EUROPOS KONVENCIJA DĖL NESANTUOKINIŲ VAIKŲ TEISINIO STATUSO*

 

Strasbūras, 1975 10 15

 

Valstybės, Europos Tarybos narės, šios Konvencijos signatarės,

Suprasdamos, kad Europos Tarybos tikslas yra pasiekti didesnės savo narių vienybės, būtent priimant bendras teisines normas;

Pažymėdamos, kad daugelyje Valstybių-narių buvo arba yra stengiamasi pagerinti nesantuokinių vaikų teisinį statusą, mažinant skirtumus tarp jų ir santuokinių vaikų teisinio statuso, kuris teisiškai ir socialiai yra nepalankus pirmiesiems;

Pripažindamos, kad šioje srityje egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp Valstybių-narių įstatymų;

Manydamos, kad nesantuokinių vaikų padėtis turėtų būti pagerinta ir kad tam tikrų bendrų normų, susijusių su jų teisiniu statusu, suformulavimas padėtų įgyvendinti šį tikslą ir tuo pačiu metu prisidėtų prie Valstybių-narių įstatymų harmonizavimo šioje srityje;

Nežiūrint to, manydamos, kad yra būtina leisti toms Valstybėms, kurios mano, jog nedelsiant negalės priimti tam tikrų šios Konvencijos normų, jas priimti palaipsniui,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji Valstybė įsipareigoja užtikrinti savo įstatymų atitikimą šios Konvencijos nuostatoms ir informuoti Europos Tarybos Generalinį Sekretorių apie šiuo tikslu pritaikytas priemones.

 

2 straipsnis

 

Kiekvieno nesantuokinio vaiko motinystė nustatoma remiantis tik vaiko gimimo faktu.

 

3 straipsnis

 

Kiekvieno nesantuokinio vaiko tėvystė gali būti įrodoma arba nustatoma savanorišku pripažinimu arba teismo sprendimu.

 

4 straipsnis

 

Savanoriškas tėvystės pripažinimas gali būti ginčijamas tik tiek, kiek tai numato šalies vidaus įstatymai, nebent asmuo, norintis pripažinti arba pripažįstąs tėvystę, nėra biologinis tėvas.

 

5 straipsnis

 

Bylose dėl tėvystės nustatymo priimami moksliniai įrodymai, kurie gali padėti nustatyti arba paneigti tėvystę.

 

6 straipsnis

 

1. Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti vaiką, kaip ir jei jis būtų gimęs santuokoje.

2. Kai pareiga išlaikyti santuokinį vaiką priklauso tam tikriems tėvo arba motinos šeimos nariams, ši pareiga taip pat taikoma ir nesantuokinio vaiko atžvilgiu.

 

7 straipsnis

 

1. Kai nesantuokinio vaiko tėvystė yra nustatyta abiejų tėvų atžvilgiu, ji negali būti automatiškai priskiriama tik tėvui.

2. Tėvystę galima perduoti; perdavimo atvejus reguliuoja šalies vidaus įstatymai.

 

8 straipsnis

 

Kai nesantuokinio vaiko tėvas arba motina neturi tėvystės įgaliojimų vaiko atžvilgiu arba jo negloboja, tam tikrais atvejais jis/ji gali gauti teisę susitikti su vaiku.

 

9 straipsnis

 

Nesantuokinis vaikas turi tokią pačią teisę į savo tėvo, motinos bei tėvo arba motinos šeimos narių turto palikimą, tarsi būtų gimęs santuokoje.

 

10 straipsnis

 

Nesantuokinio vaiko tėvo ir motinos santuoka vaikui suteikiamas santuokinio vaiko teisinis statusas.

 

11 straipsnis

 

1. Ši Konvencija atvira pasirašyti Valstybėms, Europos Tarybos narėms. Ji ratifikuojama, priimama arba jai pritariama. Ratifikaciniai raštai priėmimo arba pritarimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

2. Ši Konvencija įsigalioja praėjus trims mėnesiams po trečio ratifikacinio rašto, priėmimo arba pritarimo dokumento deponavimo dienos.

3. Vėliau ratifikuojančios, priimančios arba pritariančios Valstybės, šios Konvencijos signatarės, atžvilgiu ši Konvencija įsigalioja praėjus trims mėnesiams po ratifikacinio rašto, priėmimo arba pritarimo dokumento deponavimo dienos.

 

12 straipsnis

 

1. Šiai Konvencijai įsigaliojus, Europos Tarybos Ministrų Komitetas gali pakviesti bet kurią Valstybę, nesančią nare, prisijungti prie šios Konvencijos.

2. Prisijungiama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui deponuojant prisijungimo dokumentą. Prisijungimas įsigalioja, praėjus trims mėnesiams po prisijungimo dokumento deponavimo dienos.

 

13 straipsnis

 

1. Kiekviena Valstybė, pasirašydama šią Konvenciją arba deponuodama ratifikacinį raštą, priėmimo, pritarimo arba prisijungimo dokumentą, gali nurodyti teritoriją arba teritorijas, kuriose ji taikoma.

2. Kiekviena Valstybė, deponuodama ratifikacinį raštą, priėmimo, pritarimo arba prisijungimo dokumentą, ar bet kuriuo metu vėliau, nusiųsdama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui pareiškimą, gali nurodyti, kad ši Konvencija galioja bet kuriai pareiškime nurodytai teritorijai ar teritorijoms, už kurių tarptautinius ryšius ji atsako ir kurių vardu yra įgaliota prisiimti įsipareigojimus.

3. Visi pagal aukščiau esantį punktą padaryti pareiškimai bet kurių tokiuose pareiškimuose paminėtų teritorijų atžvilgiu gali būti atšaukti, vadovaujantis šios Konvencijos 15 straipsnyje išdėstyta procedūra.

 

14 straipsnis

 

1. Kiekviena Valstybė, pasirašydama šią Konvenciją arba deponuodama ratifikacinį raštą, priėmimo, pritarimo arba prisijungimo dokumentą arba pagal šios Konvencijos 13 straipsnio 2 punktą darydama pareiškimą, gali padaryti ne daugiau kaip tris išlygas dėl Konvencijos 2-10 straipsnių nuostatų.

Negalima daryti bendro pobūdžio išlygų; kiekviena išlyga negali būti taikoma daugiau nei vienai nuostatai.

2. Išlyga ją padariusioje Šalyje galioja penkerius metus nuo šios Konvencijos įsigaliojimo dienos. Kiekvienos išlygos galiojimas kas penkeri metai gali būti pratęsiamas kitam penkerių metų laikotarpiui. Pratęsiama prieš baigiantis kiekvienam terminui pateikiant Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui pareiškimą.

3. Pateikdama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui pareiškimą, kiekviena Susitariančioji Valstybė gali visiškai arba iš dalies atšaukti pagal aukščiau esančius punktus padarytą išlygą. Išlygos atšaukimas pradeda galioti jos gavimo dieną.

 

15 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Valstybė, nusiųsdama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui pranešimą, gali denonsuoti šią Konvenciją.

2. Denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo dienos, kai Europos Tarybos Generalinis Sekretorius gavo tokį pranešimą.

 

16 straipsnis

 

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius praneša Valstybėms-narėms ir visoms prie šios Konvencijos prisijungusioms Valstybėms apie:

a) visus pasirašymus;

b) visus ratifikacinio rašto, priėmimo, pritarimo arba prisijungimo dokumentų deponavimus;

c) kiekvieną šios Konvencijos įsigaliojimą pagal šios Konvencijos 11 straipsnį;

d) visus pranešimus, atsiųstus pagal 1 straipsnio nuostatas;

e) visus pagal 13 straipsnio 2 ir 3 punktų nuostatas padarytus pareiškimus;

f) visas pagal 14 straipsnio 1 punkto nuostatas padarytas išlygas;

g) visus išlygų galiojimo atnaujinimus, atliktus pagal 14 straipsnio 2 punkto nuostatas;

h) visus išlygų atšaukimus, atliktus pagal 14 straipsnio 3 punkto nuostatas;

i) visus pranešimus, atsiųstus pagal 15 straipsnio nuostatas, ir denonsavimo įsigaliojimo datas.

 

Tai liudydami, žemiau pasirašiusieji, būdami tinkamai įgalioti, pasirašė šią Konvenciją.

Sudaryta Strasbūre, šią 1975 metų spalio 15 dieną, anglų ir prancūzų kalbomis vienu egzemplioriumi, kuris saugomas Europos Tarybos archyvuose. Abu tekstai turi vienodą galią. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius perduoda patvirtintas kopijas kiekvienai pasirašančiai ar prisijungiančiai Valstybei.

______________* Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 17 d.

Įsigalios 1997 m. liepos 18 d.