LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PRIVATIZAVIMO KOMISIJŲ NUOSTATŲ, PRIVATIZAVIMO TARNYBŲ NUOSTATŲ IR KAI KURIŲ RAJONŲ PRIVATIZAVIMO KOMISIJŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

1991 m. liepos 12 d. Nr. 274

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą ir atsižvelgdama į gautus kai kurių rajonų Tarybų prezidiumų pasiūlymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad rajonų privatizavimo komisijos gali būti papildytos žemės ūkio specialistais (ne daugiau kaip 3 asmenimis).

2. Padaryti šiuos pakeitimus Privatizavimo komisijų nuostatuose ir Privatizavimo tarnybų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 130 (Žin., 1991, Nr. 14-378):

2.1. Privatizavimo komisijų nuostatuose:

2.1.1. išdėstyti 5.17 punktą taip:

5.17. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl miestų (rajonų) privatizavimo komisijų narių atleidimo“;

2.1.2. išdėstyti 10 punkto trečiąją ir ketvirtąją pastraipas taip:

„Miestų privatizavimo komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 komisijos nariai, o nustatant rajonų privatizavimo komisijų posėdžių kvorumą, vadovaujamasi nuostata: privatizavimo komisijos narių skaičius minus du asmenys.

Laikoma, jog privatizavimo programos patvirtintos, jei su tuo sutinka ne mažiau kaip 7 Centrinės privatizavimo komisijos nariai arba 4 miesto (rajono) privatizavimo komisijos nariai, o kai rajono privatizavimo komisija susideda iš 7, 8 ar 9 asmenų, – atitinkamai 5, 6 ar 7 šios komisijos nariai“;

2.2. Privatizavimo tarnybų nuostatų 3 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:

„Savivaldybės valdybos sprendimu privatizavimo tarnybos darbuotojai gali būti premijuojami už privatizavimo programų vykdymą“.

3. Papildyti rajonų Tarybų prezidiumų teikimu rajonų privatizavimo komisijas pridedamame sąraše išvardytais asmenimis – žemės ūkio specialistais.

4. Papildyti Centrinės privatizavimo komisijos teikimu rajonų privatizavimo komisijas pridedamame sąraše išvardytais asmenimis.

5. Remiantis Pakruojo, Raseinių ir Tauragės rajonų Tarybų prezidiumų sprendimais, padaryti nurodytųjų rajonų privatizavimo komisijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 151, šiuos pakeitimus:

5.1. išbraukti iš Pakruojo rajono privatizavimo komisijos G. Šoriuvienę ir paskirti į šią komisiją J. Maslauskienę, Pakruojo rajono techninio aptarnavimo susivienijimo juriskonsultę;

5.2. išbraukti iš Raseinių rajono privatizavimo komisijos O. Budrienę, A. Dulkį ir paskirti į šią komisiją Z. Jušką, Raseinių valstybinės kelių tiesimo įmonės vyriausiąjį buhalterį, ir V. Penkauskaitę, Raseinių valstybinės tiekimo įmonės juristę;

5.3. išbraukti iš Tauragės rajono privatizavimo komisijos E. Mažrimą ir paskirti į šią komisiją J. Liorančą, Tauragės rajono paminklotvarkos tarybos vyriausiąjį metodininką.

6. Išbraukti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 198 patvirtinto sąrašo, kuriame išvardyti asmenys, Centrinės privatizavimo komisijos teikimu skiriami į kai kurių miestų ir rajonų privatizavimo komisijas, V. Mockų – Kupiškio statybinių medžiagų gamyklos Ekonomikos ir planavimo skyriaus viršininką.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                 G. VAGNORIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 274

 

Rajonų privatizavimo komisijų papildymas žemės ūkio specialistais

 

Akmenės rajonas

 

 

J. Balvočiūtė

Kamanų valstybinio rezervato mokslinė bendradarbė

V. Mickevičienė

ūkininkė

Alytaus rajonas

 

 

J. Juravičius

„Saulės“ kolūkio valdybos pirmininkas

V. Bonifacas

ūkininkas

Biržų rajonas

 

 

K. Armonas

ūkininkas

R. Armonas

ūkininkas

Ignalinos rajonas

 

 

J. Gabrusėnienė

Ignalinos rajono valdybos Žemės ūkio skyriaus viršininko pavaduotoja – vyriausioji agronomė

 

 

B. Raupelis

pensininkas

Jonavos rajonas

 

 

V. Čiurinskas

pensininkas

Joniškio rajonas

 

 

J. Čiuta

ūkininkas

L. Šermukšnienė

Lietuvos žemdirbių sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotoja

J. Žebrauskas

Linkaičių kolūkio vyriausiasis agronomas

Kaišiadorių rajonas

 

 

V. Lekavičius

Kaišiadorių rajono valdybos Ekonomikos skyriaus viršininko pavaduotojas

Kėdainių rajonas

 

 

R. Ivaškevičius

Labūnavos kolūkio pirmininko pavaduotojas

A. Magyla

Lietuvos žemdirbystės instituto vadovaujantysis mokslinis bendradarbis

Klaipėdos rajonas

 

 

P. Jocevičius

ūkininkas

K. Kašys

Lietuvos ūkininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas

Kelmės rajonas

 

 

J. Jucevičius

Pašilės valstybinio ūkio vairuotojas

A. Samušis

ūkininkas

Kretingos rajonas

 

 

A. Ginevičius

Lietuvos žemės savininkų sąjungos Kretingos skyriaus pirmininkas

K. Šopara

Lietuvos ūkininkų sąjungos Kretingos skyriaus reikalų vedėjas

Kupiškio rajonas

 

 

A. Biveinis

„Ateities“ kolūkio pirmininko pavaduotojas

V. Surdokas

Kupiškio rajono valdytojo pavaduotojas, Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėjas

 

 

Lazdijų rajonas

 

 

A. J. Butanavičius

ūkininkas

J. Mikalonis

pensininkas

Marijampolės rajonas

 

 

J. Barkauskas

pensininkas

A. Čepauskas

ūkininkas

Molėtų rajonas

 

 

R. Sakalauskas

ūkininkas

A. Ušinskas

ūkininkas

Pakruojo rajonas

 

 

J. Mickeliūnienė

Žvirblonių kolūkio vyriausioji agronomė

S. Narkevičius

ūkininkas

Panevėžio rajonas

 

 

E. Gedvilas

Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas

A. Petrauskienė

Panevėžio rajono valdybos Žemės ūkio ir miškų skyriaus vyriausioji

inžinierė žemėtvarkininkė

 

 

J. Taruška

Valstybinės gamybos aptarnavimo firmos „Liūdynė“ inžinierius technologas

Pasvalio rajonas

 

 

P. Balčiūnas

pensininkas

Plungės rajonas

 

 

V. Galdikas

Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas

A. V. Stasaitis

Lietuvos žemės savininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas

Prienų rajonas

 

 

J. Plungė

ūkininkas

Raseinių rajonas

 

 

A. Banys

Raseinių rajono valdybos vyresnysis kontrolės inspektorius

P. Mockus

„Atžalyno“ kolūkio vyriausiasis energetikas

Rokiškio rajonas

 

 

G. Gavėnienė

Rokiškio vakarinės pamaininės mokyklos direktorė

A. Vėjelis

ūkininkas

Skuodo rajonas

 

 

A. Statkus

ūkininkas

P. Vaškys

Apuolės kolūkio vyriausiasis agronomas

Šakių rajonas

 

 

B. Bautrėnas

Lietuvos ūkininkų sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas

A. Būblaitis

Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas

J. Puodžiukaitis

Lukšių kolūkio pirmininkas

Šalčininkų rajonas

 

 

S. Bernatovičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos Šalčininkų skyriaus pirmininkas

Z. Kiščenko

Šalčininkų rajono valdybos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji agronomė

Šiaulių rajonas

 

 

A. Banys

Bridų kolūkio katilinės viršininkas

V. Čepulis

ūkininkas

Širvintų rajonas

 

 

A. A. Mačiuika

Širvintų rajono valdybos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius mechanikas

A. Masiulionis

ūkininkas

Švenčionių rajonas

 

 

E. Bartusevičienė

Švenčionių rajono valdybos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji žemėtvarkininkė

A. Marma

Švenčionių rajono Cirkliškio žemės ūkio mokyklos vyriausiasis agronomas

P. Pošiūnas

ūkininkas

Trakų rajonas

 

 

J. Kasparavičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas

V. Likatavičius

Lietuvos žemės savininkų sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas

Utenos rajonas

 

 

J. Šimonėlis

ūkininkas

V. Trimonis

pensininkas

Varėnos rajonas

 

 

E. Jaronis

Lietuvos žemės savininkų sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkas

Vilkaviškio rajonas

 

 

B. Šalčius

„Pergalės“ kolūkio vyriausiasis zootechnikas

Zarasų rajonas

 

 

M. Matulienė

ūkininkė

A. Stauskas

Zarasų rajono valdybos Žemės ūkio skyriaus

vyriausiasis agronomas

 

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 274

 

Rajonų privatizavimo komisijų papildymas Centrinės privatizavimo komisijos teikimu

 

Kėdainių rajonas

 

 

K. Macijauskienė

Kėdainių valstybinio cukraus fabriko vyriausioji buhalterė

Panevėžio rajonas

 

 

J. Čeponis

pensininkas

Rokiškio rajonas

 

 

G. Gervė

Rokiškio statybos ir remonto organizacijos dispečeris

Šiaulių rajonas

 

 

J. Vaitekūnas

Šiaulių valstybinės įmonės „Remonto ir statybos projektas“ vyriausiasis inžinierius

Vilkaviškio rajonas

 

 

R. Nadzirauskaitė

Vilkaviškio rajono centrinės ligoninės ekonomistė

______________