LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KARYBOS SRITIES STANDARTIZACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 12 d. Nr. V-1146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1034 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 27 dalį“ (Žin., 2005, Nr. 114-4160) 2 punktu ir NATO standartizacijos dokumentų rengimo, leidimo ir priežiūros direktyva AAP-3(J):

1. Tvirtinu Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. V-1397 „Dėl Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4691).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                    Rasa Juknevičienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-1146

 

KARYBOS SRITIES STANDARTIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijų ar jų padalinių veiksmus rengiant, tvirtinant ir įdiegiant NATO ir originaliuosius Lietuvos karybos standartus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis sąjungininkų administraciniu leidiniu „NATO standartizacijos dokumentų rengimo, leidimo ir priežiūros direktyva AAP-3(J)“ (angl. Production, maintenance and management of NATO standardization documents AAP-3(J)).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Atsakingoji institucija (angl. tasking authority) – atitinkamas NATO komitetas, įgaliotas tvirtinti tam tikros srities standartizacijos poreikius, pritarti standartizacijos tikslams ir rengti bei tvirtinti NATO standartus.

Įdiegimas (angl. implementation) – NATO standartizacijos susitarime numatytų įsipareigojimų vykdymas ir NATO standarte ar originaliajame Lietuvos karybos standarte nustatytų reikalavimų taikymas.

Lietuvos karybos standartai – NATO standartizacijos dokumentai, kurie išreiškiant Lietuvos poziciją yra patvirtinti arba jiems pritarta šiame apraše nustatyta tvarka, ir originalieji Lietuvos karybos standartai.

NATO standartizacijos dokumentai – NATO standartizacijos susitarimai (angl. NATO standardization agreement, STANAG), NATO standartizacijos rekomendacijos (angl. NATO standardization recommendation, STANREC), NATO standartai (angl. NATO Standard, NATO STD).

Originalusis Lietuvos karybos standartas – daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas tam tikroje karybos srityje nustatantis ir šiame apraše nustatyta tvarka patvirtintas dokumentas.

 

II. NATO STANDARTIZACIJOS DOKUMENTO RENGIMAS

 

4. KAS institucijos ar jų padaliniai, pagal kompetenciją nustatę tam tikros srities standartizavimo poreikį, Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų planavimo departamento Karybos srities standartizacijos skyriui (toliau – Standartizacijos skyrius) gali pateikti argumentuotą pasiūlymą rengti NATO standartizacijos dokumentą.

5. Standartizacijos skyrius įvertina pasiūlymo pagrįstumą, aktualumą, taip pat galiojančius NATO ir Lietuvos standartus, galinčius užtikrinti atitinkamos srities standartizavimą ir, jei pritaria pasiūlymui inicijuoti NATO standartizacijos dokumento rengimą, užpildo sąjungininkų administracinio leidinio AAP-3(J) B priede nustatytą standartizacijos pasiūlymo formą, pateikia pasirašyti Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui (toliau – pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius) ir išsiunčia atitinkamai atsakingajai institucijai.

6. Rengiant NATO standartizacijos dokumentą (bendra veiksmų dirbant su NATO standartizacijos dokumentais schema pateikta aprašo 1 priede) paprastai dalyvauja atsakingosioms institucijoms atstovaujančių KAS institucijų ar jų padalinių atstovai. Atsakingosioms institucijoms atstovaujančias KAS institucijas ar jų padalinius nustato krašto apsaugos ministras.

 

III. SUSITARIMO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO REKOMENDACIJAI PROCESAS

 

7. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO Karinio atstovo biuras NATO standartizacijos susitarimų (toliau – susitarimai), NATO standartizacijos rekomendacijų (toliau – rekomendacijos) ir jais tvirtinamų NATO standartų projektus ne daugiau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo elektroniniu paštu (nesant galimybės – nustatyta tvarka kurjerių paštu) persiunčia Standartizacijos skyriui. Standartizacijos skyrius ne daugiau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu (nesant galimybės – nustatyta tvarka kurjerių paštu) juos persiunčia vertinti dokumentą parengusiai atsakingajai institucijai, atstovaujančiai KAS institucijai ar jos padaliniui.

8. KAS institucija ar jos padalinys, gavęs susitarimo ir NATO standarto projektus:

8.1. per 2 mėnesius (jeigu nenurodoma kitaip) išnagrinėja projektus ir parengia pasiūlymą dėl NATO standartizacijos dokumento patvirtinimo (2 priedas) (toliau – Pasiūlymas). Rengiant Pasiūlymą įvertinami susitarimo ir NATO standarto tikslai, paskirtis, svarba, galima įtaka ir nauda, numatomi veiksmai, kurie turės būti atliekami įsigaliojus susitarimui, kokius teisės aktus, reglamentuojančius NATO standarto taikymo sritį, reikės parengti ar pakeisti, reikalingus finansinius ir materialinius išteklius, preliminarius įdiegimo terminus;

8.2. Pasiūlymą, susitarimo ir NATO standarto projektus suderina su suinteresuotomis KAS institucijomis ar jų padaliniais, o jei NATO standartas susijęs su kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų kompetencija, – ir su šiomis institucijomis ir įstaigomis. Derinama laikantis nustatytų teisės aktų projektų derinimo terminų;

8.3. suderintą Pasiūlymą pateikia Standartizacijos skyriui. Jei derinimo metu buvo gauta pastabų, pridedama derinimo pažyma.

9. Pasiūlyme, atsižvelgiant į vertinimo ir derinimo rezultatus, pasirenkama viena iš šių alternatyvų:

9.1. „Patvirtinama ir įdiegiama“. Tai reiškia, kad visiškai sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu ir ketinama įdiegti NATO standartą per planuojamą laikotarpį;

9.2. „Patvirtinama ir įdiegiama su išlygomis“. Tai reiškia, kad iš esmės sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu, tačiau nustatoma išlyga dėl kai kurių NATO standarto reikalavimų taikymo;

9.3. „Patvirtinama ir įdiegiama ateityje“. Tai reiškia, kad sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu, tačiau NATO standarto įdiegimas atidedamas vėlesniam laikotarpiui;

9.4. „Patvirtinama su išlygomis ir įdiegiama ateityje“. Tai reiškia, kad iš esmės sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu, tačiau nustatoma išlyga dėl kai kurių NATO standarto reikalavimų taikymo ir NATO standarto įdiegimas atidedamas vėlesniam laikotarpiui;

9.5. „Netvirtinama“. Tai reiškia, kad iš esmės nesutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu. Sprendimas turi būti argumentuotas, nurodant objektyvias kliūtis įdiegti siūlomą NATO standartą, taip pat turi būti pateikti pasiūlymai, kaip pakeisti susitarimą ar NATO standartą, kad jis būtų priimtinas;

9.6. „Nedalyvaujama“. Tai reiškia, kad KAS neaktuali susitarimo ir NATO standarto reguliavimo sritis, nėra galimybės įvertinti šių dokumentų arba dėl kitų priežasčių nepageidaujama dalyvauti susitarimo patvirtinimo procese. Nuostata „nedalyvaujama“ galioja vėlesniems šio susitarimo leidimams, tačiau tai nedraudžia bet kada pakeisti valstybės poziciją.

10. Gavęs Pasiūlymą, Standartizacijos skyrius ne daugiau kaip per 10 darbo dienų įvertina jo turinį ir:

10.1. jei pritaria Pasiūlymui, parengia sąjungininkų administracinio leidinio AAP-3(J) E priede nustatytos formos nacionalinį pranešimą (toliau – nacionalinis pranešimas), adresuotą NATO Standartizacijos agentūrai, atitinkamai atsakingajai institucijai ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie NATO Karinio atstovo biurui, ir pateikia jį pasirašyti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui;

10.2. jei nepritaria Pasiūlymui, organizuoja Pasiūlymą parengusios KAS institucijos ar jos padalinio atstovų ir pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus susitikimą, kurio metu priimamas sprendimas pritarti Pasiūlymui arba jį pakeisti. Priėmus sprendimą pakeisti Pasiūlymą, jį rengusi KAS institucija ar jos padalinys per 5 darbo dienas patikslina Pasiūlymą ir pateikia Standartizacijos skyriui. Kai priimamas sprendimas pritarti Pasiūlymui arba kai pateikiamas patikslintas Pasiūlymas, Standartizacijos skyrius atlieka 10.1 punkte nustatytą procedūrą.

11. Standartizacijos skyrius ne rečiau kaip kartą per 3 metus peržiūri su išlygomis patvirtintus susitarimus ir, pasikonsultavęs su kompetentingomis KAS institucijomis ar jų padaliniais, įvertina galimybę atsisakyti nustatytų išlygų ir pradėti įdiegti patvirtintąjį NATO standartą, ir:

11.1. arba pateikia pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui argumentuotą išvadą, kad nustatytosios išlygos atsisakyti ir pradėti įdiegti patvirtintąjį NATO standartą netikslinga (paliekamos 9.2 arba 9.4 punkte pateiktos alternatyvos);

11.2. arba šio aprašo 10.1 punkte nustatyta tvarka pateikia nacionalinį pranešimą dėl susitarimo patvirtinimo be išlygų (pasirenkant 9.1 arba 9.3 punkte pateiktas alternatyvas).

12. KAS institucija ar jos padalinys išnagrinėja gautus rekomendacijos ir NATO standarto projektus (įvertina jų turinį, taikymo sritį, galiojančius susijusius standartus ir pan.) ir:

12.1. jei pritaria projektų turiniui – nesiima jokių veiksmų;

12.2. jei nepritaria projektų turiniui – parengia nacionalinį pranešimą, kuriame nurodo prieštaravimus (pastabas), suderina jį su Standartizacijos skyriumi, pateikia pasirašyti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui ir išsiunčia NATO Standartizacijos agentūrai, atsakingajai institucijai ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie NATO Karinio atstovo biurui.

13. Jei Standartizacijos skyrius nepritaria KAS institucijos ar jos padalinio parengtam nacionaliniam pranešimui dėl prieštaravimų rekomendacijos ir NATO standarto projektams, organizuoja nacionalinį pranešimą parengusios KAS institucijos ar jos padalinio atstovų ir pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus susitikimą, kurio metu priimamas sprendimas teikti nacionalinį pranešimą ar jo neteikti.

14. Standartizacijos skyrius koordinuoja ir kontroliuoja susitarimo patvirtinimo ir pritarimo rekomendacijoms procesą ir užtikrina, kad nacionaliniai pranešimai būtų išsiųsti laikantis susitarimo ar rekomendacijos projekto lydraštyje nurodytų terminų.

15. Siekdamas užtikrinti bendrą standartizacijos proceso kontrolę, Standartizacijos skyrius kas mėnesį peržiūri NATO Standartizacijos agentūros administruojamą NATO standartizacijos dokumentų duomenų bazę ir patikrina:

15.1. ar visi išsiųsti nacionaliniai pranešimai tinkamai užregistruoti. Esant poreikiui, pranešimus išsiunčia pakartotinai;

15.2. ar Krašto apsaugos ministerija gavo visus standartizacijos dokumentų projektus. Esant poreikiui, savarankiškai inicijuoja susitarimo patvirtinimo ar pritarimo rekomendacijai procesą.

 

IV. PASKELBTŲ NATO STANDARTIZACIJOS DOKUMENTŲ IŠPLATINIMAS IR JŲ PERĖMIMAS KAIP LIETUVOS KARYBOS STANDARTŲ

 

16. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO Karinio atstovo biuras, gavęs NATO Standartizacijos agentūros direktoriaus nutarimu paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus, ne daugiau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo elektroniniu paštu (nesant galimybės – nustatyta tvarka kurjerių paštu) persiunčia dokumentus Standartizacijos skyriui.

17. Standartizacijos skyrius nuolat tikrina NATO standartizacijos dokumentų duomenų bazę ir naujus paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus, dėl kurių buvo pateikta teigiama nacionalinė pozicija („patvirtinama ir įdiegiama“, „patvirtinama ir įdiegiama su išlygomis“, „patvirtinama ir įdiegiama ateityje“, „patvirtinama su išlygomis ir įdiegiama ateityje“), ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų paskelbimo perima kaip Lietuvos karybos standartus.

18. Lietuvos karybos standartą sudaro:

18.1. antraštinis lapas (3 priedas), kuriame pateikiami bendri duomenys: standarto pavadinimas, žymuo, leidimo numeris, slaptumo žyma, Standartizacijos skyriaus adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, informacija apie autoriaus teisių apsaugą;

18.2. pratarmė, kurioje pateikiamas NATO standartizacijos dokumentą parengusios atsakingosios institucijos žymuo ir pavadinimas, nacionaliniai duomenys apie patvirtinimą ir įdiegimą (nacionalinė pozicija dėl patvirtinimo, planuojamas įdiegimo terminas, pareikštos išlygos ir pan., atlikti techniniai pakeitimai, lyginant šį standartą su ankstesniais standarto leidimais (jei yra);

18.3. standarto tekstas, kurį sudaro paprastai į lietuvių kalbą išverstas NATO standarto tekstas.

19. Standartizacijos skyrius organizuoja NATO standartizacijos dokumentų vertimą į lietuvių kalbą. Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius Standartizacijos skyriaus argumentuotu teikimu (kai NATO standartizacijos dokumentas didelės apimties (daugiau kaip 20 puslapių), itin siauros taikymo srities ar yra kitų objektyvių priežasčių) priima sprendimą perimti standartizacijos dokumentą kaip Lietuvos karybos standartą pridedant NATO standartizacijos dokumento tekstą anglų kalba.

20. Lietuvos karybos standartą, pasirašydamas antraštiniame lape, tvirtina pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius.

21. Standartizacijos skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos karybos standarto perėmimo išplatina jį KAS institucijoms ir jų padaliniams bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, su kurių kompetencija susijęs Lietuvos karybos standartas.

22. Standartizacijos skyrius administruoja Lietuvos karybos standartų duomenų bazę ir kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę parengia suvestinę apie praeitą mėnesį paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus ir išplatintus NATO standartizacijos dokumentų projektus. Lietuvos karybos standartų duomenų bazė ir paskelbtų bei išplatintų NATO standartizacijos dokumentų mėnesio suvestinė skelbiama Krašto apsaugos ministerijos interneto ir intraneto svetainėse.

 

V. ORIGINALIŲJŲ LIETUVOS KARYBOS STANDARTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

23. Originalusis Lietuvos karybos standartas rengiamas:

23.1. kai atsakingoji institucija nepritaria šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka pateiktam standartizacijos pasiūlymui;

23.2. pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus sprendimu, kai nėra galiojančio Lietuvos standarto, galinčio patenkinti karybos srities standartizacijos poreikį, o teikti standartizacijos pasiūlymą šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka netikslinga dėl siekiamos standartizuoti srities aktualumo tik Lietuvai.

24. Originalusis Lietuvos karybos standartas pradedamas rengti gavus išvadą iš Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, patvirtinančią, kad planuojama standartizuoti sritis nėra priskirtina nacionalinei standartizacijai. Standartizacijos skyrius, teikdamas paklausimą šiam departamentui, nurodo planuojamą standartizuoti sritį ir planuojamo rengti standarto paskirtį.

25. Originaliajam Lietuvos karybos standartui parengti krašto apsaugos ministro įsakymu sudaroma darbo grupė, susidedanti iš pasiūlymą rengti standartizacijos dokumentą pateikusios KAS institucijos ar jos padalinio, Standartizacijos skyriaus atstovų, lietuvių kalbos redaktoriaus ir, esant poreikiui, iš kitoms KAS institucijoms ar jų padaliniams atstovaujančių specialistų.

26. Originaliojo Lietuvos karybos standarto rengimo etapai:

26.1. standarto projekto rengimas darbo grupėje. Šiame etape formuluojamas standarto tekstas;

26.2. apklausa. Šiame etape darbo grupė Krašto apsaugos ministerijos intraneto svetainėje informuoja apie projekto pateikimą apklausai, nurodo pastabų ir pasiūlymų pateikimo Standartizacijos skyriui terminą (ne trumpesnį kaip 30 dienų);

26.3. galutinio originaliojo Lietuvos karybos standarto projekto rengimas. Šiame etape darbo grupė įvertina apklausos metu gautas pastabas ir priima sprendimą dėl standarto projekto teikimo derinti arba pateikimo pakartotinai apklausai;

26.4. standarto tvirtinimas. Šiame etape Standartizacijos skyrius originalųjį Lietuvos karybos standartą įformina šio aprašo 18 punkte nustatyta tvarka ir pateikia tvirtinti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui;

26.5. originaliojo Lietuvos karybos standarto išplatinimas. Šiame etape Standartizacijos skyrius išsiunčia pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus patvirtintą originalųjį Lietuvos karybos standartą KAS institucijoms ir jų padaliniams, su kurių kompetencija šis standartas susijęs.

27. Standartizacijos skyrius kas 3 metai organizuoja originaliųjų Lietuvos karybos standartų peržiūrą, kurios metu originalųjį Lietuvos karybos standartą parengusi darbo grupė pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui pateikia vieną iš pasiūlymų: palikti standartą galioti, atlikti standarto pakeitimus, standartą paskelbti netekusiu galios.

28. Jei pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius pritaria darbo grupės pasiūlymui originalųjį Lietuvos karybos standartą paskelbti netekusiu galios, Standartizacijos skyrius Lietuvos karybos standartų duomenų bazėje atitinkamą originalųjį Lietuvos karybos standartą pažymi kaip negaliojantį.

29. Standartizacijos skyrius originaliuosius Lietuvos karybos standartus įtraukia į Lietuvos karybos standartų duomenų bazę.

 

VI. LIETUVOS KARYBOS STANDARTŲ ĮDIEGIMAS

 

30. Lietuvos karybos standartas laikomas įdiegtu, kai įvykdomi susitarimo dalyje „susitarimo įdiegimas“ (angl. implementation of the agreement) nustatyti reikalavimai ir KAS laikomasi NATO standarte ar originaliajame Lietuvos karybos standarte nustatytų reikalavimų.

31. Lietuvos karybos standartų įdiegimą organizuoja ir koordinuoja:

31.1. atsakingajai institucijai atstovaujanti KAS institucija ar jos padalinys, dalyvavęs rengiant NATO standartą ir/ar rengęs Pasiūlymą, – NATO standartų, kurie išreiškiant Lietuvos poziciją yra patvirtinti arba jiems pritarta;

31.2. KAS institucija ar jos padalinys, inicijavęs originaliojo Lietuvos karybos standarto rengimą, o jei originalųjį Lietuvos karybos standartą rengė darbo grupė – pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus paskirta KAS institucija ar jos padalinys, – originaliųjų Lietuvos karybos standartų.

32. Už Lietuvos karybos standartų įdiegimą atsakingos KAS institucijos ar jų padaliniai per planuojamus įdiegimo terminus teikia Standartizacijos skyriui informaciją apie faktiškai atliktus veiksmus įdiegiant Lietuvos karybos standartus.

33. Standartizacijos skyrius pagal gautą informaciją ne daugiau kaip per 10 darbo dienų parengia nacionalinį pranešimą dėl NATO standarto, kuris išreiškiant Lietuvos poziciją yra patvirtintas, įdiegimo pagal sąjungininkų administracinio leidinio AAP-3(J) H priede nustatytą formą, pateikia pasirašyti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui ir išsiunčia NATO Standartizacijos agentūrai, atsakingajai institucijai ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie NATO Karinio atstovo biurui.

 

_________________

 

part_30a3ba42395b44d3a32095b3787d99a0_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-1146

 

KARYBOS SRITIES STANDARTIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijų ar jų padalinių veiksmus rengiant, tvirtinant ir įdiegiant NATO ir originaliuosius Lietuvos karybos standartus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis sąjungininkų administraciniu leidiniu „NATO standartizacijos dokumentų rengimo, leidimo ir priežiūros direktyva AAP-3(J)“ (angl. Production, maintenance and management of NATO standardization documents AAP-3(J)).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Atsakingoji institucija (angl. tasking authority) – atitinkamas NATO komitetas, įgaliotas tvirtinti tam tikros srities standartizacijos poreikius, pritarti standartizacijos tikslams ir rengti bei tvirtinti NATO standartus.

Įdiegimas (angl. implementation) – NATO standartizacijos susitarime numatytų įsipareigojimų vykdymas ir NATO standarte ar originaliajame Lietuvos karybos standarte nustatytų reikalavimų taikymas.

Lietuvos karybos standartai – NATO standartizacijos dokumentai, kurie išreiškiant Lietuvos poziciją yra patvirtinti arba jiems pritarta šiame apraše nustatyta tvarka, ir originalieji Lietuvos karybos standartai.

NATO standartizacijos dokumentai NATO standartizacijos susitarimai (angl. NATO standardization agreement, STANAG), NATO standartizacijos rekomendacijos (angl. NATO standardization recommendation, STANREC), NATO standartai (angl. NATO Standard, NATO STD).

Originalusis Lietuvos karybos standartas daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas tam tikroje karybos srityje nustatantis ir šiame apraše nustatyta tvarka patvirtintas dokumentas.

 

II. NATO STANDARTIZACIJOS DOKUMENTO RENGIMAS

 

4. KAS institucijos ar jų padaliniai, pagal kompetenciją nustatę tam tikros srities standartizavimo poreikį, Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų planavimo departamento Karybos srities standartizacijos skyriui (toliau – Standartizacijos skyrius) gali pateikti argumentuotą pasiūlymą rengti NATO standartizacijos dokumentą.

5. Standartizacijos skyrius įvertina pasiūlymo pagrįstumą, aktualumą, taip pat galiojančius NATO ir Lietuvos standartus, galinčius užtikrinti atitinkamos srities standartizavimą ir, jei pritaria pasiūlymui inicijuoti NATO standartizacijos dokumento rengimą, užpildo sąjungininkų administracinio leidinio AAP-3(J) B priede nustatytą standartizacijos pasiūlymo formą, pateikia pasirašyti Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui (toliau – pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius) ir išsiunčia atitinkamai atsakingajai institucijai.

6. Rengiant NATO standartizacijos dokumentą (bendra veiksmų dirbant su NATO standartizacijos dokumentais schema pateikta aprašo 1 priede) paprastai dalyvauja atsakingosioms institucijoms atstovaujančių KAS institucijų ar jų padalinių atstovai. Atsakingosioms institucijoms atstovaujančias KAS institucijas ar jų padalinius nustato krašto apsaugos ministras.

 

III. susitarimo PATVIRTINIMO ir PRITARIMO rekomendacijai PROCESAS

 

7. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO Karinio atstovo biuras NATO standartizacijos susitarimų (toliau – susitarimai), NATO standartizacijos rekomendacijų (toliau – rekomendacijos) ir jais tvirtinamų NATO standartų projektus ne daugiau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo elektroniniu paštu (nesant galimybės – nustatyta tvarka kurjerių paštu) persiunčia Standartizacijos skyriui. Standartizacijos skyrius ne daugiau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu (nesant galimybės – nustatyta tvarka kurjerių paštu) juos persiunčia vertinti dokumentą parengusiai atsakingajai institucijai atstovaujančiai KAS institucijai ar jos padaliniui.

8. KAS institucija ar jos padalinys, gavęs susitarimo ir NATO standarto projektus:

8.1. per 2 mėnesius (jeigu nenurodoma kitaip) išnagrinėja projektus ir parengia pasiūlymą dėl NATO standartizacijos dokumento patvirtinimo (2 priedas) (toliau – Pasiūlymas). Rengiant Pasiūlymą įvertinami susitarimo ir NATO standarto tikslai, paskirtis, svarba, galima įtaka ir nauda, numatomi veiksmai, kurie turės būti atliekami įsigaliojus susitarimui, kokius teisės aktus, reglamentuojančius NATO standarto taikymo sritį, reikės parengti ar pakeisti, reikalingus finansinius ir materialinius išteklius, preliminarius įdiegimo terminus;

8.2. Pasiūlymą, susitarimo ir NATO standarto projektus suderina su suinteresuotomis KAS institucijomis ar jų padaliniais, o jei NATO standartas susijęs su kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų kompetencija, – ir su šiomis institucijomis ir įstaigomis. Derinama laikantis nustatytų teisės aktų projektų derinimo terminų;

8.3. suderintą Pasiūlymą pateikia Standartizacijos skyriui. Jei derinimo metu buvo gauta pastabų, pridedama derinimo pažyma.

9. Pasiūlyme, atsižvelgiant į vertinimo ir derinimo rezultatus, pasirenkama viena iš šių alternatyvų:

9.1. „Patvirtinama ir įdiegiama“. Tai reiškia, kad visiškai sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu ir ketinama įdiegti NATO standartą per planuojamą laikotarpį;

9.2. „Patvirtinama ir įdiegiama su išlygomis“. Tai reiškia, kad iš esmės sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu, tačiau nustatoma išlyga dėl kai kurių NATO standarto reikalavimų taikymo;

9.3. „Patvirtinama ir įdiegiama ateityje“. Tai reiškia, kad sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu, tačiau NATO standarto įdiegimas atidedamas vėlesniam laikotarpiui;

9.4. „Patvirtinama su išlygomis ir įdiegiama ateityje“. Tai reiškia, kad iš esmės sutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu, tačiau nustatoma išlyga dėl kai kurių NATO standarto reikalavimų taikymo ir NATO standarto įdiegimas atidedamas vėlesniam laikotarpiui;

9.5. „Netvirtinama“. Tai reiškia, kad iš esmės nesutinkama su susitarimo ir NATO standarto turiniu. Sprendimas turi būti argumentuotas, nurodant objektyvias kliūtis įdiegti siūlomą NATO standartą, taip pat turi būti pateikti pasiūlymai, kaip pakeisti susitarimą ar NATO standartą, kad jis būtų priimtinas;

9.6. „Nedalyvaujama“. Tai reiškia, kad KAS neaktuali susitarimo ir NATO standarto reguliavimo sritis, nėra galimybės įvertinti šių dokumentų arba dėl kitų priežasčių nepageidaujama dalyvauti susitarimo patvirtinimo procese. Nuostata „nedalyvaujama“ galioja vėlesniems šio susitarimo leidimams, tačiau tai nedraudžia bet kada pakeisti valstybės poziciją.

10. Gavęs Pasiūlymą, Standartizacijos skyrius ne daugiau kaip per 10 darbo dienų įvertina jo turinį ir:

10.1. jei pritaria Pasiūlymui, parengia sąjungininkų administracinio leidinio AAP-3(J) E priede nustatytos formos nacionalinį pranešimą (toliau – nacionalinis pranešimas), adresuotą NATO Standartizacijos agentūrai, atitinkamai atsakingajai institucijai ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie NATO Karinio atstovo biurui, ir pateikia jį pasirašyti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui;

10.2. jei nepritaria Pasiūlymui, organizuoja Pasiūlymą parengusios KAS institucijos ar jos padalinio atstovų ir pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus susitikimą, kurio metu priimamas sprendimas pritarti Pasiūlymui arba jį pakeisti. Priėmus sprendimą pakeisti Pasiūlymą, jį rengusi KAS institucija ar jos padalinys per 5 darbo dienas patikslina Pasiūlymą ir pateikia Standartizacijos skyriui. Kai priimamas sprendimas pritarti Pasiūlymui arba kai pateikiamas patikslintas Pasiūlymas, Standartizacijos skyrius atlieka 10.1 punkte nustatytą procedūrą.

11. Standartizacijos skyrius ne rečiau kaip kartą per 3 metus peržiūri su išlygomis patvirtintus susitarimus ir pasikonsultavęs su kompetentingomis KAS institucijomis ar jų padaliniais įvertina galimybę atsisakyti nustatytų išlygų ir pradėti įdiegti patvirtintąjį NATO standartą, ir:

11.1. arba pateikia pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui argumentuotą išvadą, kad nustatytosios išlygos atsisakyti ir pradėti įdiegti patvirtintąjį NATO standartą netikslinga (paliekamos 9.2 arba 9.4 punkte pateiktos alternatyvos);

11.2. arba šio aprašo 10.1 punkte nustatyta tvarka pateikia nacionalinį pranešimą dėl susitarimo patvirtinimo be išlygų (pasirenkant 9.1 arba 9.3 punkte pateiktas alternatyvas).

12. KAS institucija ar jos padalinys išnagrinėja gautus rekomendacijos ir NATO standarto projektus (įvertina jų turinį, taikymo sritį, galiojančius susijusius standartus ir pan.) ir:

12.1. jei pritaria projektų turiniui – nesiima jokių veiksmų;

12.2. jei nepritaria projektų turiniui – parengia nacionalinį pranešimą, kuriame nurodo prieštaravimus (pastabas), suderina jį su Standartizacijos skyriumi, pateikia pasirašyti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui ir išsiunčia NATO Standartizacijos agentūrai, atsakingajai institucijai ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie NATO Karinio atstovo biurui.

13. Jei Standartizacijos skyrius nepritaria KAS institucijos ar jos padalinio parengtam nacionaliniam pranešimui dėl prieštaravimų rekomendacijos ir NATO standarto projektams, organizuoja nacionalinį pranešimą parengusios KAS institucijos ar jos padalinio atstovų ir pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus susitikimą, kurio metu priimamas sprendimas teikti nacionalinį pranešimą ar jo neteikti.

14. Standartizacijos skyrius koordinuoja ir kontroliuoja susitarimo patvirtinimo ir pritarimo rekomendacijoms procesą ir užtikrina, kad nacionaliniai pranešimai būtų išsiųsti laikantis susitarimo ar rekomendacijos projekto lydraštyje nurodytų terminų.

15. Siekdamas užtikrinti bendrą standartizacijos proceso kontrolę, Standartizacijos skyrius kas mėnesį peržiūri NATO Standartizacijos agentūros administruojamą NATO standartizacijos dokumentų duomenų bazę ir patikrina:

15.1. ar visi išsiųsti nacionaliniai pranešimai tinkamai užregistruoti. Esant poreikiui, pranešimus išsiunčia pakartotinai;

15.2. ar Krašto apsaugos ministerija gavo visus standartizacijos dokumentų projektus. Esant poreikiui, savarankiškai inicijuoja susitarimo patvirtinimo ar pritarimo rekomendacijai procesą.

 

IV. PASKELBTŲ NATO STANDARTIZACIJOS DOKUMENTŲ IŠPLATINIMAS IR JŲ PERĖMIMAS KAIP LIETUVOS KARYBOS STANDARTŲ

 

16. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO Karinio atstovo biuras, gavęs NATO Standartizacijos agentūros direktoriaus nutarimu paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus, ne daugiau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo elektroniniu paštu (nesant galimybės – nustatyta tvarka kurjerių paštu) persiunčia dokumentus Standartizacijos skyriui.

17. Standartizacijos skyrius nuolat tikrina NATO standartizacijos dokumentų duomenų bazę ir naujus paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus, dėl kurių buvo pateikta teigiama nacionalinė pozicija („patvirtinama ir įdiegiama“, „patvirtinama ir įdiegiama su išlygomis“, „patvirtinama ir įdiegiama ateityje“, „patvirtinama su išlygomis ir įdiegiama ateityje“), ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų paskelbimo perima kaip Lietuvos karybos standartus.

18. Lietuvos karybos standartą sudaro:

18.1. antraštinis lapas (3 priedas), kuriame pateikiami bendri duomenys: standarto pavadinimas, žymuo, leidimo numeris, slaptumo žyma, Standartizacijos skyriaus adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, informacija apie autoriaus teisių apsaugą;

18.2. pratarmė, kurioje pateikiamas NATO standartizacijos dokumentą parengusios atsakingosios institucijos žymuo ir pavadinimas, nacionaliniai duomenys apie patvirtinimą ir įdiegimą (nacionalinė pozicija dėl patvirtinimo, planuojamas įdiegimo terminas, pareikštos išlygos ir pan., atlikti techniniai pakeitimai, lyginant šį standartą su ankstesniais standarto leidimais (jei yra));

18.3. standarto tekstas, kurį sudaro paprastai į lietuvių kalbą išverstas NATO standarto tekstas.

19. Standartizacijos skyrius organizuoja NATO standartizacijos dokumentų vertimą į lietuvių kalbą. Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius Standartizacijos skyriaus argumentuotu teikimu (kai NATO standartizacijos dokumentas didelės apimties (daugiau kaip 20 puslapių), itin siauros taikymo srities ar yra kitų objektyvių priežasčių) priima sprendimą perimti standartizacijos dokumentą kaip Lietuvos karybos standartą pridedant NATO standartizacijos dokumento tekstą anglų kalba.

20. Lietuvos karybos standartą, pasirašydamas antraštiniame lape, tvirtina pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius.

21. Standartizacijos skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos karybos standarto perėmimo išplatina jį KAS institucijoms ir jų padaliniams bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, su kurių kompetencija susijęs Lietuvos karybos standartas.

22. Standartizacijos skyrius administruoja Lietuvos karybos standartų duomenų bazę ir kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę parengia suvestinę apie praeitą mėnesį paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus ir išplatintus NATO standartizacijos dokumentų projektus. Lietuvos karybos standartų duomenų bazė ir paskelbtų bei išplatintų NATO standartizacijos dokumentų mėnesio suvestinė skelbiama Krašto apsaugos ministerijos interneto ir intraneto svetainėse.

 

V. Originaliųjų Lietuvos karybos standartų rengimas ir tvirtinimas

 

23. Originalusis Lietuvos karybos standartas rengiamas:

23.1. kai atsakingoji institucija nepritaria šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka pateiktam standartizacijos pasiūlymui;

23.2. pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus sprendimu, kai nėra galiojančio Lietuvos standarto, galinčio patenkinti karybos srities standartizacijos poreikį, o teikti standartizacijos pasiūlymą šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka netikslinga dėl siekiamos standartizuoti srities aktualumo tik Lietuvai.

24. Originalusis Lietuvos karybos standartas pradedamas rengti gavus išvadą iš Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, patvirtinančią, kad planuojama standartizuoti sritis nėra priskirtina nacionalinei standartizacijai. Standartizacijos skyrius, teikdamas paklausimą šiam departamentui, nurodo planuojamą standartizuoti sritį ir planuojamo rengti standarto paskirtį.

25. Originaliajam Lietuvos karybos standartui parengti krašto apsaugos ministro įsakymu sudaroma darbo grupė, susidedanti iš pasiūlymą rengti standartizacijos dokumentą pateikusios KAS institucijos ar jos padalinio, Standartizacijos skyriaus atstovų, lietuvių kalbos redaktoriaus ir, esant poreikiui, iš kitoms KAS institucijoms ar jų padaliniams atstovaujančių specialistų.

26. Originaliojo Lietuvos karybos standarto rengimo etapai:

26.1. standarto projekto rengimas darbo grupėje. Šiame etape formuluojamas standarto tekstas;

26.2. apklausa. Šiame etape darbo grupė Krašto apsaugos ministerijos intraneto svetainėje informuoja apie projekto pateikimą apklausai, nurodo pastabų ir pasiūlymų pateikimo Standartizacijos skyriui terminą (ne trumpesnį kaip 30 dienų);

26.3. galutinio originaliojo Lietuvos karybos standarto projekto rengimas. Šiame etape darbo grupė įvertina apklausos metu gautas pastabas ir priima sprendimą dėl standarto projekto teikimo derinti arba pateikimo pakartotinai apklausai;

26.4. standarto tvirtinimas. Šiame etape Standartizacijos skyrius originalųjį Lietuvos karybos standartą įformina šio aprašo 18 punkte nustatyta tvarka ir pateikia tvirtinti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui;

26.5. originaliojo Lietuvos karybos standarto išplatinimas. Šiame etape Standartizacijos skyrius išsiunčia pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus patvirtintą originalųjį Lietuvos karybos standartą KAS institucijoms ir jų padaliniams, su kurių kompetencija šis standartas susijęs.

27. Standartizacijos skyrius kas 3 metai organizuoja originaliųjų Lietuvos karybos standartų peržiūrą, kurios metu originalųjį Lietuvos karybos standartą parengusi darbo grupė pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui pateikia vieną iš pasiūlymų: palikti standartą galioti, atlikti standarto pakeitimus, standartą paskelbti netekusiu galios.

28. Jei pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius pritaria darbo grupės pasiūlymui originalųjį Lietuvos karybos standartą paskelbti netekusiu galios, Standartizacijos skyrius Lietuvos karybos standartų duomenų bazėje atitinkamą originalųjį Lietuvos karybos standartą pažymi kaip negaliojantį.

29. Standartizacijos skyrius originaliuosius Lietuvos karybos standartus įtraukia į Lietuvos karybos standartų duomenų bazę.

 

VI. lietuvos karybos standartų ĮDIEGIMAS

 

30. Lietuvos karybos standartas laikomas įdiegtu, kai įvykdomi susitarimo dalyje „susitarimo įdiegimas“ (angl. implementation of the agreement) nustatyti reikalavimai ir KAS laikomasi NATO standarte ar originaliajame Lietuvos karybos standarte nustatytų reikalavimų.

31. Lietuvos karybos standartų įdiegimą organizuoja ir koordinuoja:

31.1. atsakingajai institucijai atstovaujanti KAS institucija ar jos padalinys, dalyvavęs rengiant NATO standartą ir/ar rengęs Pasiūlymą, – NATO standartų, kurie išreiškiant Lietuvos poziciją yra patvirtinti arba jiems pritarta;

31.2. KAS institucija ar jos padalinys, inicijavęs originaliojo Lietuvos karybos standarto rengimą, o jei originalųjį Lietuvos karybos standartą rengė darbo grupė – pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus paskirta KAS institucija ar jos padalinys, – originaliųjų Lietuvos karybos standartų.

32. Už Lietuvos karybos standartų įdiegimą atsakingos KAS institucijos ar jų padaliniai per planuojamus įdiegimo terminus teikia Standartizacijos skyriui informaciją apie faktiškai atliktus veiksmus įdiegiant Lietuvos karybos standartus.

33. Standartizacijos skyrius pagal gautą informaciją ne daugiau kaip per 10 darbo dienų parengia nacionalinį pranešimą dėl NATO standarto, kuris išreiškiant Lietuvos poziciją yra patvirtintas, įdiegimo pagal sąjungininkų administracinio leidinio AAP-3(J) H priede nustatytą formą, pateikia pasirašyti pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui ir išsiunčia NATO Standartizacijos agentūrai, atsakingajai institucijai ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie NATO Karinio atstovo biurui.

 

_________________

 

part_761f3bd7dd2b46119c978d38c1b34b50_end


Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo

1 priedas

 

VEIKSMŲ DIRBANT SU NATO standartizacijos susitarimais SCHEMA

 

 

VEIKSMŲ DIRBANT SU NATO standartizacijos rekomendacijomis SCHEMA

 

 

(pav.)

___________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2010, Nr. 128-6097, 70 psl. **

 

_________________

 


 

part_2f2f0abb241c4284b469198b2ab6d274_end

Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo

2 priedas

 

PASIŪLYMAS DĖL NATO STANDARTIZACIJOS DOKUMENTO PATVIRTINIMO

 

1. NATO standartizacijos dokumento žymuo, leidimo numeris, projekto numeris, pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis).

2. NATO standartizacijos dokumento ar jo projekto tikslas.

3. NATO standartizacijos dokumento aktualumas (labai aktualus, aktualus, neaktualus).

4. Esamas teisinis reglamentavimas Lietuvoje.

5. Siūloma NATO standartizacijos dokumento patvirtinimo pozicija (pasirenkant tik vieną variantą):

5.1. patvirtinama ir įdiegiama. (nurodant tikėtiną įdiegimo terminą);

5.2. patvirtinama ir įdiegiama su išlygomis (nurodant tikėtiną įdiegimo terminą);

5.3. patvirtinama ir įdiegiama ateityje;

5.4. patvirtinama su išlygomis ir įdiegiama ateityje;

5.5. netvirtinama (nurodant objektyvias priežastis);

5.6. nedalyvaujama.

6. Išlygos (jeigu yra) dėl NATO standartizacijos dokumento ar atskirų jo dalių neįdiegimo (dalinio įdiegimo) arba komentarai dėl dokumento formulavimo.

7. Veiksmai, reikalingi NATO standartizacijos dokumento tikslams pasiekti:

7.1. ...

7.2. ...

8. KAS institucijos ir jų padaliniai, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos, susijusios su standartizacijos dokumento reglamentuojamu dalyku.

9. KAS institucijų ir jų padalinių, Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, su kuriomis pozicija suderinta, pavadinimai.

10. Rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

 

_________________

 


 

Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo

3 priedas

 

SLAPTUMO ŽYMA 1

 

 

LIETUVOS KARYBOS STANDARTAS

LKS ...2

 

LIETUVOS KARYBOS STANDARTO PAVADINIMAS LIETUVIŲ KALBA

LIETUVOS KARYBOS STANDARTO PAVADINIMAS ANGLŲ KALBA

 

TVIRTINU

Krašto apsaugos ministerijos

pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Krašto apsaugos ministerijos

Pajėgumų planavimo departamento

Karybos srities standartizacijos skyrius

Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius

Tel.: (8 5) 264 8595, KATT 20 437, 27 048, 27 049

Faks.: (8 5) 264 8595, KATT 20 437

El. paštas kssvkus@mil.lt

 

© Krašto apsaugos ministerija

Viso standarto arba jo dalių negalima dauginti, atgaminti, perspausdinti ir platinti jokiomis formomis ir priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, mikrofilmavimą, internetą ir kt.) be raštiško Krašto apsaugos ministerijos leidimo. Apribojimai netaikomi krašto apsaugos sistemos institucijoms ir jų padaliniams.

 

SLAPTUMO ŽYMA 2

 

________________

1 Lietuvos karybos standarto slaptumo žyma nurodoma tokia pati, kaip ir originalaus NATO standartizacijos dokumento.

2 Lietuvos karybos standarto žymuo. Sudaromas iš raidinės santrumpos LKS ir NATO standartizacijos dokumento žymens, pvz.: LKS STANAG 7186 ir pan.

 

_________________

 

part_897592a0f0a046c696150d68d9fadb60_end