LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 3, 7, 8, 13, 14, 18 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, KODEKSO PAPILDYMO 81 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2011 m. spalio 21 d. Nr. XI-1622

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342; 2004, Nr. 73-2529; 2005, Nr. 153-5643; 2009, Nr. 154-6952)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kelių transporto priemonės, autobusų stotys ir stotelės, krovinių vežimo stotys (terminalai), tiesiogiai su jais susiję pastatai ir įrenginiai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei, savivaldybėms, Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims, tarptautinėms organizacijoms. Nuosavybės teisė į autobusų stotis, priklausančias valstybei ar savivaldybėms ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamiems juridiniams asmenims, negali būti perleista kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir tarptautinėms organizacijoms.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. Kelių transporto veiklos licencijavimas

1. Keleivių vežimo autobusais ir krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, už atlygį veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys nustatyta tvarka išduotą licenciją.

2. Licencijų rūšys:

1) Lietuvos Respublikoje išduota licencija verstis keleivių vežimu autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) Lietuvos Respublikoje išduota licencija verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

3) licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4) licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje;

5) licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos.

3. Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais nereikalinga:

1) universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas;

2) vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;

3) vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju.

4. Vežėjo, turinčio šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

5. Licencijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose, ir jų kopijas išduoda, licencijos (licencijos kopijos) galiojimą sustabdo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar licencijos (licencijos kopijos) galiojimą naikina, pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai, tikrina, ar vežėjai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija), vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

6. Licencijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir jų kopijas išduoda, licencijos (licencijos kopijos) galiojimą sustabdo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar licencijos (licencijos kopijos) galiojimą naikina, pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai, tikrina, ar vežėjai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, savivaldybės vykdomosios institucijos, vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, kurias tvirtina Vyriausybė.

7. Licencijos ir jų kopijos išduodamos (pratęsiamas galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti galiojimą) per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų joms gauti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

8. Licencijos išduodamos dešimties metų laikotarpiui.

9. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

10. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

11. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas privalo atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies b punkte. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jiems nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir jie neturi teistumo už pažeidimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje.

12. Transporto vadybininkas privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte. Profesinė kompetencija nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

13. Licencijos (licencijų kopijos) neišduodamos, jeigu:

1) pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

2) dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus;

3) vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

4) vežėjui buvo panaikintas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 16 dalies 4 ar 5 punktą. Licencija neišduodama vienus metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

5) sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.

14. Vežėjai įspėjami apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, taip pat licencijos galiojimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 ir 22 straipsniuose nurodytais atvejais Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

15. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka:

1) nepranešė apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;

2) nepranešė apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;

3) negrąžino licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

16. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2) likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

3) vežėjas bankrutavo;

4) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;

5) paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys.

17. Licencijas išduodančios institucijos gali sustabdyti licencijos kopijų galiojimą, kai yra pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kai kartojasi kiti pažeidimai arba jeigu vežėjas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka negrąžino licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

18. Licencijos kopijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;

2) paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

3) vežėjas laiku negrąžino licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;

4) vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos kopijos galiojimas;

5) panaikinama licencija.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 81 straipsniu

Papildyti Kodeksą 81 straipsniu:

 

81 straipsnis. Lietuvos vežėjų informacinė sistema

1. Duomenys, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 2 dalyje, kaupiami Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.

2. Už Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų tvarkymą, keitimąsi informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir ataskaitų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 26 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 17 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 28 straipsnyje, teikimą Europos Komisijai atsakinga Valstybinė kelių transporto inspekcija.

3. Savivaldybės vykdomosios institucijos teikia duomenis Lietuvos vežėjų informacinei sistemai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 13 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinė kelių transporto kontrolė – tai veikla, skirta metodinei pagalbai vežėjams teikti, prižiūrėti, kaip vežėjai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vežėjai gali atlikti savo keleivinių kelių transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus asmenis.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos kelių transporto kontrolės įgaliojimus nustato šis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti Susisiekimo ministerijos, ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos nuostatai.“

2. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai turi teisę sustabdyti krovinines ir keleivines kelių transporto priemones, nurodyti važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos, jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, privalomosios techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, ekipažo dokumentus, keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus, važtaraščius. Šie pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) duomenis. Kontrolės teisę turintys pareigūnai, nustatę pažeidimus, turi teisę siųsti transporto priemonę į techninės apžiūros stotį ar tachografų dirbtuvę, uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, kol bus pašalinti pažeidimai, taip pat gauti iš keleivių paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu.“

3. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto kontrolės tarnybų įgaliojimus nustato šis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti Susisiekimo ministerijos, ir šių tarnybų nuostatai.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio papildymas 12 dalimi

Papildyti 18 straipsnį 12 dalimi:

12. Keleiviams vežti lengvaisiais automobiliais taksi išduodamas leidimas. Leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išduoda, galiojimą sustabdo, leidimo galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimą naikina savivaldybės, kurios teritorijoje keleiviai bus vežami lengvaisiais automobiliais taksi, vykdomosios institucijos Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Leidimai išduodami vežėjams, pageidaujantiems verstis keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veikla ir turintiems lengvuosius automobilius, atitinkančius Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus. Kiekvienam lengvajam automobiliui išduodamas atskiras leidimas. Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos. Leidimas neišduodamas, jeigu vežėjo lengvasis automobilis neatitinka Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytų reikalavimų, pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai, netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo leidimus išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus. Leidimo galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus, lengvasis automobilis, kuris įrašytas leidime, neatitinka nustatytų reikalavimų ir vežėjui nustatomas ne trumpesnis kaip 30 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Leidimo galiojimas panaikinamas, kai vežėjas pats atsisako naudotis leidimu, perleidžia kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime, paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys, per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas.“

 

8 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Pakeisti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos kelių transporto

kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1).

2. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L 315, p. 1).

3. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

4. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72).

5. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88).“

 

9 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos iki 2011 m. gruodžio 4 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, įmonėms, turinčioms nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytas licencijas, leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotos licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi kortelės, galiojusios šio įstatymo įsigaliojimo dieną, prilyginamos leidimams vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir galioja, neatsižvelgiant į jose nurodytą terminą, tol, kol galiojimas nebus panaikintas Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 9 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2011 m. gruodžio 4 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ