VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. sausio 29 D. NUTARIMo NR. O3-6 „Dėl ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. O3-345

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 20 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984, 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 154-6962) 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 1-6) 30 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 11 straipsnio 7 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 (Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2003, Nr. 84-3833), 6.7 punktu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 (Žin., 2007, Nr. 132-5379), 15 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498), 113 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556), 17.3 ir 21 punktais, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 19 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 (Žin., 2007, Nr. 15-533), 6.5 ir 13 punktais, Komisija nutaria:

Pakeisti ir papildyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin, 2009, Nr. 15-635):

1. Pakeisti 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

3. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 (Žin., 2007, Nr. 132-5379), Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498), Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin, 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556), Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 (Žin., 2007, Nr. 15-533).“

2. Papildyti nauju 4.2.1.6 punktu ir išdėstyti jį taip:

4.2.1.6. rinkos operatoriaus“.

3. Pakeisti 4.2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

4.2.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.2.1 punkte nurodytų veiklų licenciją;“.

4. Pakeisti 4.2.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4.2.4. prieš Komisijai įpareigojant ūkio subjektą vykdyti garantinį tiekimą (atliekamas tik ūkio subjektų, turinčių skirstymo veiklos licenciją);“.

5. Pakeisti 4.4.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

4.4.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.4.1 punkte nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, jei keičiami tik licencijoje nurodyti rekvizitai);“.

6. Pakeisti 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

8. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjektas turi:“.

7. Pakeisti 9.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

9.1. Aprašo 8 punkte nurodytu atveju dokumentus, patvirtinančius ūkio subjekto turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, atitinkamos programinės įrangos, kurios reikia licencijuojamai veiklai vykdyti, dokumentus ir nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ryšio priemonių, reikalingų pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, patvirtinančius dokumentus;“.

8. Pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

11. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.“

9. Pakeisti 14 punktą ir išdėstyti jį taip:

14. Jeigu ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, Aprašo 4 punkte nurodytais atvejais finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Ūkio subjektui, vertinant jo bendrąjį finansinį pajėgumą, yra taikoma bendra atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, atsižvelgiant į ūkio subjekto metinį pajamų (eliminavus pajamas, skirtas energijos kaip produkto įsigijimui, kurio paskirtis perparduoti jį galutiniam vartotojui) dydį.“

10. Pakeisti 15.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

15.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Komisija atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 punktuose nurodyti ūkio subjektai, vykdantys energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos veiklą, priskiriami infrastruktūros segmentui. Aprašo 4.1.1.3 ir 4.2.1.6 punktuose nurodyti ūkio subjektai priskiriami tiekimo segmentui;“.

11. Pakeisti 15.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

15.4. skaičiuojant ir tvirtinant atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, įtraukiami visų tame sektoriuje veiklą vykdančių ūkio subjektų finansiniai rodikliai, išskyrus 4.1.1.3 ir 4.2.1.6 punktuose nurodytų ūkio subjektų finansinius rodiklius bei finansinius rodiklius tų ūkio subjektų, kurių pardavimų pajamos iš licencijuojamų (reguliuojamų) veiklų sudaro 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų;“.

12. Papildyti nauju 171 punktu ir išdėstyti jį taip:

171. Jeigu ūkio subjektas yra fizinis asmuo, Aprašo 4.1.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.4.1 punktuose nurodytoms veikloms finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

171.1. per pastaruosius metus skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma nesiekia 25 minimalių atlyginimų arba veikla pelninga, 18.11 punkte nurodytu atveju;

171.2. verslo plane nurodyti veiklos finansavimo šaltiniai yra pakankami ir pagrįsti, 18.3 punkte nurodytu atveju.“

13. Pakeisti 18.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1. jei ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir vykdė veiklą:“.

14. Pakeisti 18.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1.1. metams pasibaigus, per keturis mėnesius paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą (jei jie nebuvo pateikti Komisijai), Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 nurodytu atveju;“.

15. Pakeisti 18.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1.2. paskutinių ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, Aprašo 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3 nurodytu atveju.“

16. Papildyti nauju 18.11 punktu ir išdėstyti jį taip:

18.1.1 jei ūkio subjektas – fizinis asmuo ir vykdė licencijuojamą veiklą, pateikia metinę veiklos ataskaitą (5 priedas);“.

17. Pakeisti 18.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.2. jei ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir nevykdė veiklos:“.

18. Papildyti nauju 18.3 punktu ir išdėstyti jį taip:

18.3. jei ūkio subjektas – fizinis asmuo ir nevykdė veiklos, Komisijai pateikia planuojamos veiklos 2 metų verslo planą, kuriame nurodytų ūkio subjekto licencijuojamos veiklos pajamas, sąnaudas, pinigų srautus bei reikalingas lėšas ir jų finansavimo šaltinius.“

19. Pakeisti 19 punktą ir išdėstyti jį taip:

19. Jei ūkio subjekto finansinio pajėgumo vertinimas netenkina Aprašo 14 punkte (juridinio asmens arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje) ar Aprašo 171 punkte (fizinio asmens) nustatyto reikalavimo, Komisija informuoja apie tai ūkio subjektą. Ūkio subjektas turi teisę per 10 darbo dienų pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą ir susijusius papildomus dokumentus išplėstiniam ūkio subjekto vertinimui atlikti. Komisija, gavusi iš ūkio subjekto šiame punkte nurodytą informaciją, atlieka išplėstinį (detalų) ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimą. Išplėstinio (detalaus) ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo išvadas Komisija pateikia ūkio subjektui susipažinti. Ūkio subjektas turi teisę per 10 darbo dienų pateikti Komisijai motyvuotas pastabas. Komisija išplėstinio (detalaus) ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus tvirtina motyvuotu nutarimu.“

20. Pakeisti 21 punktą ir išdėstyti jį taip:

21. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, pagal ūkio subjekto vadybinio pajėgumo įvertinimo 6 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančių ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių.“

21. Papildyti nauju 211 punktu ir išdėstyti jį taip:

211. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 punktuose nurodytais atvejais, kai veiklą vykdo fizinis asmuo, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie darbuotojus (nurodant pareigines instrukcijas arba pateikiant sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais) dėl Aprašo 20 punkte nurodytų funkcijų vykdymo.“

22. Papildyti 5 priedu (pridedama), o buvusį 5 priedą atitinkamai laikyti 6 priedu.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kodas

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Tinklalapis

 

El. paštas

 

 

______________________________ Metinė veiklos ataskaita

(ūkio subjektas)

 

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, 03219 Vilnius, info@regula.lt

 

Eil. Nr.

Straipsniai

20__ m.

1.

Pajamos

 

2.

Išlaidos

 

2.1.

iš jų: dujų įsigijimas

 

3.

Rezultatas (1–2)

 

4.

Pirkėjų įsipareigojimai

 

5.

Įsipareigojimai tiekėjams

 

5.1.

iš jų: pradelsti mokėjimai

 

 

_________________