LIETUVOS RESPUBLIKOS

ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PINIGINIŲ BAUDŲ SKYRIMO IR JŲ DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. 1-264

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2011, Nr. 123-5816) 31 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-264

 

PINIGINIŲ BAUDŲ SKYRIMO IR JŲ DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau vadinama – VEI) už Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2011, Nr. 123-5816) 31 straipsnio 2 dalyje ir Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 143-6311) 26² punkte nurodytų skiriamų piniginių baudų ir jų dydžio nustatymo tvarką.

2. Šios taisyklės taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą vykdantiems subjektams (toliau – prižiūrėtojas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris atitinka šio įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla.

3.2. Piniginė bauda (bauda) – piniginė sankcija, skiriama prižiūrėtojui VEI viršininko sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi ir šiomis taisyklėmis.

Kitos šiose taisyklėse sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (toliau – Šilumos ūkio įstatymas).

 

II. PAŽEIDIMO TYRIMO IR NUSTATYMO TVARKA

 

4. VEI, nustačiusi arba gavusi informaciją, kad yra tikėtina, jog prižiūrėtojo veikla neatitinka Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų, atlieka tyrimą. Tyrimą dėl prižiūrėtojo galimai padaryto Šilumos ūkio įstatymo pažeidimo atlieka VEI viršininko įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija). Komisijos sudarymo ir veiklos tvarka numatyta VEI viršininko įsakymu patvirtintame piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo komisijos sudarymo ir veiklos tvarkos apraše.

5. Komisija sudaroma iš 3 (trijų) VEI darbuotojų ar valstybės tarnautojų. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, vadovaujasi šiomis taisyklėmis, Šilumos ūkio įstatymu bei kitais teisės aktais, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo bei nešališkumo principais.

6. Komisijos nariai, atlikdami tyrimą, turi teisę analizuoti VEI gautą informaciją dėl prižiūrėtojo veiklos, gauti papildomą tyrimui reikalingą informaciją iš kitų asmenų, ūkio subjektų bei valstybės institucijų. Subjektai, gavę komisijos užklausimą dėl informacijos pateikimo, turi nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti komisijos prašomą informaciją.

7. Atlikusi tyrimą, komisija parengia ir VEI viršininkui pateikia išvadą pagal patvirtintą pavyzdinę formą dėl prižiūrėtojo veiklos pažeidimo (1 priedas). Išvadoje nurodoma:

7.1. informacija apie įtariamą pažeidimą padariusį prižiūrėtoją (pavadinimas, ūkio subjekto asmens kodas ir kiti rekvizitai, teisinis statusas, kontaktiniai duomenys, veiklos pobūdis);

7.2. prižiūrėtojo veiklos pažeidimo padarymo aplinkybės ir tai patvirtinanti informacija;

7.3. prižiūrėtojo galimai teisės aktus pažeidžiančia veikla sukeltos pasekmės, jeigu jos atsirado;

7.4. prižiūrėtojo veiklos pažeidimo trukmė, jeigu ją galima nustatyti;

7.5. atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios aplinkybės, jeigu jų yra;

7.6. teisės akto (-ų), kurio (-ių) nuostatas pažeidė prižiūrėtojas, pavadinimas, straipsnis, jo dalis ir punktas;

7.7. siūlymas paskirti arba nepaskirti piniginę baudą ir siūlomos paskirti piniginės baudos dydis;

7.8. kiti duomenys, būtini tyrimui atlikti ir sprendimui priimti.

8. Išvadą pasirašo komisija ir pateikia VEI viršininkui ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tyrimo pradžios. Išvados kopija pateikiama prižiūrėtojui, išsiunčiant viešajame registre registruotu prižiūrėtojo adresu arba kitu adresu, kurį prižiūrėtojas nurodė VEI. Tyrimas gali būti atliktas, kai yra duomenų, jog prižiūrėtojui ar (ir) jo įgaliotam atstovui tinkamai pranešta apie atliekamą tyrimą, ir jeigu iš jų negautas prašymas atidėti tyrimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti tyrimą, tyrimas gali būti atliktas, jeigu komisija, pripažinusi prašyme nurodytas priežastis nesvarbiomis, jį atmeta.

 

III. SPRENDIMO DĖL PAŽEIDIMO PRIĖMIMO IR PINIGINĖS BAUDOS SKYRIMO TVARKA

 

9. Prieš spręsdamas piniginės baudos skyrimo klausimą, VEI viršininkas nustato ne trumpesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą paaiškinimams pateikti ir apie tai praneša prižiūrėtojui, dėl kurio veiksmų atliekamas tyrimas. Jei per nurodytą laiką VEI paaiškinimų negauna, laikoma, kad juos pateikti yra atsisakyta.

10. Išvada, prižiūrėtojo paaiškinimai ir kita su pažeidimo nagrinėjimu ir tyrimo atlikimu susijusi medžiaga teikiami svarstyti posėdžiui.

11. Piniginės baudos skyrimo klausimas svarstomas posėdyje, dalyvaujant VEI viršininkui, komisijos nariams, prižiūrėtojui, kuris įtariama galimai padaręs pažeidimą. Apie posėdžio datą ir laiką prižiūrėtojui pranešama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki posėdžio pradžios. Neatvykus prižiūrėtojui ar (ir) jo įgaliotam atstovui, posėdis gali įvykti tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jiems laiku ir tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką, ir jeigu iš jų negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. 

Posėdyje taip pat gali dalyvauti VEI kviečiami asmenys, kurių dalyvavimas reikalingas klausimui dėl piniginės baudos skyrimo tinkamai išnagrinėti (liudytojai, ekspertai, specialistai ar kiti asmenys). Posėdis yra viešas, išskyrus atvejus, kai VEI, siekdama apsaugoti valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis, nusprendžia nagrinėti ginčą uždarame posėdyje.

12. Prižiūrėtojas (jo atstovai), atvykę į klausimo dėl piniginės baudos paskyrimo nagrinėjimą, pateikia VEI dokumentus, patvirtinančius jų asmens tapatybę ir einamas pareigas, prižiūrėtojo vadovo pasirašytą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą dokumentą, įgaliojantį atstovauti prižiūrėtojui.

13. Posėdis, kuriame nagrinėjamas baudos paskyrimo klausimas, protokoluojamas. Posėdžiui pirmininkauja VEI viršininko paskirtas komisijos narys.

14. Išnagrinėjus visą turimą medžiagą, susijusią su įtariamu pažeidimu, VEI viršininkas turi teisę:

14.1. skirti piniginę baudą pagal Šilumos ūkio įstatymo 31 straipsnio 2 dalį;

14.2. nutraukti nagrinėjimą, nesant pažeidimo ar įstatymo pagrindo skirti baudą;

14.3. pratęsti tyrimą ir nagrinėjimą, posėdžio metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba aplinkybėms, kurias būtina ištirti ir kurios nebuvo nagrinėjamos tyrimo metu.

15. VEI viršininko sprendimas dėl piniginės baudos skyrimo priimamas posėdžio metu. VEI viršininkui nutarus, sprendimo dėl piniginės baudos skyrimo priėmimas ir paskelbimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms. VEI viršininkas posėdžio metu apie tai paskelbia į posėdį susirinkusiems asmenims.

Sprendimas dėl piniginės baudos paskyrimo turi būti priimamas per 6 (šešis) mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Esant tęstiniam pažeidimui, piniginė bauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos.

16. Už tą patį pažeidimą gali būti skiriama tik viena piniginė bauda. Baudos skyrimas neatleidžia prižiūrėtojo nuo pareigos, už kurios nevykdymą paskirta piniginė bauda, vykdymo ir įstatyme numatytų pažeidimų pašalinimo.

 

IV. SKIRIAMOS BAUDOS IR JŲ DYDŽIO NUSTATYMAS

 

17. Pagal šias taisykles prižiūrėtojams skiriamos piniginės baudos už:

17.1. teisės aktais nustatytos informacijos nepateikimą VEI, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą;

17.2. informacijos apie priklausymą susijusių asmenų su šilumos tiekėju grupei, kaip tai yra numatyta Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, klastojimą ir/ar slėpimą;

17.3. veiksmus, kuriais prižiūrėtojas sukėlė žalą butų savininkams, ir žalos faktas buvo patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu;

17.4. VEI įpareigojimų (nurodymų) nutraukti neteisėtą veiklą, pašalinti nustatytus veiklos sąlygų pažeidimus, nevykdymą arba vykdymą ne laiku;

17.5. už draudimo įgalioti kitus asmenis verstis atestatu reguliuojama veikla, draudimo perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba draudimo kitaip pavesti vykdyti prižiūrėtojo veiklą, kaip tai numatyta Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, pažeidimą;

17.6. informacijos, kurios turinys ir paskelbimo tvarka numatyta Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje, nepaskelbimą arba netinkamą paskelbimą.

18. VEI skiria šio dydžio pinigines baudas:

18.1. už pažeidimus, nurodytus taisyklių 17.1–17.4 punktuose, – nuo 3 iki 10 procentų prižiūrėtojo metinių pajamų, skaičiuojamų už ūkinius metus, buvusius prieš pažeidimo padarymo metus, vykdant prižiūrėtojo veiklą;

18.2. už pažeidimus, nurodytus taisyklių 17.5–17.6 punktuose, – nuo 1 iki 3 procentų prižiūrėtojo metinių pajamų, skaičiuojamų už ūkinius metus, buvusius prieš pažeidimo padarymo metus, vykdant prižiūrėtojo veiklą.

19. Prižiūrėtojams skiriamos konkrečios piniginės baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į:

19.1. pažeidimo pavojingumą;

19.2. pažeidimo trukmę;

19.3. pažeidimo sukeltas pasekmes;

19.4. prižiūrėtojo atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.

20. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės:

20.1. pažeidimą padaręs prižiūrėtojas ėmėsi veiksmų užkirsti kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms atsirasti;

20.2. pažeidimą padaręs prižiūrėtojas savo iniciatyva informavo VEI apie padarytą pažeidimą, padėjo išaiškinti pažeidimo aplinkybes ir nedelsdama ėmėsi priemonių pašalinti pažeidimą;

20.3. pažeidimą padaręs prižiūrėtojas atlygino nuostolius ar savo lėšomis pašalino padarytą žalą.

21. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės:

21.1. pažeidimą padaręs prižiūrėtojas nuslėpė pažeidimo padarymo faktą ir/ar svarbias aplinkybes pažeidimo nustatymui;

21.2. pažeidimą padaręs prižiūrėtojas kliudė nustatyti pažeidimo aplinkybes;

21.3. pažeidimą padaręs prižiūrėtojas tęsė pažeidimą, nepaisydamas VEI nurodymo nutraukti ar sustabdyti neteisėtą veiklą;

21.4. pažeidimą padariusio prižiūrėtojo veiksmai sukėlė neigiamas pasekmes asmenų grupei;

21.5. prižiūrėtojas įvykdė pažeidimą, dėl kurio jau buvo baustas, nepaisant to, ar už tokį pažeidimą buvo skirta pinigine bauda.

22. VEI, nustatydama piniginės baudos dydį, atsakomybę lengvinančiomis gali pripažinti ir kitas šiose taisyklėse nenurodytas aplinkybes.

23. Skiriamos piniginės baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, piniginės baudos dydis mažinamas nuo vidurkio į mažėjimo pusę (minimumo). Esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki į didėjimo pusę (maksimumo).

24. Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, piniginės baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. VEI viršininko sprendimai priimami vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir įforminami šių taisyklių 2 priede numatytoje sprendimo dėl piniginės baudos už prižiūrėtojo veiklos pažeidimus formoje.

26. VEI viršininko sprendimas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas išsiunčiamas prižiūrėtojui registruotu paštu viešajame registre nurodytu adresu arba adresu, kurį korespondencijai nurodė prižiūrėtojas, arba įteikiamas prižiūrėtojui pasirašytinai.

27. VEI paskirta piniginė bauda į valstybės biudžetą turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo sprendimo įteikimo prižiūrėtojui dienos, o apskundus sprendimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos.

28. VEI sprendimas dėl ekonominės sankcijos skyrimo yra vykdomasis dokumentas.

29. VEI viršininko sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Jeigu prižiūrėtojas nustatytu laiku nesumoka baudos, piniginė bauda ir įstatymų nustatyti delspinigiai išieškomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

_________________


Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio

nustatymo taisyklių

1 priedas

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

IŠVADA

DĖL prižiūrėtojo veiklos pažeidimo

 

20   m. ___________ d. Nr. ______

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) (toliau – Prižiūrėtojas)

 

___________________________________________________________________________ .

 

Prižiūrėtojo veiklos pažeidimo padarymo aplinkybės, esmė ir tai patvirtinanti informacija:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Prižiūrėtojo veikla sukeltos pasekmės (jeigu jos atsirado):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Prižiūrėtojo veiklos pažeidimo trukmė (jeigu ją galima nustatyti):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios aplinkybės (jeigu jų yra):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Kita informacija:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Išvada dėl prižiūrėtojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pažeidė/nepažeidė, pažeidimo esmė, teisės akto (-ų), kurio (-ių) nuostatas pažeidė prižiūrėtojas,

pavadinimas, straipsnis, jo dalis ir punktas)

 

Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-264, siūlome Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkui priimti sprendimą

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(skirti/neskirti piniginę nuobaudą, piniginės nuobaudos dydis )

 

 

Komisijos nariai:

 

 

__________________________________

(Inspekcijos pareigūno pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

______________

(parašas)

 

__________________________________

(Inspekcijos pareigūno pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

______________

(parašas)

 

__________________________________

(Inspekcijos pareigūno pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

______________

(parašas)

 

_________________


 

Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio

nustatymo taisyklių

2 priedas

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

SPRENDIMAS

DĖL piniginės baudos už prižiūrėtojo veiklos pažeidimus paskyrimo

 

20    m. ___________ d. Nr. ______

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi bei Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-264 bei

___________________________________________________________________________

komisijos išvada

 

priimu sprendimą _____________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti sprendimo esmę)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Viršininkas

 

_________________