LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE, ARBA APIE ASMENĮ, KURĮ Į PAREIGAS EUROPOS SĄJUNGOS AR TARPTAUTINĖSE INSTITUCIJOSE TEIKIA LIETUVOS RESPUBLIKA, PATEIKIMO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 21 d. Nr. 2-366

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2011 m. birželio 1 d. sprendime Nr. 104-SPR-6 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos“ pateiktą siūlymą:

1. Tvirtinu pridedamas Rekomendacijas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo.

2. Pavedu paskelbti šį įsakymą:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                         Aidenas Karpus

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus

2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-366

 

REKOMENDACIJOS DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE, ARBA APIE ASMENĮ, KURĮ Į PAREIGAS EUROPOS SĄJUNGOS AR TARPTAUTINĖSE INSTITUCIJOSE TEIKIA LIETUVOS RESPUBLIKA, PATEIKIMO

 

1. Šiose Rekomendacijose dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo (toliau – Rekomendacijos) nustatomi kreipimosi į STT dėl informacijos gavimo pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 57-2703) (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 9 ir 91 straipsnių nuostatas atvejai, terminai ir tvarka.

2. Pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio ir 91 straipsnio nuostatas kreiptis su rašytiniu prašymu į STT dėl informacijos apie asmenį pateikimo yra privaloma, kai:

2.1.         asmenį į pareigas skiria:

2.1.1. Respublikos Prezidentas;

2.1.2. Seimas;

2.1.3. Seimo Pirmininkas;

2.1.4. Vyriausybė;

2.1.5. Ministras Pirmininkas;

2.2. asmenį rengiamasi skirti į šias pareigas1:

2.2.1. viceministro;

2.2.2. ministerijos kanclerio;

2.2.3. savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo;

2.2.4. prokuroro;

2.2.5. valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo ir jo pavaduotojo;

2.2.6. valstybės ar savivaldybės įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje)2;

2.2.7. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės ir akcinės bendrovės bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės vadovo ir jo pavaduotojo;

2.2.8. valstybės ar savivaldybės įmonės, kurioje valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovo ir jo pavaduotojo;

2.3. Vyriausybė siūlo jį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose.

3. Asmenį į pareigas paskyręs subjektas ar jo įgaliotas asmuo gali raštu kreiptis į STT ir prašyti pateikti informaciją apie asmenį, einantį Rekomendacijų 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytas pareigas, tačiau toks rašytinis prašymas turi būti motyvuotas ir paremtas duomenimis, keliančiais abejonių dėl asmens tinkamumo einamoms pareigoms. Tokiais duomenimis gali būti duomenys, susiję su Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, taip pat kiti svarbūs duomenys, keliantys pagrįstų abejonių dėl asmens tinkamumo einamoms pareigoms.

4. Kreipiantis su prašymu dėl asmens, nurodyto Rekomendacijų 2.1 arba 2.2 punktuose, turi būti užpildoma ir STT registruotu paštu, elektroninių ryšių galiniais įrengimais (pasirašius elektroniniu parašu), per kurjerį arba per įgaliotą darbuotoją pateikiama Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma3, patvirtinta STT direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 2-188 „Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3358), kurioje būtina nurodyti ir į pareigas skiriančiam asmeniui išduoto leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija datą, numerį ir slaptumo žymą. Jei į pareigas asmenį skiria kolegialus valdymo organas, reikia nurodyti jo nariams išduotų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija datas, numerius ir slaptumo žymas.

5. Kreipiantis su prašymu dėl asmens, nurodyto Rekomendacijų 2.3 punkte, turi būti užpildoma ir STT registruotu paštu, elektroninių ryšių galiniais įrengimais (pasirašius elektroniniu parašu), per kurjerį arba per įgaliotą darbuotoją pateikiama Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitokiose institucijose teikia Lietuvos Respublika, forma4, patvirtinta STT direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 2-188 „Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formų patvirtinimo“.

6. Kreipiantis su prašymu dėl informacijos apie asmenį, einantį pareigas, gavimo pagal Rekomendacijų 3 punkto nuostatą turi būti užpildoma ir STT registruotu paštu, elektroninių ryšių galiniais įrengimais (pasirašius elektroniniu parašu), per kurjerį arba per įgaliotą darbuotoją pateikiama Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma5, patvirtinta STT direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 2-188 „Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formų patvirtinimo“, kurioje būtina nurodyti ir į pareigas paskyrusiam asmeniui išduoto leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija datą, numerį ir slaptumo žymą. Jei į pareigas asmenį paskyrė kolegialus valdymo organas, reikia nurodyti jo nariams išduotų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija datas, numerius ir slaptumo žymas.

7. STT teikiamą prašymą pateikti informaciją apie į pareigas skiriamą ar paskirtą asmenį pasirašo į pareigas asmenį skiriantis ar paskyręs subjektas ar jo įgaliotas asmuo. Prašymą, kad STT pateiktų informaciją apie asmenį, kurį į pareigas skiria ar paskyrė Seimas, pasirašo Seimo Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, o apie asmenį, kurį į pareigas skiria ar paskyrė Vyriausybė, – Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymą pateikti informaciją pasirašo į pareigas skiriančio ar paskyrusio subjekto įgaliotas asmuo (išskyrus Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką), kartu su nustatytos formos prašymu STT būtina pateikti ir patvirtintą įgaliojimo kopiją.

8. Prašymą pateikti informaciją apie kandidatą į Europos Komisijos narius, Audito Rūmų narius, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narius, Regionų komiteto narius, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, taip pat apie kandidatą į teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnus STT pateikia Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymą pateikti informaciją apie asmenį pasirašo Ministro Pirmininko įgaliotas asmuo, kartu su nustatytos formos prašymu STT būtina pateikti patvirtintą įgaliojimo kopiją.

9. Rekomendacijų 2 punkte nurodyti rašytiniai prašymai STT turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas, t. y. prieš tokį terminą, kad STT per įstatymo nustatytą terminą spėtų surinkti ir pateikti informaciją, o į pareigas asmenį skiriantis subjektas – iki įstatymo nustatyto termino spėtų priimti sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms. Patartina kreiptis į STT likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki numatomos asmens skyrimo į pareigas dienos, o jei asmuo į pareigas priimamas konkurso būdu – jam pateikus prašymą dalyvauti konkurse. Į pareigas asmuo (iš to skaičiaus – ir skiriamas savivaldybės tarybos sprendimu) gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

10. Į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui kilus abejonių dėl apie asmenį STT surinktos ar pateiktos informacijos pagrįstumo, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu kreiptis į STT dėl tokios informacijos patikrinimo. Rašytiniame prašyme būtina nurodyti konkrečius duomenis, dėl kurių kyla abejonių dėl pateiktos informacijos pagrįstumo.

__________________

1 Ši nuostata taikytina ir tais atvejais, kai asmuo į Rekomendacijų 2.2 punkte nurodytas pareigas perkeliamas.

2 Struktūriniu padaliniu, nesančiu kitame struktūriniame padalinyje, laikomas toks įstaigos struktūrinis padalinys, kuris įstaigos struktūroje yra savarankiškas, t. y. nepriklauso ir nėra pavaldus kitam įstaigos struktūriniam padaliniui, pvz.: STT struktūriniai padaliniai, nesantys kituose struktūriniuose padaliniuose (http://www.stt.lt/lt/kontaktai-ir-struktura/struktura), yra STT Administravimo valdyba, STT Korupcijos prevencijos valdyba, teritorinės vadybos ir pan.

3 Prieiga per internetą: http://www.stt.lt/documents/asmenu_patikrinimas/priedas_apie_siekianti_eiti_pareigas.doc

4 Prieiga per internetą: http://www.stt.lt/documents/asmenu_patikrinimas/priedas_apie_i_pareigas_ES.doc

5 Prieiga per internetą: http://www.stt.lt/documents/asmenu_patikrinimas/priedas_apie_einanti_pareigas.doc

 

_________________