LIETUVOS RESPUBLIKOS

ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. 1-265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 123-5816):

Pakeičiu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575):

1. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), teisėtais pagrindais valdantys (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Iki kol bus įgyvendintas teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas (išskyrus nuosavybės teise), karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo. Daugiabučio namo patalpų savininkai, nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius, gali pasirinkti teisės aktuose numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir jį įgyvendinti, nepažeidžiant kitų šių Taisyklių nuostatų.“

2. Išdėstau 7.2 punktą taip:

7.2. 2 priedas „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas“;“.

3. Išdėstau 8 punkto sąvoką „Atsiskaitymo laikotarpis“ taip:

„Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vieno mėnesio terminas, nurodytas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse, už kurį šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos vartotojo mokėtinos sumos už patiektą šilumą bei apskaičiuojamos karšto vandens vartotojo mokėtinos sumos už patiektą karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti, karšto vandens skaitiklio aptarnavimą bei kitas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas.“

4. Išdėstau 8 punkto sąvoką „Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas“ taip:

„Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas – buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa.“

5. Papildau 8 punktą sąvoka „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas“:

„Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas – asmuo, kuris yra atestuotas nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla bei nėra susijęs su šilumos tiekimo veikla ar su esamu šilumos tiekėju darbo santykiais ar tiekiantis prekes, ar teikiantis paslaugas šilumos tiekėjui, ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių gamintojai, taip pat asmuo, kuris nesiverčia šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar mažmenine prekyba, ar asmuo, kartu su išvardytais asmenimis nepriklausantis susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, išskyrus Šilumos ūkio įstatyme nurodytas išimtis.“

6. Išdėstau 8 punkto sąvoką „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis“ taip:

„Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba valdytojo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai).“

7. Išbraukiu 8 punkte sąvoką „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas“.

8. Papildau 8 punktą sąvoka „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas“:

„Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo bei patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija), kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl šilumos ūkio parengties įvykdymas.“

9. Išdėstau 8 punkto sąvoką „Valdytojas“ taip:

„Valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal teisė aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.“

10. Įrašau 29.2.4 punkte vietoj skaičiaus „10“ skaičių „4“ ir vietoj skaičiaus „67“ skaičių „61“.

11. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp daugiabučio namo valdytojo ir pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo. Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 ir 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo valdytojas ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.“

12. Įrašau 33 punkte vietoj skaičiaus „32.2“ skaičių „32“.

13. Įrašau 36 punkte po skaičiaus „14“ skaičių „15“.

14. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas pagal sudarytą sutartį su elektros tiekėju tiesiogiai atsiskaito už šilumos punkto įrenginiuose sunaudotą elektros energiją. Pasirašius atitinkamą elektros tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir valdytojo susitarimą, informaciją apie šilumos punkte suvartotos elektros energijos kiekį gali pateikti valdytojas.“

15. Papildau 451 punktu:

451. Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, o elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti nėra įrengtas, elektros energijos sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstomos jas priskiriant bendrosioms namo elektros energijos sąnaudoms ir apmokamos gyventojų bei pastate esančių juridinių asmenų pagal proporcingą jų nuosavybės dalį.“

16. Įrašau 69.2 punkte vietoj žodžio „aktas“ žodį „pasas“.

17. Išdėstau 71 punktą taip:

71. Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui.“

18. Išdėstau 74 punktą taip:

74. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią Inspekcijai turi pateikti:

74.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privalu atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 21 punktai);

74.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal valdytojo, šilumos tiekėjo ar savivaldybės arba jos įgaliotos institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose joms nustatyta kompetencija, nurodymus;

74.3. 74.1 ir 74.2 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu užpildytą ir valdytojo bei pastato valdytojo ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasą (Taisyklių 2 priedas).“

19. Įrašau 75 punkte vietoj žodžių „šilumos tiekėjui“ žodžius „Inspekcijai“.

20. Išdėstau 76 punktą taip:

76. Prieš šildymo sezono pradžią Inspekcija, Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu patvirtina pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodo pastato trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Patvirtinto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui paso kopija iki šildymo sezono pradžios yra išsiunčiama šilumos tiekėjui.“

21. Išdėstau 77 punktą taip:

77. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas pateikia Inspekcijai trūkumų, dėl kurių nepasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą ir apie tai informuoja valdytoją. Neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui paso, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.“

22. Papildau 125.3 punktu:

125.3. nuskaityti šilumos apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu.“

23. Įrašau 129.10 punkte vietoj žodžio „šilumos“ žodį „šilumnešio“.

24. Papildau 129.20 punktu:

129.20. užtikrinti daugiabučio namo butų savininkų teisę į savarankišką, laikantis nustatytų higienos normų, šilumos punkto įrenginių darbo režimo reguliavimą.“

25. Įrašau 132.9 punkte po žodžio „valdymo“ žodžius „ir priežiūros“.

26. Išdėstau 133.7 punktą taip:

133.7. leisti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams apžiūrėti, šilumos įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus.“

27. Papildau 133.8 punktu:

133.8. leisti šilumos tiekėjo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, apžiūrėti šilumos apskaitos prietaisus, atlikti jų priežiūros ir remonto darbus.“

28. Buvusius 138.8–138.18 punktus atitinkamai laikyti 138.9–138.19 punktais.

29. Išbraukiu 134 punkte žodžius „jeigu toks yra“.

30. Papildau 136.6 punktu:

136.6. reguliuoti, laikantis nustatytų higienos normų, pastato šilumos punkto įrenginių darbo režimą.“

31. Papildau 136.7 punktu:

136.7. nepriklausomai nuo šilumos punkto priklausomybės, teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) organizuoti arba atlikti šilumos punkto įrenginių remonto ir renovacijos darbus.“

32. Išdėstau 138.1 punktą taip:

138.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei valdytojo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka parengtą bei suderintą su valdytoju pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasą pateikti Inspekcijai tvirtinti (Taisyklių 2 priedas);“

33. Papildau 139 punktą sakiniu „Prižiūrėtojo atstovo, dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimo faktą, atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia pastato prižiūrėtojo nuo atsakomybės.“

34. Išdėstau 140 punktą taip:

140. Kai pastato valdytojas yra pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, Taisyklių 139 punkte nurodytoje pažeidimo tyrimo ir nustatymo procedūroje dalyvauja Inspekcijos įgaliotas atstovas.“

35. Išdėstau 141.1 punktą taip:

141.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoju.“

36. Išdėstau 144.2 punktą taip:

144.2. ruošiantis šildymo sezonui duoti pagrįstus nurodymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui dėl Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23 punktai) reglamentuotus darbų atlikimo bei nustatyta tvarka teikti pastabas dėl pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezono pasui;“.

37. Įrašau 144.12 punkte po žodžio „tiekėją“ žodžius „ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją“.

38. Papildau 146 punktą sakiniu „Valdytojo ar jo atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia valdytojo nuo atsakomybės.“

39. Įrašau 188 punkte po žodžių „paskirtas atsakingas už šilumos ir (ar) karšto vandens ūkį asmuo“ žodžius „arba paskirtas šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas“.

40. Pakeičiu 219.2 punktą ir išdėstau jį taip:

219.2. nuskaityti karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu.“

41. Išdėstau 223.1 punktą taip:

223.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su kiekvienu vartotoju, jeigu vartotojo karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjo teisėtais pagrindais valdomų (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ar (ir) karšto vandens ruošimo įrenginių;“.

42. Išdėstau 223.6 punktą:

223.6. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę;“.

43. Įrašau 223.10 punkte po žodžių „Inspekcijai“ žodžius „pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui“.

44. Išbraukiu 231.2 punkte žodžius „dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams;“.

45. Išdėstau 1 priedo 53 punktą taip:

53. Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1V-83 (Žin., 2011, Nr. 115-5448).“

46. Išdėstau 1 priedo 66 punktą taip:

66. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154).“

47. Pakeičiu 2 priedą (pridedama).

48. Išdėstau 7 priedo 4 punktą taip:

4. Sutartis sudaroma tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos leidimus (atestatus) verstis šilumos įrenginių ir karšto vandens eksploatavimo (priežiūros) veikla bei atitinkančio kitas teisės aktuose numatytas privalomąsias sąlygas.“

49. Papildau 7 priedą 28 punktu:

28. Privaloma vieša informacija apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių, savininkams (dalyviams) išmokėtų dividendų ar tantjemų dydį, bendrovės valdymo organų narių ir vadovaujančių darbuotojų (stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovų, jų pavaduotojų, padalinių vadovų, vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio dydį bei jiems kitais pagrindais išmokėtas lėšas yra skelbiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 21) nustatyta tvarka.“

50. Buvusius 7 priedo 28–38 punktus atitinkamai laikyti 29–39 punktais.

51. Papildau 7 priedą 28.7 punktu:

28.7. užtikrinti bei kontroliuoti, kad galimybę reguliuoti pastato šilumos punkto įrenginių darbo režimus turėtų tik Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.“

52. Papildau 7 priedą 29.4 punktu:

29.4. reguliuoti, laikantis nustatytų higienos normų, namo šilumos punkto įrenginių darbą.“

53. Įrašau 7 priedo 30.3 punkte po žodžio „gedimus“ žodžius „bei imasi atitinkamų priemonių jiems pašalinti;“.

54. Išdėstau 7 priedo 30.6 punktą taip:

30.6. nustatyta tvarka pranešti Inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginiais;“.

55. Įrašau 8 priedo 41.5 punkte po žodžio „tarnybą“ žodžius „ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtoją“.

56. Išbraukiu 8 priedo 51.2 punkte žodžius „dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams“.

57. Išbraukiu 46, 84, 85, 86, 129.1, 132.2, 132,4, 137.1, 137.2, 138.1, 138.3, 138.12, 138.18, 141.1, 144.1, 230 punktuose ir 8 priedo 50 punkte skaičių „16“.

58. Pripažįstu netekusiais galios 32.1, 32.2, 43, 45.1, 138.2, 144.3, 148; 171.4, , 204.5, 223.5 punktus, 1 priedo 16 punktą, 7 priedo 30.1 ir 39 punktus.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Paso formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI PASAS

 

_____________ Nr.______

(data)

 

Pastato pavadinimas ____________ kodas _________________________________________

Adresas ________________ Nr. ________ bt. _____________________________________

 

1. PROFILAKTINIAI DARBAI:

Atlikimo data

Akto Nr.

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

1.1. šildymo sistemos praplovimas

 

 

 

1.2. vėdinimo sistemos praplovimas

 

 

 

1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas

 

 

 

1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas

 

 

 

1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas

 

 

 

1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas

 

 

 

1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas

 

 

 

1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

 

2. ATESTACIJA:

 

2.1. paskirtas 20....... d. įsakymu Nr.

2.2. pastato šilumos ir karšto vandens prižiūrėtojas

Atestuotas

20_ _ _

 

2.3. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai

Atestuoti (-as)

20_ _ _

20_ _ _

3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai

 

3.2. karštų paviršių izoliacija

 

3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra:

 

3.3.1. Qš

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.2. Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.3. Qš+Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.4. Qkvc

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.5. Qvėd

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.6. Qgaro

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.7. Qkondensato

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.8. Gkv1

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.9. Gkv2

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.10. G šv prieš karšto vandens šilumokaičio

Galiojanti iki 20_ _ _

 

 

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.4. patalpų sandarumas

 

 

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ ________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                  (adresas, telefonas)

 

5. TIKRINIMO IŠVADA:

 

Pastato šilumos įrenginiai paruošti 20_ – 20_ metų šildymo sezonui

20_ m. __ _ d.

 

PASTABOS ________________________________________________________________

 

Prižiūrėtojo atstovas __________________________________________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Pastato savininko, valdytojo atstovas _____________________________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Valstybinės energetikos inspekcija – TVIRTINU __________________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________