiekėjo ir jo pasirinktų subtiekėjų atžvilgiu šio Aprašo 48–50 punktuose nurodytas procedūras, gali siūlyti šio Aprašo 52 punkte nustatyta tvarka sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, pasiūlymo.

54. Pirkimo sutartyje turi būti:

54.1. numatytas tiekėjo (subtiekėjo) įsipareigojimas teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę;

54.2. numatytas tiekėjo (subtiekėjo) įsipareigojimas užtikrinti, kad su įslaptinta informacija dirbs ar susipažins tik turintys tokią teisę asmenys;

54.3. nurodytas tiekėjo (subtiekėjo) paskirtas atsakingas asmuo, organizuojantis ir vykdantis įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, ir asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, telefono ir (ar) fakso numeriai);

54.4. nurodytas perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, atsakingas už įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę ir sutarties vykdymo kontrolę (vardas, pavardė, telefono ir (ar) fakso numeriai);

54.5. nustatytos tiekėjo (subtiekėjo) ir perkančiosios organizacijos funkcijos dėl įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo;

54.6. nustatyta tvarka, kuri bus taikoma pirkimo sutarties vykdymo metu keičiantis tiekėjo (subtiekėjo) darbuotojams, kuriems vykdant pirkimo sutartį reikia dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

54.7. nurodyta, kad pirkimo sutartis vienašališkai nutraukiama, jeigu tiekėjas (subtiekėjas) nevykdo įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų;

54.8. įsipareigojimas tiekėjui (subtiekėjui) grąžinti gautą ar sukurtą įslaptintą informaciją.

55. Jeigu perkama iš Europos Sąjungos ar NATO įsteigtos institucijos arba užsienio valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra pasirašiusi sutartį dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, institucijos, pirkimo sutartyje gali būti nustatytos ne visos šio Aprašo 54 punkte nurodytos sąlygos.

 

VI. PIRKIMO IR TIEKĖJŲ PATIKIMUMO NUSTATYMO PROCEDŪROS, KAI PIRKIMAI SUSIJĘ SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“

 

56. Perkančioji organizacija pasirinktus galimus tiekėjus (galimą tiekėją) raštu kviečia dalyvauti pirkimo procedūrose ir kvietime nurodo šio Aprašo 29.1 – 29.5 ir 29.8 punktuose nurodytą informaciją.

57. Jeigu perkamas prekes, paslaugas ar darbus ir pirkimo sąlygas išsamiai apibūdinantys pirkimo dokumentai gali būti parengti ir pateikti tiekėjams neatskleidžiant įslaptintos informacijos, perkančioji organizacija, kviesdama tiekėjus dalyvauti pirkimo procedūrose, kartu pateikia jiems pirkimo dokumentus ir neprašo pateikti 58 punkte nurodytos informacijos.

58. Jeigu perkamas prekes, paslaugas ar darbus ir pirkimo sąlygas išsamiai apibūdinantys pirkimo dokumentai negali būti parengti ir pateikti neatskleidžiant įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kvietime perkančioji organizacija prašo tiekėjus pateikti tiekėjo darbuotojų, paskirtų organizuoti ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, ir darbuotojų, kuriems rengiant ar teikiant pasiūlymą arba derinant ar pasirašant pirkimo sutartį reikės susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašą bei asmenų pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją. Jeigu tiekėjui leidžiama pasitelkti subtiekėjus, kvietime papildomai prašoma pateikti subtiekėjų sąrašą ir subtiekėjų darbuotojų, paskirtų organizuoti ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, ir darbuotojų, kuriems rengiant ar teikiant pasiūlymą arba derinant ar pasirašant pirkimo sutartį reikės susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašą bei asmenų pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją.

59. Sprendimus dėl įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, perdavimo pasirinktiems tiekėjams ir teisės suteikimo tiekėjų darbuotojams dirbti ar susipažinti su informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, priima perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tiekėjams, tiekėjų darbuotojams teisė dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka, atitinkančia Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtintus bendruosius principus. Lietuvos tiekėjų ar jų subtiekėjų darbuotojai, prieš jiems suteikiant teisę susipažinti su įslaptinta informacija, duoda nustatyto pavyzdžio rašytinį pasižadėjimą saugoti patikėtą įslaptintą informaciją.

60. Pasirinktiems tiekėjams, kuriems perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu leista perduoti įslaptintą informaciją, perkančioji organizacija perduoda pirkimo dokumentus, kuriuose pateikiama šio Aprašo 41 punkte nurodyta informacija, ir kviečia pateikti pasiūlymus.

61. Jeigu tiekėjui leidžiama pasitelkti subtiekėjus, subtiekėjams, subtiekėjų darbuotojams teisė dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama šio Aprašo 59 punkte nustatyta tvarka.

62. Tiekėjai pasiūlymus parengia per pirkimo dokumentuose nustatytą terminą ir perkančiajai organizacijai pateikia užklijuotuose vokuose pirkimo dokumentuose nurodytu būdu. Vokai su pasiūlymais atplėšiami ir pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo procedūros atliekamos šio Aprašo 44-46 punktuose nustatyta tvarka.

63. Tiekėjo, kuris pasiūlymų eilėje užėmė pirmąją vietą, komisija prašo pateikti savo ir subtiekėjų darbuotojų, kuriems vykdant pirkimo sutartį reikės susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašą. Tiekėjo (subtiekėjo) darbuotojams teisė dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama šio Aprašo 59 punkte nustatyta tvarka.

64. Nesant galimybės tiekėjui ar jo pasirinktam subtiekėjui perduoti informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba tiekėjo ar jo pasirinkto subtiekėjo darbuotojams suteikti teisės dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ir tiekėjui (subtiekėjui) negalint pakeisti šių darbuotojų kitais, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją, kurio pasiūlymas eilėje yra pirmas po tiekėjo, kuriam arba kurio subtiekėjui atsisakyta perduoti informaciją, žymimą slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba darbuotojams atsisakyta suteikti teisę dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pasiūlymo su prašymu pateikti sąrašą, nurodytą šio Aprašo 63 punkte.

65. Nustačiusi tiekėją, kuriam bus siūloma sudaryti pirkimo sutartį, ir perkančiosios organizacijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui suteikus teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, perkančioji organizacija apie tai jam praneša raštu ir nurodo laiką, iki kurio reikia pasirašyti pirkimo sutartį.

66. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju perkančioji organizacija gali siūlyti pirkimo sutartį sudaryti tiekėjui, kurio pasiūlymas eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, pasiūlymo.

67. Perkančioji organizacija į pirkimo sutartį turi įtraukti šio Aprašo 54 punkte nurodytas sąlygas. Jeigu perkama iš Europos Sąjungos ar NATO įsteigtos institucijos arba užsienio valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra pasirašiusi sutartį dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, institucijos, pirkimo sutartyje gali būti nustatytos ne visos šio Aprašo 54 punkte nurodytos sąlygos.

 

VII. ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS APSAUGOS KONTROLĖ

 

68. Perkančioji organizacija kontroliuoja, kaip užtikrinamas įslaptintos informacijos apsaugai keliamų reikalavimų įgyvendinimas pirkimo procedūrų, sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

69. Perkančioji organizacija turi teisę:

69.1. patekti į tiekėjo (subtiekėjo) teritorijas ir patalpas, kuriose saugoma įslaptinta informacija, vykdoma pirkimo sutartis;

69.2. patikrinti, ar pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo metu asmenys, neturintys leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimų, neturi galimybės susipažinti su naudojama ar kuriama įslaptinta informacija;

69.3. atlikti įslaptintų dokumentų (jų kopijų), gaminių, kitų objektų saugojimo kontrolinius tikrinimus, kai reikia nustatyti, ar dokumentas (jo kopija), gaminys ar kitas objektas tikrai nedingęs ir saugomas nurodytoje vietoje;

69.4. susipažinti su tiekėjo (subtiekėjo) įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonėmis;

69.5. susipažinti su tiekėjo (subtiekėjo) naudojamomis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis ar tinklų, kuriuose apdorojama, saugoma ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, atitikimu įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimams;

69.6. iš tiekėjo (subtiekėjo) asmenų, organizuojančių ir vykdančių įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, ir asmenų, dirbančių su įslaptinta informacija, reikalauti žodinių ir rašytinių paaiškinimų apie nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų laikymąsi ar jų pažeidimus;

69.7. pasitelkti atitinkamų sričių specialistus, jeigu kontrolės metu būtinos specialios žinios.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Perkančioji organizacija neleidžia tiekėjui dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose, jeigu:

70.1. tiekėjas ar jo subtiekėjas, pildydamas Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nustatytos formos Įslaptintų sandorių saugumo klausimyną ar pateikdamas kitą tikrinimui reikalingą dokumentaciją, nurodo klaidingus duomenis;

70.2. tiekėjo ar jo subtiekėjo nurodytiems darbuotojams dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų pagrindų atsisakoma išduoti leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimus ir tokių asmenų negalima pakeisti kitais;

70.3. tiekėjui ar jo pasirinktam subtiekėjui atsisakoma perduoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba tiekėjo ar jo subtiekėjo nurodytiems darbuotojams atsisakoma suteikti teisę dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ir tokių asmenų negalima pakeisti kitais;

70.4. tiekėjui ar jo pasirinktam subtiekėjui neišduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas;

70.5. tiekėjo teritorija ir patalpos, kuriose bus dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji bus saugoma, neatitinka bendrųjų įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų, neįrengtos arba neveikia reikiamos fizinės apsaugos priemonės;

70.6. užsienio valstybės, kurioje veikia ir yra registruotas tiekėjas (subtiekėjas), atsakinga institucija praneša, kad nurodytas tiekėjas (subtiekėjas) neatitinka valstybės, kurioje jis veikia ir yra registruotas, įslaptintų sandorių saugumo reikalavimų.

71. Nesudarius pirkimo sutarties, šią sutartį įvykdžius ar ją nutraukus prieš terminą, tiekėjas ir subtiekėjai privalo grąžinti perkančiajai organizacijai visą jiems perduotą įslaptintą informaciją, taip pat perduoti pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją.

72. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti pirkimo procedūras ar nekviesti tiekėjo dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose, jeigu tiekėjas ar subtiekėjas nevykdo nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų ar atsirado kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Šiais atvejais perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai priimamas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras, informuoja apie pirkimo procedūrų nutraukimą pasiūlymus pateikusius tiekėjus.

73. Ginčai tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________