LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-1680

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnio 9 dalimi,

tvirtinu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                  Gintaras Steponavičius

 


 

part_6eb82ccdf155475da27276c7691492eb_end

part_7393d4c006dc4830b23f01d909de7e18_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

 

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie laisvą mokytojo pareigybę paskelbimo, asmenų priėmimo dirbti mokytoju ir atleidimo tvarką.

2. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

3. Aprašo tikslas – užtikrinti viešumą, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje visiems asmenims, siekiantiems dirbti mokytoju; iš atrankoje dalyvaujančiųjų atrinkti tinkamiausią; užtikrinti teisės aktais pagrįstą mokytojų atleidimą iš pareigų.

4. Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

II. INFORMACIJOS APIE LAISVĄ MOKYTOJO PAREIGYBĘ PASKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

5. Informacija apie laisvą mokytojo pareigybę skelbiama mokyklos interneto svetainėje (jos nesant – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko)) ir Darbo biržos interneto svetainėje. Skelbime nurodoma: mokyklos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti, dokumentai, kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną) ir adresas, taip pat pateikiami pasiteiravimo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita reikalinga informacija.

6. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4. gyvenimo aprašymą;

6.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

6.7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

7. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

8. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

 

III. PRETENDENTŲ ATRANKA

 

9. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuriame turi teisę dalyvauti ne daugiau kaip trys mokyklos tarybos atstovai (mokytojų, tėvų, mokinių ne jaunesnių kaip 16 metų) stebėtojo teisėmis. Mokyklos taryba informuojama apie atrankos laiką ir vietą.

10. Mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Su atranką laimėjusiu asmeniu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka.

12. Mokytojai atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

_________________