LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 17 d. Nr. D1-800/1B-550/B1-604

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097; 2007, Nr. 29-1068; 2009, Nr. 71-2911; 2010, Nr. 8-384):

1. Išdėstome įsakymo preambulę taip:

„Vadovaudamiesi Laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218) 4 straipsnio 3 dalies 12 punktu ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1741) nuostatomis,“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse:

2.1. išdėstome 1 punktą taip:

1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų bei negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų (toliau – gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų bei išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologinių kolekcijų ar kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų, kurių sudėtyje, remiantis lydinčiaisiais dokumentais, užrašais ant pakuotės ar etiketės ar sprendžiant iš kitų aplinkybių, yra laukinių gyvūnų, jų dalių ar išvestinių produktų) (toliau – jų dalys ir gaminiai iš jų), pirkimą, pardavimą, keitimąsi jais, įvežimą į Lietuvos Respubliką (įskaitant ir įvežimą iš jūros), išvežimą iš jos (toliau – įvežimas (išvežimas), prekyba) ar gabenimą tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, šių objektų įvežimo (išvežimo) ir prekybos leidimų išdavimo bei kontrolės tvarką.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Laukinės gyvūnijos įstatymas.“;

2.2. išdėstome 3.4 punktą taip:

3.4. leidimas naudoti laukinius gyvūnus ar saugomų rūšių gyvūnus, jei vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200) ar kitų teisės aktų reikalavimais, toks leidimas yra būtinas;“;

2.3. išdėstome 3.7 punktą taip:

3.7. pažyma, atitinkanti 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL 2010 L 216, p. 1) (toliau – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009), reikalavimus;“;

2.4. išdėstome 3.8 punktą taip:

3.8. kiti vadovaujantis Taisyklėmis išduoti leidimai;“;

2.5. papildome šiuo 3.9 punktu:

3.9. kiti teisės aktų nustatyti dokumentai.“;

2.6. išdėstome 4 punktą taip:

4. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir eksponavimo, siekiant gauti pajamų, tvarką nustato Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 62-2540; 2011, Nr. 5-172), Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 (Žin., 2011, Nr. 84-4111), bei kiti teisės aktai.“;

2.7. išdėstome 6 punkto pirmąją ir antrąją pastraipas taip:

6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) nuostatoms (Žin., 2001, Nr. 50-1741) bei CITES papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) (toliau – Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 338/97) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 22 d., Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 709/2010 (OL 2010 L 212, p. 1), Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklių (OL 2009 L 286, p. 39) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009), Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 reikalavimams arba prekyba jais keltų ekologinę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis, nustato Aplinkos ministerija) ar užkrečiamųjų ligų išplitimo grėsmę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su Aplinkos ministerija, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Be leidimų prekiauti draudžiama gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai yra gyvūnai, paimti iš laisvės ar bent vienas iš jų tėvų buvo gimęs ar išsiritęs iš kiaušinio laisvėje ir yra šių rūšių (išskyrus nurodytų Taisyklių 61 ir 62 punktuose):“;

2.8. išdėstome 6.1 punktą taip:

6.1. nurodytų Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331), ir Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2010, Nr. 39-1884).“;

2.9. išdėstome 7 punktą taip:

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, būtina gauti Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimą. Prekiaujant produktais iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), be šiame punkte nurodytų dokumentų būtina turėti 3.7 punkte nurodytą pažymą.

Jei prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų vykdoma ne specializuotose laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, Taisyklių 15.1.1 punkte nurodytas leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų suteikia teisę jais prekiauti, išskyrus atvejus, kai minėtas leidimas teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas gyvūnų, jų dalių ar gaminių įvežimui į Lietuvos Respubliką nekomerciniais tikslais.

Leidime įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, suteikiančiame teisę prekiauti jais, turi būti įrašas apie komercinį gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 32–36 punktų nustatyta tvarka.“;

2.10. išdėstome 10 punktą taip:

10. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus, taip pat veterinarinius sertifikatus. Įvežant produktus iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), būtina turėti šiam punkte nurodytus dokumentus ir pažymą, atitinkančią Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 reikalavimus, išskyrus atvejus, nurodytus šio reglamento 4 straipsnyje.“;

2.11. išdėstome 15 punkto pirmąją pastraipą taip:

15. Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus ir pažymas išduoda:“;

2.12. papildome šiuo 15.3 punktu:

15.3. Taisyklių 3.7 punkte nurodytą pažymą išduoda įstaiga, įtraukta į Europos Komisijos pripažintų įstaigų sąrašą, atitinkanti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 737/2010 nustatytus reikalavimus.“;

2.13. išdėstome 16 punkto pirmąją pastraipą taip:

16. Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys Taisyklių 15.1–15.2 punktuose nurodytoms institucijoms turi pateikti:“;

2.14. išdėstome 20 punktą taip:

20. Taisyklių 15.1 punkte nurodyta institucija leidimą įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, išduoda vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir terminais. Kitais atvejais leidimus įvežti (išvežti), prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų Taisyklių 15 punkte nurodytos institucijos išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 30 kalendorinių dienų.“;

2.15. išbraukiame 21 punkto ketvirtoje pastraipoje žodžius „bei“, „Aplinkos ministerijai“, vietoj žodžio „agentūra“ įrašome žodį „agentūrai“, vietoj skaičiaus „15“ įrašome skaičių „15.2“;

2.16. įrašome 28 punkte vietoj žodžių „Ekologijos institutas“ atitinkamu linksniu žodžius „Gamtos tyrimų centras“ atitinkamu linksniu;

2.17. išdėstome 30 punktą taip:

30. Leidimo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus ar jų dalis ir gaminius galiojimas panaikinamas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi. Leidimą panaikina jį išdavusi institucija, apie tai raštu informuoja Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos.

Leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais ar jų dalimis ir gaminiais galiojimas sustabdomas, jeigu asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas prekiauti laukiniais gyvūnais, pažeidžia Taisykles, prekybos ir gyvūnų laikymo vietose pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles neužtikrina gyvūnų gerovės. Leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais ar jų dalimis ir gaminiais galiojimas panaikinamas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi.

Leidimą sustabdo ir panaikina jį išdavusi institucija.

Jeigu leidimas panaikintas dėl priežasčių, nurodytų Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 6 dalies 2 ar 3 punkte, naujas leidimas šiam asmeniui gali būti išduotas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.“;

2.18. išdėstome 33 punktą taip:

33. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių įvežimui (išvežimui) įforminti, privaloma pateikti Tarybos Reglamente (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nurodytus dokumentus. Įvežant produktus iš ruonių, papildomai pateikiama pažyma, atitinkanti Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 reikalavimus.“;

2.19. išdėstome 41 punktą taip:

41. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 ar Taisyklių nuostatas, sulaikomi ar konfiskuojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, muitinė, sulaikę ar konfiskavę laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, nedelsdami apie tai raštu informuoja Aplinkos ministeriją. Aplinkos ministerija priima sprendimus dėl sulaikytų ar konfiskuotų laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų laikymo ir naudojimo.

Gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atvejais institucija, kurios žinioje jie yra, imasi visų priemonių, būtinų sulaikytų gyvūnų gabenimo į specialias jų laikymui (saugojimui) pritaikytas vietas organizavimui. Tokiais atvejais visa gyvūnų gabenimo bei laikymo rizika ir išlaidos tenka asmeniui, ketinusiam įvežti (išvežti) ar parduoti sulaikytus ar konfiskuotus gyvūnus. Konfiskuoti gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų realizuojami teisės aktų nustatyta tvarka.“;

2.20. įrašome 43 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministeriją“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrą“, vietoj žodžių „Botanikos bei Ekologijos institutus“ žodžius „Gamtos tyrimų centrą“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Muitinės departamento

prie Finansų ministerijos
generalinis direktorius                                                       Antanas Šipavičius

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktorius                                                                                                 Jonas Milius