LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO IR KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO JUOSE VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-661

Vilnius

 

Vadovaudamasis biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotimis, nustatytomis Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, patvirtintame 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2010, Nr. 146-7486), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 7 straipsniu (Žin., 2011, Nr. 62-2936), atsižvelgdamas į 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 228) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1), reikalavimus ir siekdamas mažinti regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį:

1. Tvirtinu regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad Tvarkos aprašas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

3. Pavedu Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2011 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. 10-5919


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661

 

REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO IR KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO JUOSE VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tvarką, kuria vadovaujantis vertinama regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėtis ir šiuose sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, siekiant nustatyti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočių vykdymą, teikiamos regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir šiuose sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos.

2. Šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka turi vadovautis regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų operatoriai, vienos ar kelių savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

3.2. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2011, Nr. 52-2501), Atliekų tvarkymo taisyklėse (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2010, Nr. 79-4111) vartojamas sąvokas.

 

III. REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMAS

 

4. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai turi būti atliekami 2012, 2013, 2016, 2018 ir 2020 metais 4 kartus per metus: žiemą (pasirinktinai sausio, vasario arba gruodžio mėnesį), pavasarį (pasirinktinai kovo, balandžio arba gegužės mėnesį), vasarą (pasirinktinai birželio, liepos arba rugpjūčio mėnesį), rudenį (pasirinktinai rugsėjo, spalio arba lapkričio mėnesį).

5. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymą organizuoja atitinkamo regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius (toliau – Sąvartyno operatorius).

6. Sąvartyno operatorius:

6.1. nustato tikslią regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų datą;

6.2. paskiria asmenis regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų vykdymui, nustatyto jų funkcijas ir pareigas;

6.3. sudaro ir tvirtina regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų stebėjimo komisiją (toliau – Stebėjimo komisija), nustato jos funkcijas;

6.4. asmenis, vykdančius regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus, ir pagal poreikį Stebėjimo komisijos narius aprūpina atliekų sudėties nustatymo darbams reikalingomis priemonėmis ir darbo drabužiais;

6.5. atsako už asmenų, vykdančių regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus, saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;

6.6. atsako už tinkamą regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (Tvarkos aprašo 1 priedas) užpildymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančioms savivaldybėms laiku.

7. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų tinkamą atlikimą (skirtingų komunalinių atliekų rūšių atskyrimą ir mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymą) užtikrina Sąvartyno operatoriaus nustatytam laikui sudaryta ir patvirtinta Stebėjimo komisija.

8. Į Stebėjimo komisijos sudėtį turi būti įtrauktas Sąvartyno operatoriaus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra regioninis nepavojingųjų atliekų sąvartynas, atstovas, vienos ar kelių savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atstovas, taip pat savivaldybių, kurių atliekos šalinamos tame sąvartyne, paskirti asmenys.

9. Sąvartyno operatorius raštu informuoja Stebėjimo komisijos narius apie planuojamą mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo datą. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai atliekami, jei dalyvauja ne mažiau kaip pusė Stebėjimo komisijos narių.

10. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai atliekami sąvartyno teritorijoje, netrikdant ir nenutraukiant sąvartyno eksploatacijos.

11. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai turi būti planuojami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas.

12. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai neatliekami lyjant, sningant, pučiant stipriam vėjui ar esant kitoms nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus žiemos sezonu rekomenduojama atlikti esant kuo žemesnei neigiamai temperatūrai.

13. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai neatliekami, jei mišrios komunalinės atliekos yra stipriai įmirkusios, įšalusios ar kt., kas žymiai įtakotų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo rezultatus.

14. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbams parenkama po vieną šiukšliavežį iš kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės Sąvartyno operatoriaus sprendimu, siekiant reprezentuoti kiekvienos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą.

15. Komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančiose savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius didesnis nei 100 000, mišrių komunalinių atliekų sudėčiai nustatyti imamas ne mažesnis kaip 0,5 t mišrių komunalinių atliekų mėginys, o savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius mažesnis nei 100 000, imamas ne mažesnis kaip 0,3 t mišrių komunalinių atliekų mėginys.

16. Ne mažesnis kaip 0,5 t arba 0,3 t mišrių komunalinių atliekų mėginys imamas iš šiukšliavežio išversto mišrių komunalinių atliekų kaupo 5 vietų (atitinkamai po ?~= 0,1 t arba po ?~= 0,06 t ) naudojant „voko“ principą pagal iliustraciją:

 

•                   •

 

 

•                   •

 

17. „Voko“ principu paimtas ne mažesnis kaip 0,5 t arba 0,3 t atliekų mėginys naudojamas mišrių komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne, sudėčiai nustatyti.

18. Iš ne mažesnio kaip 0,5 t arba 0,3 t mišrių komunalinių atliekų mėginio į švarius konteinerius ar kitas talpas per 1 dieną atskiriamos šios komunalinės atliekos: popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos, žaliosios atliekos, medienos, įskaitant pakuotes, atliekos, biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos, natūralaus pluošto audinių atliekos, kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos, plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos, kombinuotų pakuočių atliekos, metalų, įskaitant pakuotes, atliekos, stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos, inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir pan.), kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos, atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijų ir akumuliatorių atliekos, kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos, kitos komunalinės atliekos.

19. Išrūšiavus visą ne mažesnį kaip 0,5 t arba 0,3 t atliekų mėginį, konteineriai ar kitos talpos pasveriami ir, atėmus tuščių konteinerių ar kitų talpų svorį, apskaičiuojamas kiekvienos komunalinių atliekų rūšies svoris (kilogramais), užpildoma Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita (Tvarkos aprašo 1 priedas).

20. Atskirtų atliekų svėrimo darbams atlikti naudojamos teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančios svarstyklės.

21. Sąvartyno operatoriaus ar jo įgalioto asmens ir Stebėjimo komisijos pirmininko (arba jo pavaduotojo) pasirašyta Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita per 10 darbo dienų nuo atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo datos elektroniniu būdu (internetu) pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančioms savivaldybėms.

22. Informacija apie atitinkamame regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėtį skelbiama komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančių savivaldybių, Sąvartyno operatorių, vienos ar kelių savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, interneto tinklalapiuose.

 

IV. REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMAS

 

23. Sąvartyno operatorius, vadovaudamasis atliekų tvarkymo apskaitos duomenimis, vertina regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį.

24. Sąvartyno operatorius kasmet nuo 2012 metų 2 kartus per metus (už laikotarpį nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų liepos 16 d. ir už laikotarpį nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d.), įvertinęs regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, pildo Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas (Tvarkos aprašo 2, 3 priedai).

25. Sąvartyno operatorius pildo Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas, nurodydamas:

25.1. bendrą komunalinių atliekų tvarkymo regione pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (Tvarkos aprašo 2 priedas);

25.2. kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, kurios atliekos šalinamos to regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne, pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (Tvarkos aprašo 3 priedas).

26. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas bendras komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tonomis, t, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu) nurodomas Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 5 stulpelyje (Tvarkos aprašo 2 ir 3 priedai).

27. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas grynasis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tonomis, t, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu) nurodomas Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 6 stulpelyje (Tvarkos aprašo 2 ir 3 priedai).

28. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas grynasis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tonomis, t, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu) apskaičiuojamas bendrą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (tonomis, t) dauginant iš atliekų biologinio skaidumo (procentais, %) ir dalijant iš 100 %.

29. Sąvartyno operatorius, vertindamas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį 2012, 2013, 2016, 2018, 2020 metais, turi naudoti einamaisiais metais atliktus mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo metu gautus komunalinių biologiškai skaidžių atliekų duomenis (Tvarkos aprašo 1 priedas, Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos 7 eilutė):

29.1. teikdamas Tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytas sausio 1 d. – liepos 16 d. laikotarpio ataskaitas, Sąvartyno operatorius turi naudoti einamųjų metų sausio 1 d. – liepos 16 d. komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vidurkį;

29.2. teikdamas Tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytas sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpio ataskaitas, Sąvartyno operatorius turi naudoti einamųjų metų sausio 1 d. – gruodžio 31 d. komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vidurkį.

30. Sąvartyno operatorius, vertindamas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį 2014, 2015, 2017, 2019 metais, turi naudoti praėjusių metų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo metu gautus komunalinių biologiškai skaidžių atliekų duomenis (Tvarkos aprašo 1 priedas, Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos 7 eilutė). Teikdamas Tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytas sausio 1 d. – liepos 16 d. ir sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpių ataskaitas, Sąvartyno operatorius turi naudoti praėjusių metų atitinkamai sausio 1 d. – liepos 16 d. ir sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vidurkį.

31. Sąvartyno operatoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytos Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos (Tvarkos aprašo 2, 3 priedai) kasmet iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. (laikotarpis nuo sausio 1 d. iki liepos 16 d. ) ir iki einamųjų metų sausio 31 d. (praėjusių metų laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančioms savivaldybėms elektroniniu būdu (internetu).

32. Už Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitų tinkamą užpildymą ir pateikimą laiku Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančioms savivaldybėms atsakingas Sąvartyno operatorius.

33. Informacija apie atitinkamame regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį skelbiama komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančių savivaldybių, Sąvartyno operatorių, vienos ar kelių savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, interneto tinklalapiuose.

 

V. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

 

34. Darbuotojai, atlikdami atliekų sudėties nustatymo darbus, privalo dėvėti chalatą, liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, apsauginę avalynę, galvos apdangalą ir akinius, kvėpavimo takų apsaugos priemones ir gumines pirštines.

35. Darbuotojams, atliekantiems atliekų sudėties nustatymo darbus, darbo vietoje draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti.

36. Pasibaigus atliekų sudėties tyrimo darbams, apsauginės priemonės ir drabužiai atiduodami valymui ir (arba) šalinimui, darbuotojai privalo dezinfekuoti rankas.

37. Asmenys, pažeidę darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, priimto 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672, nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose

šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo

ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio

vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA

 

__________________

(pildymo data)

 

______________________________________________________

(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

 

___________________________________

(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

 

__________________________

(savivaldybė)

 

_____________________________________________                                                                                         _________________________________________________

(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius, adresas)  (mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatyto darbų atlikimo data)

 

Eil. Nr.

Atskirtos komunalinių atliekų rūšys

Komunalinių atliekų kiekis

tonomis*, t

procentais, %

1

2

3

4

1.

Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos

 

 

2.

Žaliosios atliekos

 

 

3.

Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos

 

 

4.

Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos

 

 

5.

Natūralaus pluošto audinių atliekos

 

 

6.

Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos

 

 

7.

Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos

 

 

8.

Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos

 

 

9.

Kombinuotų pakuočių atliekos

 

 

10.

Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos

 

 

11.

Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos

 

 

12.

Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir pan.)

 

 

13.

Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos

 

 

14.

Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos

 

 

15.

Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos

 

 

16.

Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos

 

 

17.

Kitos komunalinės atliekos

 

 

18.

Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis

 

100

* Kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

___________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Stebėjimo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas)

___________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________

 

 

Regioniniuose nepavojingųjų atliekų

sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių

atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių

biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA*

 

_______________

(pildymo data)

 

_________________________________________________________

(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

 

___________________________________________________

(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

 

___________________________________________________________________________

(laikotarpis, už kurį teikiama Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita, ir ataskaitos teikimo data)

 

Eil. Nr.

Pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekų biologinis skaidumas, %

Pašalintas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų bendras kiekis, tonomis, t

Pašalintas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų grynasis kiekis, tonomis, t

1

2

3

4

5

6

1.

Mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

**

 

 

2.

Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos

3.

Popierius ir kartonas

20 01 01

100

 

 

4.

Drabužiai

20 01 10

50

 

 

5.

Tekstilės gaminiai

20 01 11

50

 

 

6.

Mediena, nenurodyta

20 01 37

20 01 38

100

 

 

7.

Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos***

 

 

 

 

 

* Ataskaitoje pateikiamas bendras komunalinių atliekų tvarkymo regione pašalintas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis.

** Naudoti Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (Tvarkos aprašo 1 priedas) 7 eilutėje nustatytą visų biologiškai skaidžių atliekų kiekį (procentais, %).

*** Nurodyti kitas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas komunalines biologiškai skaidžias atliekas, atliekų sąrašo kodus, atliekų biologinį skaidumą (procentais, %), pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų bendrą kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu), pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų grynąjį kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu).

 

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

 

____________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________

 


Regioniniuose nepavojingųjų atliekų

sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių

atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių

biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA*

 

________________

(pildymo data)

 

_________________________________________________________

(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

 

___________________________________

(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

 

__________________________

(savivaldybė)

 

___________________________________________________________________________

(laikotarpis, už kurį teikiama Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita, ir ataskaitos teikimo data)

 

Eil. Nr.

Pašalintos biologiškai skaidžios komunalinės atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekų biologinis skaidumas, %

Pašalintas biologiškai skaidžių komunalinių atliekų bendras kiekis, tonomis, t

Pašalintas grynasis biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekis, tonomis, t

1

2

3

4

5

6

1.

Mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

**

 

 

2.

Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos

3.

Popierius ir kartonas

20 01 01

100

 

 

4.

Drabužiai

20 01 10

50

 

 

5.

Tekstilės gaminiai

20 01 11

50

 

 

6.

Mediena, nenurodyta

20 01 37

20 01 38

100

 

 

7.

Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos***

 

 

 

 

 

* Ataskaitoje pateikiamas komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, kurios atliekos šalinamos to regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne, pašalintas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (teikiamų ataskaitų skaičius priklauso nuo savivaldybių skaičiaus komunalinių atliekų tvarkymo regione).

** Naudoti Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (Tvarkos aprašo 1 priedas) 7 eilutėje nustatytą visų biologiškai skaidžių atliekų kiekį (procentais, %).

*** Nurodyti kitas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas komunalines biologiškai skaidžias atliekas, atliekų sąrašo kodus, atliekų biologinį skaidumą (procentais, %), pašaliną komunalinių biologiškai skaidžių atliekų bendrą kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu), pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų grynąjį kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu).

 

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

___________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________