LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO IR FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. 343/388 „DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PROCESINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEIKIMU CIVILINĖJE BYLOJE, DYDŽIŲ IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 5 d. Nr. 1R-234/1K-326

Vilnius

 

Pakeičiame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. 343/388 „Dėl Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje, dydžių ir jų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 117-5272) ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PROCESINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEIKIMU CIVILINĖJE BYLOJE, DYDŽIŲ IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 92 straipsniu,

tvirtiname Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje, dydžius ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministro ir finansų ministro

2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 343/388

(Lietuvos Respublikos

teisingumo ministro ir finansų ministro

2011 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. 1R-234/1K-326 redakcija)

 

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PROCESINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEIKIMU CIVILINĖJE BYLOJE, DYDŽIŲ IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis aprašas nustato išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydžius ir jų apmokėjimo tvarką.

2. Procesinius dokumentus įteikiant registruotąja pašto siunta, apmokama pagal šias paslaugas teikiančio asmens nustatytus įkainius, bet ne daugiau nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 745 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų didžiausių tarifų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 80-3262).

3. Procesinius dokumentus įteikiant per antstolį, apmokama pagal įkainius, nustatytus teisingumo ministro patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

4. Procesinius dokumentus įteikiant per pasiuntinių paslaugų tiekėjus, mokama pagal šių asmenų nustatytus įkainius.

5. Jei procesiniai dokumentai įteikiami per advokatus, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos padengiamos pagal advokato ir jo kliento susitarimą.

6. Įteikiant procesinius dokumentus šio aprašo 2–4 punktuose numatytais būdais, įteikimas apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų, tam skiriamų teismui, išskyrus 7 punkte numatytą atvejį.

7. Jei byloje dalyvaujantis asmuo pareiškė prašymą, kad procesinis dokumentas jam ar kitam byloje dalyvaujančiam asmeniui būtų įteikiamas konkrečiu būdu, tokį įteikimą apmoka pats prašantis asmuo arba teismas iš prašančio asmens lėšų, pervestų į teismo sąskaitą.

8. Jei procesinius dokumentus įteikia pats byloje dalyvaujantis asmuo, įteikimo išlaidas padengia pats asmuo.

9. Kai procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje – Nacionalinės teismų administracijos tinklalapyje, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, tam skiriamų Nacionalinei teismų administracijai.

 

_________________