Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

ĮSAKYMAS

 

DĖL Nemedicininės apšvitos procedūrų atlikimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 7 d. Nr. V-895

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. 91-4317) 6 straipsnio 2 dalies 6 punktu:

1. Tvirtinu Nemedicininės apšvitos procedūrų atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 644 „Dėl Asmenų, kuriems atliekamos medicininės teisinės procedūros, radiacinės saugos užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 15-625);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. V-16 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 644 „Dėl Asmenų, kuriems atliekamos medicininės teisinės procedūros, radiacinės saugos užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 11-420).

3. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-895

 

NEMEDICININĖS APŠVITOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nemedicininės apšvitos procedūrų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato nemedicininės apšvitos procedūrų sąrašą ir jų atlikimo tvarką.

2. Atliekant nemedicininės apšvitos procedūras turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239), šio Tvarkos aprašo ir kitų radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

3. Nemedicininės apšvitos procedūrų sąrašas pateiktas šio Tvarkos aprašo priede.

4. Nemedicininės apšvitos procedūros yra skirstomos į:

4.1. nemedicininės apšvitos procedūras, atliekamas medicinos praktiko, naudojant medicininę rentgenodiagnostikos įrangą;

4.2. nemedicininės apšvitos procedūras, atliekamas ne medicinos praktiko, naudojant nemedicininę įrangą.

5. Nemedicininės apšvitos procedūras, neįtrauktas į šio Tvarkos aprašo priede nurodytą Nemedicininės apšvitos procedūrų sąrašą, taikyti draudžiama.

6. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

medicinos praktikas – medicinos gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus yra įgaliotas imtis klinikinės atsakomybės už medicininę asmenų apšvitą;

nemedicininė apšvita apšvita, nepriskiriama medicininei apšvitai ir patiriama siekiant gauti informacijos kitais nei ligų diagnostikos ir (ar) gydymo ir sveikatos būklės gerinimo tikslais;

nemedicininės apšvitos procedūra – procedūra, kurios taikymo metu asmenys (žmonės) patiria nemedicininę apšvitą.

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme ir kituose radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II. NEMEDICININĖS APŠVITOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKA

 

7. Nemedicininės apšvitos procedūros, nurodytos šio Tvarkos aprašo priedo 1 punkte, gali būti atliekamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, jei tokių procedūrų atlikimą numato teisės aktai, laikantis šių reikalavimų:

7.1. sprendimą dėl nemedicininės apšvitos procedūros pagrįstumo turi priimti medicinos praktikas. Turi būti įvertinta, ar nėra alternatyvių būdų tyrimą atlikti nenaudojant jonizuojančiosios spinduliuotės;

7.2. tiriamasis asmuo, jo globėjas arba rūpintojas turi būti žodžiu informuotas apie tyrimo tikslą, galimą poveikį tiriamojo asmens sveikatai, galimybę tyrimo atsisakyti ir duoti raštišką sutikimą atlikti nemedicininės apšvitos procedūrą, išskyrus teismo nurodymu teisės aktų nustatytais atvejais;

7.3. turi būti užregistruotas asmuo (vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas ir kt.), davęs sutikimą atlikti tyrimą vaikui, įtarus, kad prieš jį panaudota fizinė prievarta, kai nėra klinikinių indikacijų, išskyrus tyrimą teismo nurodymu teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. medicinos praktikas privalo nustatyti tokius tyrimo parametrus, kad tiriamojo asmens patirta apšvita būtų kuo mažesnė ir neviršytų apribotosios efektinės dozės 0,3 mSv;

7.5. taikant tyrimo metodus, kurių metu tiriamasis asmuo gali gauti didesnę nei 0,3 mSv efektinę dozę, raštu turi būti informuotas Radiacinės saugos centras, nurodant tyrimų pagrįstumą bei efektines dozes, kurias gaus tiriamieji asmenys, ir gauti raštišką Radiacinės saugos centro sutikimą tokius tyrimus atlikti;

7.6. nemedicininės apšvitos procedūros turi būti registruojamos. Registruojama tokia informacija: tiriamojo asmens vardas, pavardė, tyrimo pavadinimas, sutikimą davusio asmens vardas, pavardė ir ryšys su tiriamuoju asmeniu, medicinos praktiko, pagrindusio ir atlikusio tyrimą, vardas ir pavardė bei visi duomenys, pagal kuriuos būtų galima apskaičiuoti tiriamojo asmens gautą efektinę dozę;

7.7. iki kiekvienų metų kovo 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi pranešti Radiacinės saugos centrui apie per praėjusius metus atliktas nemedicininės apšvitos procedūras, nurodant atliktų procedūrų pavadinimus ir jų skaičių pagal šio Tvarkos aprašo priedo 1 punktą;

7.8. draudžiama nemedicininės apšvitos procedūras atlikti fluorografijos arba rentgenoskopijos aparatais be elektroninių vaizdo stiprintuvų.

8. Nemedicininės apšvitos procedūras, nurodytas šio Tvarkos aprašo priedo 2.1 punkte, galima atlikti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl šioms procedūroms skirtos žmonių skenavimo įrangos naudojimo, laikantis šių reikalavimų:

8.1. žmogus turi teisę atsisakyti skenavimo procedūros, jei teisės aktai nenustato kitaip. Žmonių skenavimo įrangos naudotojai turi turėti galimybę taikyti alternatyvius žmogaus kūne ar ant jo esančių paslėptų daiktų paieškos metodus;

8.2. draudžiama vykdyti masinį žmonių skenavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus;

8.3. draudžiama skenuoti vaikus iki 16 metų ir nėščias moteris;

8.4. skenavimui atrinkti žmonės turi būti informuoti, kad jų patikrai bus naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, taip pat apie efektinę dozę, kurią jie gaus, galimus alternatyvius patikros metodus ir galimybę tokio tyrimo atsisakyti;

8.5. įtarus, kad žmogaus kūne gali būti paslėptos narkotinės medžiagos, rekomenduojama tokią nemedicininės apšvitos procedūrą atlikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka;

8.6. skenuojamų žmonių apribotoji efektinė dozė neturi viršyti 0,25 mSv per metus ir 0,4 µSv per vieną skenavimą;

8.7. žmonių skenavimo įranga turi atitikti tarptautinio standarto IEC 62463 reikalavimus bei būti paženklinta „CE“ ženklu ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

8.8. žmonių skenavimo įranga turi veikti atspindėtos rentgeno spinduliuotės detektavimo principu. Naudoti žmonių skenavimo įrangą, veikiančią prasiskverbusios per žmogų (objektą) rentgeno spinduliuotės detektavimo principu, draudžiama;

8.9. žmonių skenavimo įranga turi turėti jonizuojančiosios spinduliuotės dozės registravimo įrenginį arba turi būti taikomas gamintojo nurodytas gautos efektinės dozės apskaičiavimo metodas;

8.10. žmonių skenavimo įranga turi turėti gamintojo pateiktą metodą šios įrangos generuojamai dozei išmatuoti, pagal kurią galima įvertinti skenuojamo žmogaus efektinę dozę;

8.11. žmonių skenavimo įrangos naudotojai, prieš pradėdami ją naudoti ir ne rečiau kaip kartą per metus, turi atlikti matavimus skenuojamų žmonių gaunamai efektinei apšvitos dozei įvertinti. Tokius matavimus gali atlikti juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų filialai ir fiziniai asmenys, turintys Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimą arba gavę Radiacinės saugos centro sutikimą tokius matavimus atlikti;

8.12. skenavimo įrangos naudotojai iki kiekvienų metų kovo 1 d. turi pranešti Radiacinės saugos centrui per praėjusius metus atliktų skenavimų skaičių. Naudojant ne vieną žmonių skenavimo įrangą, šie duomenys turi būti pateikti apie kiekvieną įrangą atskirai.

9. Nemedicininės apšvitos procedūros, nurodytos šio Tvarkos aprašo priedo 2.2 punkte, atliekamos laikantis šių reikalavimų:

9.1. turi būti užtikrinta krovinių vežėjų, aplinkui esančių žmonių, krovinius lydinčių asmenų bei galimai skenuojamame objekte esančių žmonių radiacinė sauga teisės aktų nustatyta tvarka;

9.2. galimai apšvitinamo žmogaus apribotoji dozė vieno skenavimo metu neturi viršyti 0,01 mSv;

9.3. turi būti parengtos procedūros apšvitinto žmogaus apšvitos dozei įvertinti, bei, apšvitinus žmogų, užregistruoti visi parametrai, pagal kuriuos buvo apskaičiuota ir įvertinta gauta apšvitos dozė;

9.4. rekomenduojama prieš pradedant autotransporto priemonės, geležinkelių transporto priemonės arba konteinerio skenavimą, juose galinčius būti žmones perspėti jiems suprantamomis kalbomis;

9.5. nustačius, kad buvo skenuoti žmonės, apie tai nedelsiant turi būti informuotas Radiacinės saugos centras, pateikiant informaciją apie apšvitintų žmonių skaičių ir apšvitos dozes, kurias jie gavo.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Nemedicininės apšvitos

procedūrų tvarkos aprašo

priedas

 

NEMEDICININĖS APŠVITOS PROCEDŪRŲ SĄRAŠAS

 

1. Nemedicininės apšvitos procedūros, atliekamos medicinos praktiko, naudojant medicininę rentgenodiagnostikos įrangą:

1.1. sveikatos patikrinimas įdarbinimo tikslu, jei toks patikrinimas nenumatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose profilaktinius dirbančiųjų sveikatos tikrinimus, ar neatitinka šiuose teisės aktuose nustatyto tikrinimų periodiškumo;

1.2. sveikatos patikrinimas imigracijos tikslu;

1.3. sveikatos patikrinimas draudimo tikslu, draudiko prašymu siekiant nustatyti slepiamus sveikatos sutrikimus;

1.4. sveikatos patikrinimas kitais nei ligų diagnostikos ir (ar) gydymo bei sveikatos būklės gerinimo tikslais;

1.5. vaikų ir paauglių fizinio vystymosi patikrinimas karjeros sporte, šokiuose ar kitoje veikloje perspektyvai įvertinti;

1.6. amžiaus nustatymas;

1.7. teismo nurodymu atlikti tyrimai nesant klinikinių indikacijų;

1.8. paslėptų daiktų, žmogaus kūne nustatymas.

2. Nemedicininės apšvitos procedūros, atliekamos ne medicinos praktiko, naudojant ne medicinos įrangą:

2.1. paslėptų daiktų žmogaus kūne ar ant jo paieška (žmonių skenavimas);

2.2. pasislėpusių žmonių paieška krovinių patikros metu.

 

_________________