LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 m. GRUODŽIO 14 d. ĮSAKYMO Nr. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-835

Vilnius

 

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 (Žin., 2010, Nr. 123-6285), 4.4 punktą:

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266; 2009, Nr. 12-491):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų apraše:

2.1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PAASP) ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – psichikos sveikatos paslaugos) teikiančių įstaigų arba jų padalinių, teikiančių slaugos paslaugas pacientų namuose, socialinės globos įstaigose, veiklą.“

2.2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsakingos PAASP paslaugas teikiančios įstaigos arba jų padaliniai, turintys licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugos paslaugas.“

2.3. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.“

2.4. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Slaugos paslaugos namuose teikiamos savarankiškai pagal bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojo (toliau – slaugytojas) medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant ir dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei kitų sričių specialistais.“

2.5. Išdėstau 9 punktą taip:

9. PAASP paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vadovas organizuoja slaugos paslaugų namuose teikimą, suderinęs su savivaldybės gydytoju, atsižvelgdamas į prisirašiusiųjų prie ASPĮ paslaugų gavėjų grupės normatyvus:

 

Eil.

Slaugos paslaugų namuose gavėjų grupė

Prisirašiusiųjų prie ASPĮ slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiaus normatyvas, vnt.

Etatų skaičius pagal prisirašiusiųjų gavėjų skaičių

Sveikatos priežiūros specialistas

1.

Mieste:

1.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis

15–20

1

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas

Psichikos sveikatos slaugytojas

2.

Kaime:

2.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis

10–15

1

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas

Psichikos sveikatos slaugytojas

2.6. Išdėstau 12 punktą taip:

12. ASPĮ, teikiančios PAASP paslaugas, privalo užtikrinti, kad būtų įvertinti pacientų, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai, slaugos paslaugų namuose poreikiai (1 priedas) ir suteiktos galimybės gauti šio įsakymo 2 priede numatytas slaugos paslaugas namuose pagal ligos ar sveikatos problemų sukeltus poreikius. Slaugos namuose I lygio paslaugas, išvardytas šio įsakymo 2 priede, pacientams skiria šeimos gydytojas (gydantis gydytojas), jas savarankiškai atlieka slaugytojas. Slaugos paslaugas namuose psichikos ligomis sergantiems asmenims skiria šeimos gydytojas kartu su gydytoju psichiatru ar gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru (toliau – gydytojas psichiatras), jas savarankiškai atlieka psichikos sveikatos slaugytoja.“

2.7. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Slaugos paslaugų namuose teikimą organizuoja ASPĮ, teikianti PAASP paslaugas.“

2.8. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Slaugytojas, vadovaudamasis medicinos normos reikalavimais, teikia slaugos paslaugas namuose, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) ir (ar) gydytojo psichiatro paskyrimus ir rekomendacijas, saugiai ir kokybiškai atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.“

2.9. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Slaugytojas individualiai pagal asmens gyvybines veiklas savarankiškai įvertina paciento slaugos poreikius namuose (1 priedas), atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) ir (ar) gydytojo psichiatro rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a), ir pildo paciento slaugos namuose lapą (3 priedas). Pasikeitus paciento sveikatos būklei, iš naujo vertinami ir dokumentuojami paciento slaugos poreikiai. Esant kompiuterizuotai slaugytojo darbo vietai paciento slaugos poreikių namuose vertinimas ir paciento slaugos namuose lapas gali būti pildomas kompiuteriu.“

2.10. Išdėstau 31.2 punktą taip:

31.2. Socialines globos paslaugas teikianti įstaiga gali teikti slaugos paslaugas namuose, jei turi licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos ar psichikos sveikatos slaugos paslaugą.“

2.11. Išdėstau 31.3 punktą taip:

31.3. Socialines globos paslaugas teikiančioje įstaigoje slaugos paslaugas namuose teikia bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar psichikos sveikatos slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.“

2.12. Papildau 2 priedą „Slaugos paslaugų namuose sąrašas“ šiuo 28 punktu:

28.

Rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas

Pokalbis su artimaisiais, artimųjų mokymas

III

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS