LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1708

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009,

Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36, Nr. 85-4137, Nr. 123-5813)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies papildymas 9 punktu

Papildyti 10 straipsnio 1 dalį 9 punktu:

9) bankų laikinųjų administratorių ir administruojamų bankų atliekamiems pirkimams.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________