VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo nr. o3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2011 m. spalio 26 d. Nr. O3-325

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nutaria:

1. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Nutarimas) 2.5 punktą.

2. Pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Nutarimu, (toliau – Metodika) 40 punktą ir išdėstyti jį taip:

40. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).“

3. Pripažinti netekusiu galios Metodikos III dalies indeksą „šp – šilumos punktai“.

4. Pakeisti Metodikos 63 punktą ir išdėstyti jį taip:

63. Šilumos tiekėjui pasirinkus ir savivaldybės institucijai pritarus, šilumos kainų dedamosios, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Diferencijuojant šilumos kainas, papildomai susidariusios sąnaudos atimamos iš bendrų visiems vartotojams priskirtų sąnaudų ir yra padalinamos tik tai vartotojų grupei numatytam šilumos suvartojimui. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas.“

5. Pakeisti Metodikos 64 punktą ir išdėstyti jį taip:

64. Šilumos kainų dedamosios grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos gamybos (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros (eksploatacijos) ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusijusios su šilumos tiekimo veikla, negali būti įtraukiamos į šilumos kainų dedamąsias. Į šilumos kainų dedamąsias negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Būtinosiomis sąnaudomis nepripažįstamos tos nuomos ar koncesijos sutarties sumos, kurios nebūtų susidariusios, jei šilumos tiekimo veiklą vykdytų turto savininkas.“

6. Pakeisti Metodikos 103 punktą ir išdėstyti jį taip:

103. Skaičiuojant šilumos perdavimo kainą, įvertinamos šilumnešio cirkuliacijos, elektros energijos, termofikacinio vandens papildymo, šilumos perdavimo tinklų (išskyrus šilumos punktus) ir įvadinių šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, šilumos perdavimo technologinių nuostolių, šilumos perdavimo turto nusidėvėjimo (amortizacijos), draudimo įmokų, mokesčių ir kitos sąnaudos bei šilumos perdavimui priskirta veiklos sąnaudų ir normatyvinio pelno dalis.“

7. Pakeisti Metodikos 104 punktą ir išdėstyti jį taip:

104. Šilumos perdavimo vienanarė kaina (iki pastato šilumos įvado) skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

;                                                                                                        (23)

 

čia

Tpr pd – šilumos perdavimo vienanarės kainos (iki pastato šilumos įvado) pastovioji dedamoji;

 

Tpr kdšilumos perdavimo vienanarės kainos (iki pastato šilumos įvado) kintamoji dedamoji.

 

Nustatant šilumos bazinės perdavimo vienanarės kainos dedamąsias, kintamoji dedamoji Komisijos nutarimuose ir (ar) savivaldybių sprendimuose yra išreiškiama formule su patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarės kainos nežinomuoju;

104.1. šilumos perdavimo vienanarės kainos (iki pastato šilumos įvado) pastovioji dedamoji skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

    (ct/kWh)                                                                     (24)

 

čia

Spr p – pastoviųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimo veiklai, tūkst. Lt;

Spr veikl – veiklos sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimui, tūkst. Lt;

NPpr – šilumos perdavimo normatyvinis pelnas, tūkst. Lt;

Q – realizuotos šilumos kiekis, tūkst. MWh;

104.2. šilumos perdavimo vienanarės kainos (iki pastato šilumos įvado) kintamoji dedamoji skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

;                                                                               (25)

 

čia

Spr k – kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimo veiklai, tūkst. Lt;

Tpt – patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina, ct/kWh;

Qtn – šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai, tūkst. MWh;

Qsra – šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms, tūkst. MWh.“

8. Pakeisti Metodikos 105 punktą ir išdėstyti jį taip:

105. Šilumos perdavimo dvinarė kaina (iki pastato šilumos įvado):

105.1. šilumos perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

;    (Lt už kW per mėnesį)                                            (26)

 

čia

Npr – suvartotos šilumos srauto vidutinė galia, kW;

105.1.1. suvartotos šilumos srauto vidutinė galia skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

; (kW)                                                                                                       (27)

 

105.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos kintamoji dalis skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

                                                                                                               (28)“

 

9. Pripažinti netekusiais galios Metodikos 106 ir 107 punktus.

10. Pripažinti netekusia galios Metodikos 3 priedo 2.3 eilutę ir 2.4–2.6 eilutes atitinkamai laikyti 2.3–2.5 eilutėmis.

11. Pripažinti netekusiomis galios Metodikos 6 priedo 1.3.1.1, 1.3.1.2, 2.1, 6', 6'.1, 6'.2, 9', 9'.1, 9'.2, 9'.3, 9'.4, 9'.5, 18, 19, 20, 20.1, 20.2 eilutes.

12. Pakeisti Metodikos 6 priedo 16 eilutę ir išdėstyti ją taip:

16. Vienanarės šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):“

13. Papildyti Metodikos 6 priedą 16.1 eilute ir išdėstyti ją taip:

16.1. pastovioji dedamoji, ct/kWh“.

14. Papildyti Metodikos 6 priedą 16.2 eilute ir išdėstyti ją taip:

16.2. kintamoji dedamoji, ct/kWh“.

15. Pripažinti netekusia galios Metodikos 8 priedo 1.4.2.1 eilutę ir 1.4.2.2–1.4.2.5 eilutes atitinkamai laikyti 1.4.2.1–1.4.2.4 eilutėmis.

16. Pripažinti netekusia galios Metodikos 9 priedo 2.1 eilutę ir 2.2–2.5 eilutes atitinkamai laikyti 2.1–2.4 eilutėmis.

17. Pripažinti netekusiomis galios Metodikos 13 priedo 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2, 3.3.2.1 ir 3.3.2.2 eilutes.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė