Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 352 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 935

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimą Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446):

1. Įrašyti preambulėje po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „2007, Nr. 61-2339“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 48-2285“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos apraše:

2.1. Įrašyti 2 punkto trečiojoje pastraipoje po žodžių „savivaldybės institucija“ žodžius „Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra“.

2.2. Įrašyti 3 punkte vietoj žodžio „atsižvelgdamos“ žodžius „Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, atsižvelgdami“.

2.3. Įrašyti 5 punkte po žodžių „savivaldybių institucijų“ žodžius „Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros“.

2.4. Išbraukti priedo eilutės „Projektinio pasiūlymo teikėjo regiono plėtros tarybai pavadinimas“ antrojoje skiltyje žodžius „x savivaldybės institucija (savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės taryba)“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS