lietuvos respublikos

krašto apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS aprašo patvirtinimo

 

2011 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-1069

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 38 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-1069

 

KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, skundų dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimų padavimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 49-1325), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945).

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II. SKUNDŲ pateikimas ir NAGRINĖJIMAS

 

4. Karo prievolininkas, gavęs karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą, turi teisę per 10 dienų pateikti krašto apsaugos ministrui skundą dėl šio sprendimo.

5. Skundas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai karo prievolininkui atvykus į Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento Dokumentų administravimo skyrių, siunčiamas registruotu paštu ar per kurjerį), elektroniniu būdu (nuskenuotas arba pasirašytas elektroniniu parašu) Krašto apsaugos ministerijos elektroninio pašto adresu pilieciuaptarnavimas@kam.lt, faksu.

6. Skundus nagrinėja nuolatinė karo prievolininkų skundų nagrinėjimo komisija, kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina krašto apsaugos ministras.

7. Skundas nenagrinėjamas, jeigu:

7.1. jame nenurodytas asmens vardas, pavardė, adresas arba skundas asmens nepasirašytas;

7.2. tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo yra priėmęs sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą;

7.3. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;

7.4. pradėjus skundo nagrinėjimo procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas. Tokiu atveju skundo nagrinėjimas sustabdomas, kol teismas išnagrinės skundą.

8. Apie sprendimą nenagrinėti skundo asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

9. Komisijos narys negali dalyvauti svarstyme, kai asmuo, kurio veiksmai yra skundžiami, yra artimas skundą padavusio asmens giminaitis arba yra aplinkybių, galinčių sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą.

10. Skundas turi būti baigtas nagrinėti ir pasiūlymai krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui suformuluoti per 12 dienų nuo skundo gavimo Krašto apsaugos ministerijoje ar papildomų dokumentų padavimo dienos.

11. Komisija, išnagrinėjusi skundą, teikia krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui vieną iš šių pasiūlymų:

11.1. palikti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą nepakeistą;

11.2. pakeisti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą;

11.3. panaikinti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą.

12. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

13. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, gavęs vieną iš Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų pasiūlymų, priima sprendimą, apie kurį Krašto apsaugos ministerijos raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo. Asmens pageidavimu nuskenuotas raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu.

14. Krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl skundo priimamas per 14 darbo dienų nuo skundo gavimo Krašto apsaugos ministerijoje dienos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas per 10 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________