LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1V-706

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339; 2010, Nr. 48-2285) 8 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u Regionų plėtros planų rengimo metodiką (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u Regionų plėtros planų rengimo metodikos II skyriaus nuostatomis vadovautis savivaldybėms, rengiančioms strateginius plėtros planus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 482 „Dėl Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodikos patvirtinimo“.

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1V-78 „Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 482 „Dėl Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706

 

REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ rengimo METODIKA

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Regionų plėtros planų rengimo metodikoje (toliau – metodika) nustatoma regionų plėtros planų (toliau – planai, planų projektai) struktūra, rengimo ir keitimo tvarka.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos „priemonė“, „regiono plėtros strateginis tikslas“ (toliau – tikslas), „regiono plėtros strateginis uždavinys“ (toliau – uždavinys), „vertinimo kriterijus“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279).

Kitos metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) ir kituose teisės aktuose.

 

II. PLANO STRUKTŪRA

 

3. Plano dalys:

3.1. „Įvadas“;

3.2. „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“;

3.3. „Strategija“;

3.4. „Priemonių planas“;

3.5. „Plano įgyvendinimo stebėsena“.

4. Plano dalyje „Įvadas“ turi būti nurodyta:

4.1. plano rengėjas, prie plano rengimo prisidėjusios institucijos ir asmenys;

4.2. plano rengimo kontekstas: kokie planai regione buvo rengti anksčiau, juos įgyvendinant pasiekti rezultatai, kokiais dokumentais ir (ar) teisės aktais vadovaujantis rengiamas planas, regiono plėtrai aktualios valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų, strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentų nuostatos.

5. Plano dalyje „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“, kurios rekomenduojama apimtis – iki 4 puslapių, turi būti nurodyta:

5.1. svarbiausi regiono socialinei ir ekonominei būklei darantys įtaką veiksniai;

5.2. regiono plėtros tendencijos ir problemos, į kurias atsižvelgus formuojamos regiono plėtros strateginės nuostatos.

6. Informacija, kuria vadovaujantis rengiama plano dalis „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“, – regiono bendruomenės apklausų rezultatai, statistinės suvestinės, grafikai, vaizdinė medžiaga ir kita gali būti pateikta plano prieduose.

7. Plano dalis „Strategija“ rengiama pagal nustatytą formą (2 priedas). Šioje plano dalyje turi būti nurodyta:

7.1. regiono plėtros vizija – trumpas pageidaujamos regiono socialinės ir ekonominės būklės ilguoju laikotarpiu (iki 15 metų) aprašymas;

7.2. ne daugiau kaip keturi prioritetai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.2.1. turi būti suformuluoti kaip svarbiausios regiono plėtros kryptys, nurodančios, kaip įgyvendinant tikslus ir uždavinius bei sprendžiant plane nurodytas regiono plėtros problemas bus siekiama regiono plėtros vizijos įgyvendinimo;

7.2.2. kiekvienas prioritetas turi būti pagrįstas kuriuo nors iš valstybės plėtros prioritetų, nustatytų ilgos trukmės planavimo dokumentuose, nurodytuose Strateginio planavimo metodikoje;

7.3. tikslai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.3.1. turi skatinti plane nustatytų priemonių atsakinguosius vykdytojus įgyvendinti regiono plėtros viziją;

7.3.2. turi būti realūs – nustatyti atsižvelgiant į regiono vidaus ir išorės veiksnius;

7.3.3. turi skatinti už regiono plėtrą atsakingas institucijas veikti;

7.3.4. turi būti suformuluoti paprastai ir aiškiai;

7.3.5. turi turėti konkretų įgyvendinimo terminą;

7.3.6. turi lemti plane nustatytų priemonių atsakingųjų vykdytojų įsipareigojimus;

7.3.7. turi būti susiję su valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentais ir nacionaliniais Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentais, taip pat su vidutinės trukmės planavimo dokumentais, nurodytais Strateginio planavimo metodikoje;

7.4. uždaviniai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.4.1. uždaviniu nurodomas konkretus rezultatas, kurį galima pasiekti, išmatuoti, palyginti su objektyviais rodikliais; uždaviniai, kuriems konkretaus rezultato priskirti negalima, į planą neįtrauktini;

7.4.2. uždavinį įgyvendinti galima plano įgyvendinimo laikotarpiu;

7.4.3. uždavinys skirtas konkrečiai silpnybei (problemai) arba tarpusavyje susijusioms silpnybėms (problemoms) išspręsti, arba pasinaudoti stiprybėmis, galimybėmis ar sumažinti grėsmes;

7.4.4. uždaviniui įgyvendinti pakanka turimų arba planuojamų finansinių ir kitų išteklių, jo įgyvendinimą galima pagrįsti plano dalyje „Priemonių planas“ nustatomomis priemonėmis.

8. Plano dalis „Priemonių planas“ rengiama pagal nustatytą formą (3 priedas). Šioje plano dalyje turi būti nurodyta:

8.1. priemonės, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1.1. ji turi būti susijusi su uždavinio įgyvendinimu (uždavinio rezultatas turi būti priemonės (-ių) įgyvendinimo tiesioginė pasekmė);

8.1.2. ji yra efektyviausias ir racionaliausias būdas kaip įgyvendinti uždavinį;

8.1.3. ji leidžia įgyvendinti uždavinį turimais arba planuojamais finansiniais ir kitais ištekliais;

8.1.4. ji yra suprantama, teisėta ir praktiškai įgyvendinama;

8.2. priemonės įgyvendinimo pradžia ir pabaiga;

8.3. už priemonės įgyvendinimą atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) ir dalyvaujanti (-čios) institucija (-os);

8.4. priemonei įgyvendinti reikalingos lėšos (lėšų poreikis), finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai.

9. Plano dalis „Plano įgyvendinimo stebėsena“ rengiama pagal nustatytą formą (4 priedas). Šioje plano dalyje turi būti nurodyta:

9.1. už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas) teritorinis padalinys;

9.2. vertinimo kriterijai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.2.1. jie turi parodyti plano įgyvendinimo rezultatų kiekybinę išraišką; kiekybiniais vertinimo kriterijais matuojama tai, kas gali būti suskaičiuojama, jie nustatomi remiantis kiekybine informacija, t. y. faktais, skaičiais, statistiniais, institucijų ar kitais duomenimis; šie kriterijai parodo indėlį (pavyzdžiui, finansinį) arba kiekybinę galutinio produkto ar rezultato apimtį;

9.2.2. jie turi leisti įvertinti pokyčių kryptį ir (ar) apimtį ir turi būti palyginami su tam tikru standartu ar norma arba (ir) kitais socialiniais ir ekonominiais rodikliais;

9.2.3. jų kiekybinėms reikšmėms numatomi leistini nuokrypiai, kad vertinimo kriterijų įgyvendinimą būtų galima įvertinti „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“;

9.2.4. turi būti suformuluoti kaip efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijai;

9.3. vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas (nurodomos reikalingos kasmet pasiekti vertinimo kriterijų tarpinės reikšmės, leisiančios pasiekti suplanuotą galutinį rezultatą);

9.4. vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai (nurodomi prioriteto ir vertinimo kriterijaus pavadinimai, vertinimo kriterijaus apskaičiavimo formulė ar atliekamo tyrimo pavadinimas, vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimui arba tyrimo atlikimui naudojami duomenys (kintamieji), šiuos duomenis pateikiančios institucijos, duomenų gavimo šaltiniai, vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija ir vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas);

9.5. priemonių įgyvendinimo grafikas (nurodomi prioriteto, tikslų, uždavinių ir juos įgyvendinančių priemonių pavadinimai, įvykiai ar faktai, leidžiantys spręsti apie priemonės įgyvendinimo pradžią ir pabaigą (pradžios ir pabaigos požymiai), ir metai, kuriais priemonę planuojama pradėti ir baigti įgyvendinti);

9.6. visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės (nurodomas skelbiamos informacijos pobūdis, skelbimo periodiškumas, paskelbimo šaltinis, visuomenės informavimo priemonėms vykdyti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai).

10. Pagal metodikos 9.2.4 punkte nurodytą efekto vertinimo kriterijų vertinamas prioriteto įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią gauna ne tik tiesioginiai naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė, įgyvendinus prioritetą. Efekto vertinimo kriterijų skaičius turi būti ne mažesnis už prioritetų skaičių.

11. Metodikos 9.2.4 punkte nurodytu rezultato vertinimo kriterijumi vertinamas tikslo įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai įgyvendinus tikslą. Rezultato vertinimo kriterijų skaičius turi būti ne mažesnis už tikslų skaičių; rezultato vertinimo kriterijus parodo tiesioginius plano įgyvendinimo rezultatus. Pagal rezultato vertinimo kriterijus vertinami svarbiausi veiksniai, kurie daro įtaką efekto vertinimo kriterijų pasiekimui.

12. Pagal metodikos 9.2.4 punkte nurodytą produkto vertinimo kriterijų vertinamas uždavinio įgyvendinimas, t. y. materialinis ar intelektinis produktas ir (ar) paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant finansinius ir kitus išteklius uždaviniui įgyvendinti. Produkto vertinimo kriterijų skaičius turi būti ne mažesnis už uždavinių skaičių, nes produkto vertinimo kriterijus arba kelių produkto vertinimo kriterijų visuma turi leisti įvertinti, ar uždavinys įgyvendintas. Rekomenduojama vienam uždaviniui nustatyti iki trijų produkto vertinimo kriterijų.

 

III. PLANO RENGIMAS ir Keitimas

 

13. Plano projektą rengia Regioninės plėtros departamentas konsultuodamasis su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais.

14. Planas pradedamas rengti likus ne mažiau kaip 1 metams iki naujo Europos Sąjungos finansinio laikotarpio pradžios arba ne mažiau kaip 1 metams iki esamo plano galiojimo pabaigos.

15. Planas rengiamas vidutiniam (7 metų) laikotarpiui, atsižvelgiant į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją (Valstybės pažangos strategiją), atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus (jų nesant – Europos Bendrijos sanglaudos politikos strategines gaires), taip užtikrinant, kad planui įgyvendinti bus galima panaudoti ir Europos Sąjungos struktūrinę paramą, taip pat apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir savivaldybių strateginius plėtros planus.

16. Plano rengimas organizuojamas šiais etapais, einančiais vienas po kito:

16.1. regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės atlikimas;

16.2. viešų konsultacijų atlikimas;

16.3. plano rengimas.

17. Duomenis, reikalingus regiono socialinės ir ekonominės būklės analizei atlikti, renka, rūšiuoja ir apibendrina Regioninės plėtros departamentas.

18. Įprastiniai duomenų, reikalingų regiono socialinės ir ekonominės būklės analizei atlikti, šaltiniai:

18.1. oficialūs statistikos leidiniai ir duomenų bazės;

18.2. atskirų valstybės institucijų renkama statistika ir darbo dokumentai;

18.3. namų ūkių, darbuotojų ar darbdavių, regiono bendruomenės apklausų arba interviu duomenys;

18.4. ankstesnės regiono socialinės ar ekonominės būklės analizės;

18.5. įgyvendinti (įgyvendinami) planai ar savivaldybių strateginiai plėtros planai;

18.6. teisės aktai, nacionaliniai ir Europos Sąjungos strateginiai dokumentai, ypač susiję su Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimu.

19. Surinkus duomenis, reikalingus regiono socialinės ir ekonominės būklės analizei atlikti, regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė atliekama vadovaujantis Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės atlikimo rekomendacijomis (1 priedas).

20. Atlikus regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę, Regioninės plėtros departamentas organizuoja viešas konsultacijas. Apie numatomą plano rengimą Regioninės plėtros departamentas informuoja regiono savivaldybių institucijas, teritorinę darbo biržą, Vidaus reikalų ministeriją, taip pat kitas valstybės institucijas, socialinius ir ekonominius partnerius, su kurių kompetencija (veiklos sritimi) yra susijęs numatomas rengti planas, pateikia jiems atliktos regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindinius duomenis ir paprašo per 1 mėnesį nuo šiame punkte nurodytos informacijos ir duomenų gavimo šiame punkte nurodytose valstybės institucijose ir socialiniuose bei ekonominiuose partneriuose dienos pateikti Regioninės plėtros departamentui pasiūlymus ir iniciatyvas dėl galimų būdų nustatytoms silpnybėms išspręsti, stiprybėmis, galimybėmis pasinaudoti ar grėsmėms sumažinti, taip pat pasiūlyti savo atstovus tolesnėms konsultacijoms plano turinio klausimais (toliau – institucijų ir partnerių atstovai).

21. Iš pasiūlytų institucijų ir partnerių atstovų Regioninės plėtros departamentas gali sudaryti darbo grupę, kurioje būtų aptariamas rengiamas plano projektas (toliau – darbo grupė), arba konsultuotis su institucijų ir partnerių atstovais kitais būdais (raštu, rengiant susitikimus, pasitarimus ir kt.).

22. Regiono bendruomenės nuomonei esminiais regiono plėtros klausimais išsiaiškinti ir regiono plėtros vizijai suformuluoti Regioninės plėtros departamentas gali organizuoti viešus gyventojų susirinkimus, televizijos ir radijo laidas, informacinių straipsnių spausdinimą regioninėje spaudoje, atsiklausti gyventojų nuomonės nacionalinei regioninei politikai viešinti skirtoje interneto svetainėje www.vrm.lt/nrp, kviesti gyventojus pateikti pasiūlymus raštu ir kitais būdais sužinoti regiono bendruomenės nuomonę.

23. Įvertinus viešų konsultacijų metu pateiktus darbo grupės, o jei ji nesudaroma, institucijų ir partnerių atstovų bei regiono bendruomenės pateiktus pasiūlymus ir iniciatyvas, pradedamas rengti metodikos II skyriuje nustatytos struktūros planas.

24. Parengus metodikos 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytas plano dalis, rengiama plano dalis „Strategija“. Parengtos plano dalies „Strategija“ projektas pateikiamas svarstyti darbo grupei ir prireikus patikslinamas pagal jos pastabas ir pasiūlymus. Jeigu darbo grupė nesudaryta, parengtos plano dalies „Strategija“ projektas derinamas su institucijų ir partnerių atstovais raštu, rengiant susitikimus, pasitarimus ar kitais būdais. Prireikus plano dalies „Strategija“ projektas tikslinamas pagal institucijų ir partnerių atstovų pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

25. Atlikus metodikos 24 punkte nurodytus veiksmus, plano dalies „Strategija“ projektas pateikiamas svarstyti regiono plėtros tarybai. Kartu pateikiami regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys, kuriais vadovaujantis suformuluotos plano dalies „Strategija“ nuostatos. Prireikus plano dalies „Strategija“ projektas tikslinamas pagal regiono plėtros tarybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Jei plano dalies „Strategija“ projektas tik iš dalies patikslinamas pagal regiono plėtros tarybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus, parengiama derinimo pažyma, kurioje pateikiamas motyvuotas regiono plėtros tarybos pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, įvertinimas.

Atlikus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus, patikslintas plano dalies „Strategija“ projektas kartu su derinimo pažyma (jeigu ji rengiama) teikiami derinti metodikos 24 punkte nustatyta tvarka, o po šio derinimo pakartotinai teikiami svarstyti regiono plėtros tarybai. Plano dalies „Strategija“ projektas, patikslintas tik pagal regiono plėtros tarybos pateiktas redakcinio ar techninio pobūdžio pastabas ir pasiūlymus, metodikos 24 ir 25 punktuose nustatyta tvarka pakartotinai nederinamas ir neteikiamas svarstyti regiono plėtros tarybai. Regiono plėtros tarybai pakartotinio plano dalies „Strategija“ projekto svarstymo metu pateikus papildomas pastabas ir pasiūlymus, plano dalies „Strategija“ projektas toliau tikslinamas ir derinamas šiame punkte nustatyta tvarka.

Plano dalies „Strategija“ projektas su regiono plėtros taryba laikomas suderintu, kai ši taryba minėtam projektui pritaria be pastabų ir pasiūlymų arba kai šio punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka plano dalies „Strategija“ projektas patikslinamas tik pagal regiono plėtros tarybos pateiktas redakcinio ar techninio pobūdžio pastabas ir pasiūlymus.

26. Plano dalys „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ rengiamos po to, kai su regiono plėtros taryba suderinamas plano dalies „Strategija“ projektas. Šios plano dalys derinamos metodikos 24 punkte nustatyta tvarka.

27. Atlikus metodikos 24–26 punktuose nurodytus veiksmus, plano projektas pateikiamas svarstyti regiono plėtros tarybai. Kartu su plano projektu regiono plėtros tarybai pateikiama ir derinimo pažyma, kurioje įvertinami plano rengimo metu gauti darbo grupės, o kai ji nesudaroma, institucijų ir partnerių atstovų pateikti pasiūlymai ir iniciatyvos, į kuriuos nebuvo atsižvelgta ar buvo atsižvelgta tik iš dalies.

Jeigu regiono plėtros taryba nepritaria plano projektui ir pasiūlo jį tikslinti, Regioninės plėtros departamentas patikslintą plano projektą teikia regiono plėtros tarybai svarstyti pakartotinai, prieš tai jį suderinęs metodikos 24 punkte nustatyta tvarka. Plano projektas, patikslintas tik pagal regiono plėtros tarybos pateiktas redakcinio ar techninio pobūdžio pastabas ir pasiūlymus, metodikos 24 punkte nustatyta tvarka pakartotinai nederinamas.

28. Regiono plėtros tarybai patvirtinus planą, plano pakeitimai rengiami laikantis metodikos II skyriuje nustatytų reikalavimų ir teikiami regiono plėtros tarybai svarstyti prieš tai juos suderinus su metodikos 20 punkte nurodytomis institucijomis ir socialiniais bei ekonominiais partneriais, su kurių kompetencija (veiklos sritimi) yra susiję siūlomi plano pakeitimai.

Planas keičiamas regiono plėtros tarybos sprendimu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Regioninės plėtros departamentas kasmet iki kovo 1 d. pateikia regiono plėtros tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai nustatytos formos ataskaitą (5 priedas).

30. Apie baigtą įgyvendinti uždavinį, priemonę, taip pat apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti suplanuotų rezultatų, Regioninės plėtros departamentas Vidaus reikalų ministeriją informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo ar informacijos apie šias aplinkybes gavimo dienos ir pristato šią informaciją artimiausiame regiono plėtros tarybos posėdyje. Prireikus kartu su šiame punkte nurodyta informacija regiono plėtros tarybai pateikiami ir siūlymai dėl plano pakeitimo.

31. Kiekvieną ketvirtį Regioninės plėtros departamentas pateikia Vidaus reikalų ministerijai ir regiono plėtros tarybai nustatytos formos apžvalgą (6 priedas).

32. Plano dalį „Priemonių planas“ rekomenduojama tikslinti, jeigu:

32.1. plane nustatytos priemonės baigtos įgyvendinti (yra pabaigos požymis) prieš plane nustatytą terminą ir turimais finansiniais ar kitais ištekliais galima pasiekti papildomų rezultatų;

32.2. plane nustatyta (-os) priemonė (-ės) nepradėta (-os) įgyvendinti, praėjus metams nuo planuotos priemonės įgyvendinimo pradžios (nėra pradžios požymio), ir tai lėmusios priežastys nėra pašalintos;

32.3. nustatoma priemonių, apie kurių įgyvendinimo eigą nėra informacijos, t. y. neįmanoma nustatyti, ar priemonė yra ar bus įgyvendinama per plane nustatytus terminus;

32.4. jei atsiranda nauji, papildomi finansavimo šaltiniai, kurių lėšas galima panaudoti įgyvendinant planą;

32.5. jei nustatyti nauji regiono vidiniai ar išoriniai veiksniai, dėl kurių reikalingi priemonių plano pakeitimai;

32.6. keičiami arba nustatomi nauji tikslai ir uždaviniai;

33. Plano tikslus ir uždavinius rekomenduojama peržiūrėti:

33.1. jei daugiau kaip 10 procentų plane nustatytų tikslų arba uždavinių įgyvendinimas įvertinamas „blogai“ arba 30 procentų plane nustatytų tikslų arba uždavinių įgyvendinimas įvertinamas „labai gerai“ – tokiu atveju rekomenduojama formuluoti realesnius arba ambicingesnius tikslus ir uždavinius;

33.2. jei pasikeitusi regiono socialinė ir ekonominė būklė ar nustatyti nauji regiono vidiniai ar išoriniai veiksniai turi didelę įtaką įgyvendinant planą (reikia nustatyti naujus ar keisti esamus prioritetus, tikslus ir uždavinius);

33.3. jei reikalingi esminiai plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimai, turintys įtakos įgyvendinant tikslus ir uždavinius, vertinimo kriterijų reikšmėms.

34. Informaciją apie plano įgyvendinimą Regioninės plėtros departamentas skelbia nacionalinės regioninės politikos viešinimui skirtoje interneto svetainėje www.vrm.lt/nrp, taip pat kitais plane nurodytais būdais.

Regioninės plėtros departamente turi būti paskirtas valstybės tarnautojas, atsakingas už šios informacijos skelbimą, atnaujinimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.

 

_________________

 


Regionų plėtros planų rengimo metodikos

1 priedas

 

REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS Analizės atlikimo rekomendacijos

 

1. Atliekant regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę PESET metodu, įvertinus surinktus duomenis, identifikuojami ir tiriami šie regiono socialinei ir ekonominei būklei darantys įtaką veiksniai:

1.1. teisiniai ir politiniai veiksniai: tiriami regiono plėtros procesus reglamentuojantys teisės aktai, atitinkamai teritorijai taikomos valstybės ir savivaldybių strateginio planavimo dokumentų nuostatos, aktualūs teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai ir taikomi apribojimai, nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo institucinė sistema;

1.2. ekonominiai veiksniai: analizuojami svarbiausi regiono ir jame esančių savivaldybių ekonominį išsivystymą atspindintys rodikliai (bendrasis vidaus produktas, bendroji pridėtinė vertė, tiesioginės užsienio investicijos, materialinės investicijos, veikiantys ūkio subjektai ir kt.); analizuojant šiuos rodiklius, situacija regione lyginama su situacija kituose regionuose ir Lietuvoje, įvertinama regiono ekonominės raidos dinamika ir tendencijos, regiono ekonominis potencialas, vidiniai regiono ekonominio išsivystymo netolygumai;

1.3. socialiniai ir kultūriniai veiksniai: analizuojami regiono ir jame esančių savivaldybių užimtumo, nedarbo, gyventojų pajamų, socialinės atskirties ir skurdo, gyventojų amžiaus struktūros, išsilavinimo, migracijos ir kiti rodikliai; analizuojant šiuos rodiklius, situacija regione lyginama su situacija kituose regionuose ir Lietuvoje, įvertinama regiono socialinės raidos dinamika ir tendencijos, aktualiausios socialinės problemos, vidiniai regiono socialinio išsivystymo netolygumai;

1.4. gamtiniai, geografiniai, aplinkosauginiai veiksniai: analizuojami duomenys apie regiono gamtinius išteklius, ekologinę situaciją, nustatomos rekreaciniu požiūriu vertingos teritorijos, geografinės padėties pranašumai ir apribojimai ir kt.;

1.5. technologiniai veiksniai: pvz., informacinių technologijų panaudojimo sklaida, regione veikiantys mokslinių tyrimų centrai, aukštąsias technologijas taikančios įmonės ir kiti subjektai ir kt.

2. PESET analizės struktūros ir galimų veiksnių pavyzdžiai:

 

Veiksniai

Teigiami

Neigiami

Teisiniai ir politiniai

Pagal Vyriausybės patvirtintą Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą teikiama papildoma parama savivaldybėje esančiam regioniniam centrui (... miestui) ir probleminėms teritorijoms (... savivaldybėms)

(...)

Teisiškai nepakankami reglamentuoti savivaldybių bendrų projektų įgyvendinimo mechanizmai stabdo didesnės apimties, regioninės ir nacionalinės reikšmės projektų įgyvendinimą

(...)

Ekonominiai

Tiesioginės užsienio investicijos regione (Lt/gyv.) yra didesnės už šalies vidurkį (Lt/gyv.), šios investicijos skatina inovacijų ir naujų technologijų diegimą, modernių ir konkurencingų pramonės ir verslo įmonių plėtrą

(...)

Daugelis įmonių veikia regiono centre (... mieste), tuo tarpu kitose regiono savivaldybėse veikiančių ūkio subjektų skaičius (vidutiniškai ... ūkio subjektų 1000 gyventojų) yra daug mažesnis už šalies vidurkį. Dideli vidiniai regiono ekonominiai netolygumai yra grėsmė tolygiai ir darniai regiono plėtrai

(...)

Socialiniai ir kultūriniai

Didesnė negu vidutiniškai šalyje jaunimo ir darbingo amžiaus gyventojų dalis (atitinkamai ... ir ... proc.)

(...)

Išlieka didelė ilgalaikių bedarbių ir socialinės pašalpos gavėjų dalis daugelyje regiono savivaldybių: ... savivaldybėje – ... proc.

(...)

Gamtiniai, geografiniai, aplinkosauginiai

Regionas yra svarbių tranzitinių magistralių (...) sankirtoje, todėl jo geografinė padėtis palanki paslaugų sektoriui plėtoti

(...)

Palyginti mažai rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų

(...)

Technologiniai

Prielaidas didėti regiono investiciniam patrauklumui sudaro regione veikiantis (...) biotechnologijų srities klasteris ir (...) mokslinių tyrimų centrai

(...)

Turinčių interneto prieigą namų ūkių dalis per metus padidėjo ... procentinio punkto, t. y. vidutiniškai ... proc. mažiau negu vidutiniškai šalyje

(...)

 

3. Įvertinus statistinius duomenis ir faktinę informaciją, naudojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės metodą, identifikuoti plėtros veiksniai suskirstomi į stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizei apibendrinti ir svarbiausiems elementams akcentuoti rekomenduojama naudoti šiose rekomendacijose nustatytos formos SSGG matricą. Šalia kiekvieno veiksnio SSGG matricoje siūloma penkių balų sistema įvertinti atitinkamo veiksnio aktualumą (kur „5“ reiškia „labai svarbus veiksnys“ ir „1“ – mažai svarbus veiksnys).

 

SSGG MATRICOS FORMA

 

Stiprybės

Įvertinimas

1.

 

2.

 

...

 

 

Silpnybės

Įvertinimas

1.

 

2.

 

...

 

 

                 Galimybės

Įvertinimas

1.

 

2.

 

...

 

 

Grėsmės

Įvertinimas

1.

 

2.

 

...

 

 

4. Analizuojami plėtros veiksniai turi atitikti visus skiriamuosius kriterijus, nurodytus lentelėje:

 

Plėtros veiksniai

Skiriamieji kriterijai

Stiprybės*

vidinės

esamos

statiškosios

teigiamos

Silpnybės**

vidinės

esamos

statiškosios

neigiamos

Galimybės***

išorinės

ateities

tendencijos

teigiamos

Grėsmės****

išorinės

ateities

tendencijos

neigiamos

 

*„Esama“ stiprybė reiškia, kad teigiamas veiksnys turi egzistuoti šiuo metu, o ne būti laukiamas ateityje. „Vidinė“ reiškia, kad ji turi egzistuoti regione, kuriame atliekama socialinės ir ekonominės būklės analizė. „Statiškoji“ reiškia, kad privalumas turi apibūdinti faktą, o ne tendenciją. Regiono stiprybių pavyzdžiai: „regione yra (…) turizmui patrauklūs objektai“, „regioną kerta (…) tarptautinio transporto koridoriaus dalis“, „regione veikia (…) regionui ir Lietuvai reikšmingos įmonės“.

** Silpnybės: kaip ir stiprybių atveju, silpnybės turi būti vidinės, esamos, statiškosios, tačiau neigiamos.

*** Galimybės nurodo teigiamą ateities tendenciją ir yra išorinės regiono atžvilgiu.

**** Grėsmės, kaip ir galimybės, yra orientuotos į ateitį, ir yra išorinės nagrinėjamos regiono atžvilgiu, tačiau nurodo neigiamą tendenciją.

 

_________________

 


Regionų plėtros planų rengimo metodikos

2 priedas

 

StrategijA

 

Regiono plėtros vizija:

...

 

Eil. Nr.*

Prioritetas 1*

X.XX

Tikslas 1

X.XX.YY

Uždavinys 1

...

Uždavinys 2

...

Uždavinys 3

...

Tikslas 2

...

Uždavinys 1

...

...

 

Prioritetas 2

...

Tikslas 1

...

Uždavinys 1

...

Uždavinys 2

...

Uždavinys 3

...

Tikslas 2

...

Uždavinys 1

...

...

 

...

 

Prioritetas 3

...

Tikslas 1

...

Uždavinys 1

...

Uždavinys 2

...

Uždavinys 3

...

Tikslas 2

...

Uždavinys 1

...

Uždavinys 2

...

...

 

* Kur X – prioriteto eilės numeris, XX – dviženklis tikslo eilės numeris, YY – dviženklis uždavinio eilės numeris.

 

_________________

 

 

Regionų plėtros planų rengimo metodikos

3 priedas

 

PRIEMONIŲ PLANAS*

 

X** PRIORITETAS:

X.XX*** Tikslas:

 

Eil. Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo pradžia (metai)

Įgyvendinimo pabaiga (metai)

Atsakingas vykdytojas (-ai)

Dalyvaujanti institucija (-os)

Lėšų poreikis

(tūkst. Lt)

Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai

Regiono savivaldybių biudžetų lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti)

X.XX.YY****

Uždavinys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.YY.ZZ*****

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Priemonių plano lentelės forma pildoma kiekvienam tikslui, tikslai grupuojami pagal prioritetus.

** Čia ir toliau: X – prioriteto eilės numeris.

*** Čia ir toliau: XX – dviženklis tikslo eilės numeris.

**** Čia ir toliau: YY– dviženklis uždavinio eilės numeris.

***** ZZ – dviženklis priemonės eilės numeris.

 

_________________

 

Regionų plėtros planų rengimo metodikos

4 priedas

 

Plano įgyvendinimo stebėsenA

 

(Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinis padalinys)

__________________________________________________________________________

VERTINIMO KRITERIJAI

 

Efekto vertinimo kriterijai:

 

Eil. Nr.

Prioritetas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Pradinė reikšmė (20__ m.)

Siekiama reikšmė (20__ m.)

Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas**

X-E-Y*

 

 

 

 

[a; +???) arba*** (-???; a] labai gerai

(a; b) gerai

[b; c) patenkinamai

(-???; c] arba [c; + ????) blogai

 

 

 

 

 

[a;+????) (-???;a] labai gerai

(a; b) gerai

[b; c) patenkinamai

(-???; c] arba [c; + ????) blogai

* Čia ir toliau: efekto vertinimo kriterijaus eilės numeris sudaromas naudojant formatą „X-E-Y“, kur X – prioriteto eilės numeris plane, E – vertinimo kriterijaus tipas – efekto vertinimo kriterijus, Y – atitinkamo vertinimo kriterijaus eilės numeris (kiekvieno prioriteto efekto vertinimo kriterijai numeruojami iš naujo).

 

**Čia ir toliau: „a“ ir „b“ – siekiamos reikšmės nuokrypio intervalo ribos, o c reikšmė – kritinė riba, kurios nepasiekus per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad prioritetas, tikslas ar uždavinys per suplanuotą laikotarpį iš esmės neįgyvendintas. Siekiama reikšmė nustatoma intervalo (a;b) (gerai) ribose.

 

*** Čia ir toliau: kai teigiamus pokyčius atspindi kriterijaus reikšmės sumažėjimas (pvz., nedarbo lygio).

 

__________________________________________________________________________

 

Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai

 

Eil. Nr.

Tikslai ir uždaviniai

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Pradinė reikšmė (20__ m.)

Siekiama reikšmė (20__ m.)

Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas

XX-R-Y*

Tikslas:

 

 

 

[a; +????) arba (-???; a] labai gerai

(a; b) gerai

[b; c) patenkinamai

(-???; c] arba [c; +????) blogai

XX.YY-P-Z**

Uždavinys:

 

 

 

[a; +????) arba (-???; a] (labai gerai)

(a; b) (gerai)

[b; c) (patenkinamai)

(-???; c] arba [c; +????) (blogai)

 

...

 

 

 

 

* Čia ir toliau: rezultato vertinimo kriterijaus eilės numeris sudaromas naudojant formatą „XX-R-Y“, kur XX – dviženklis tikslo eilės numeris plane, R– vertinimo kriterijaus tipas – rezultato vertinimo kriterijus, Y – atitinkamo rezultato vertinimo kriterijaus eilės numeris (kiekvienam tikslui rezultato vertinimo kriterijai numeruojami iš naujo).

 

** Čia ir toliau: produkto vertinimo kriterijaus eilės numeris sudaromas naudojant formatą „XX.YY-P-Z“, kur XX – dviženklis tikslo eilės numeris plane, YY – dviženklis uždavinio numeris, P – vertinimo kriterijaus tipas – produkto vertinimo kriterijus, Z – produkto vertinimo kriterijaus eilės numeris (kiekvienam uždaviniui vertinimo produkto kriterijai numeruojami iš naujo).

 

VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Metai*

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

 

 

 

a**=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

 

 

 

 

 

 

 

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodomos reikšmės tiems metams, kuriais numatyta įgyvendinti tikslą ar uždavinį.

 

**Kur a, b ir c – nuokrypio intervalų ribos kasmet.

 

VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Prioritetas (pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus apskaičiavimo formulė arba tyrimo pavadinimas*

Vertinimo kriterijaus reikšmei apskaičiuoti arba tyrimui atlikti naudojami duomenys (kintamieji)

Duomenis pateikiančios institucijos

Duomenų gavimo šaltiniai **

Vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija

Vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jei vertinimo kriterijui apskaičiuoti bus atliekamas papildomas tyrimas, plano priede pateikiamas trumpas laisvos formos tyrimo metodo (-ų) aprašymas.

** Iš viešųjų šaltinių (leidiniai, viešosios duomenų bazės, teisės aktai, periodinės apžvalgos ir kt.); naudojant informacines sistemas; tiesiogiai kreipiantis į duomenis renkančią instituciją ar įstaigą; kita.

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

 

Prioritetas:

 

Eilės numeris

Pavadinimas

Pradžios požymis*

Pabaigos požymis*

Metai

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

XX

Tikslas:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

XX.YY

Uždavinys:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

XX.YY.ZZ*

Priemonė 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.YY.ZZ

Priemonė 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Įvykiai ar faktai, leidžiantys spręsti apie priemonės įgyvendinimo pradžią ir pabaigą. Priemonėms, kurių įgyvendinimas nebus baigtas planuojamu periodu, nurodoma planuojama būklė periodo pabaigoje. Pavyzdžiui, pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis; savivaldybei skirta valstybės biudžeto subsidija atitinkamoms veikloms vykdyti; pasirašyta rangos sutartis; pasirašytas rekonstruoto objekto priėmimo–perdavimo aktas, užbaigti projektai už visą regionui skirtą atitinkamos Europos Sąjungos paramos priemonės sumą (patvirtinti galutiniai mokėjimo prašymai) ir pan.

 

 


 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS

 

Informacijos pobūdis

Skelbimo periodiškumas*

Paskelbimo šaltinis (pažymėti)

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Skelbimas internete

Pranešimas spaudai

Užsakomasis straipsnis

Televizijos laida

Radijo pranešimas

Seminaras, konferencija

Kita (nurodyti)

Plano įgyvendinimo ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodinė apžvalga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teminė apžvalga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinis pranešimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vienkartinis, periodinis (nurodyti periodiškumą)

 

_________________

 


Regionų plėtros planų rengimo metodikos

5 priedas

 

Regiono plėtros plano įgyvendinimo (...) metų ataskaita

 

VIZIJA

(...)

 

Esminiai aplinkos veiksniai, jų pokyčiai ir tendencijos

 

Pateikiamas trumpas plano dalyje „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ aprašomų veiksnių pokyčių įvertinimas, nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės, stiprybės, galimybės ar grėsmės, pateikiami esminiai regiono teisinės ir politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės, gamtinės geografinės ir aplinkosauginės, technologinės aplinkos pokyčiai ir pagrindinės tendencijos (iki 2 psl.).

 

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ

 

 

Pavadinimas

Įvykdymo terminas

(pradžia ir pabaiga)

Faktinio įvykdymo data

Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)

(nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)

Skirtas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)

(nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)

Vertinimo kriterijus

Planinė reikšmė

Faktinė reikšmė

Įvertinimas**

Komentarai ir paaiškinimai

(informacija apie priemo-nių ar uždavinių neįvyk-dymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)

Prioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas

 

 

Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data

 

 

Rezultato kriterijus 1

 

 

 

 

Uždavinys*

 

 

Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data

 

 

Produkto kriterijus 1

 

 

 

 

Produkto kriterijus 2

 

 

 

 

Priemonė*

 

 

Pasiektas pabaigos požymis

 

 

X

X

X

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu.

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

 


Plano Poveikis (efekto kriterijai)

 

Prioritetas

Vertinimo kriterijus

Planinė reikšmė

Faktinė reikšmė

Ekspertinis įvertinimas

Prioritetas 1

 

 

 

Rekomenduojama plačiau apžvelgti nustatytų efekto kriterijų (prioritetų vertinimo kriterijų) pokyčius, plano įgyvendinimo ir išorinių veiksnių poveikį vertinimo kriterijaus reikšmių pokyčiams, įvertinti galimus planuotų ir faktinių reikšmių skirtumus ir tai lėmusias priežastis.

Prioritetas 2

 

 

 

 

Prioritetas 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos dėl plano įgyvendinimo ir tobulinimo

 

Pateikiami motyvuoti pasiūlymai dėl šios ataskaitos rengimo metu identifikuotų problemų: neįgyvendintų ar faktiškai neįgyvendinamų priemonių ir uždavinių, nepasiektų vertinimo kriterijų reikšmių, blogėjančios socialinės ar ekonominės būklės regione, plano strategijos ir priemonių aktualumo sumažėjimo, keičiantis aplinkos veiksniams, ir kt. sprendimo, efektyvesnio plano įgyvendinimo. Prireikus nurodomi reikalingi plano pakeitimai.

 

_________________

 


Regionų plėtros planų rengimo metodikos

6 priedas

 

Regiono plėtros plano įgyvendinimo (...) metų (...) ketvirčio apžvalga

VIDINIAI VEIKSNIAI

 

Eil. Nr.

PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)

 

Plano priemonės numeris ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai)

 

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Planuojami rezultatai:

 

 

 

 

 

2.

 

Projektas 2

 

 

 

Planuojami rezultatai:

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Planuojami rezultatai:

 

 

 

 

 

2.

 

Projektas 2

 

 

 

Planuojami rezultatai:

 

 

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Planuojami rezultatai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas

1.

Projektas 1

 

 

 

Planuojami rezultatai:

 

 

 

 

 

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas

Eil. Nr.

BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)

 

Plano priemonės numeris ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

 

Panaudotas finansavimas / finansavimo šaltinis (-iai)

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

2.

 

Projektas 2

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

2.

 

Projektas 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas

1.

 

Projektas 1

 

 

 

Rezultatai:

 

 

 

 

 

 

IŠORINIAI VEIKSNIAI

 

IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

Pobūdis (galimybė / grėsmė)

Pasiūlymai dėl grėsmės sumažinimo ar galimybės išnaudojimo (prireikus – pasiūlymas regiono plėtros tarybai pradėti plano keitimą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės; patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.

 


 

STATISTINIAI RODIKLIAI

 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (...) metų (...) ketvirčio* pabaigoje

Reikšmė

Palyginti su šalies vidurkiu (proc.)

Pokytis, lyginant su praėjusiu ketvirčiu

Pokytis, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (...) metų (...) ketvirtį*

 

 

 

 

Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį (plane numatyti rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys, skelbiami kas ketvirtį ar dažniau)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

 

_________________