LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-297

Vilnius

 

P a k e i č i u Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-308), 1 priedo 5 punktą ir išdėstau jį taip:

5. Jeigu frakcijų > 2* mm, 0,0632 mm ir < 0,063 mm kiekis yra mažesnis arba didesnis už tipo bandymais (tinkamumo bandymais) nustatytą projektinį kiekį daugiau negu leistinas nuokrypis, nurodytas 67 ir 68 punktuose, o jeigu tinkamumo bandymų duomenų nėra – mažesnis arba didesnis už apraše TRA ASFALTAS 08 nurodytas ribines vertes, tai piniginės išskaitos apskaičiuojamos pagal toliau pateiktas formules,

kur:

Am – piniginės išskaitos (Lt arba EUR);

p – leistinuosius nuokrypius ar ribines vertes viršijantis (nepasiekiantis) mažesnis arba didesnis mineralinės medžiagos frakcijos kiekis (absoliut.) masės %; nustatomas imant skirtumą tarp nustatyto mineralinės medžiagos frakcijos kiekio nuokrypio ir leistinojo nuokrypio arba, kai nėra tinkamumo bandymų duomenų, imant skirtumą tarp nustatyto mineralinės medžiagos frakcijos kiekio ir apraše TRA ASFALTAS 08 nurodyto mineralinės medžiagos frakcijos kiekio ribinės vertės;

P – pagal 226, 230 arba 231 punktus perskaičiuota vienetinė atsiskaitymo kaina Lt/m2 arba EUR/m2 (Lt/t arba EUR/t);

F – išskaitoms apskaičiuoti nustatytas plotas m2 arba svoris t.

Šiame tekste naudojamas žymėjimas > 2* mm, nes vertinant mineralinių medžiagų mišinio frakcijos > 2 mm kiekį, kartu vertinami ir ją sudarančių frakcijų (pvz., priklausomai nuo mišinio tipo ir rūšies – frakcijos > 5,6 mm ir/arba stambiausios mineralinės medžiagos) kiekiai. Toliau taikant pasirenkama ta frakcija, pagal kurios nuokrypius apskaičiuojama didesnė išskaita.

Išskaitos yra nustatomos remiantis iš visų atskirųjų verčių apskaičiuota vidurkio verte arba atskirųjų verčių pagrindu apskaičiuotų dalinių išskaitų suma. Taikant pasirenkama didesnė išskaita. Vertinant frakcijos > 5,6 mm ir/arba stambiausios mineralinės medžiagos kiekius, jei pagal aprašo TRA ASFALTAS 08 1 priedą asfalto mišinio gamybai leidžiama naudoti mineralinių medžiagų frakcijų mišinius, išskaitos nustatomos remiantis tik atskirųjų verčių pagrindu.

 

Mažesnis arba didesnis frakcijų > 2* mm arba 0,0632 mm kiekis

 

Piniginės išskaitos apskaičiuojamos arba už frakcijos > 2* mm kiekio leistinų nuokrypių viršijimą, arba už frakcijos 0,063–2 mm kiekio leistinų nuokrypių viršijimą.

Šiuo atveju piniginės išskaitos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

A(m)=1/100*0,5*p^2*P*F.

 

Patogesniam šios formulės taikymui joje išskiriama piniginių išskaitų procentinė išraiška A(%) = 0,5 * p2, kur: p(%) – frakcijų > 2* mm arba 0,063–2 mm leistinuosius nuokrypius ar ribines vertes viršijantis (nepasiekiantis) mažesnis arba didesnis mineralinės medžiagos frakcijos kiekis (absoliut.) masės %. Piniginių išskaitų procentinės išraiškos A(%) priklausomybės nuo p(%) vertės pateiktos 1.4 lentelėje.

 

1.4 lentelė

 

p(%)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

A(%)

0,00

0,02

0,05

0,08

0,13

0,18

0,25

0,32

0,41

0,50

 

p(%)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

A(%)

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

 

p(%)

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

A(%)

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,4

3,6

3,9

4,2

4,5

 

Mažesnis arba didesnis frakcijos < 0,063 mm kiekis

 

Šiuo atveju piniginės išskaitos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

A(m)=1/100*12*p^2*P*F.

 

Patogesniam šios formulės taikymui joje išskiriama piniginių išskaitų procentinė išraiška A(%) = 12 · p2, kur: p(%) – frakcijos < 0,063 mm leistinuosius nuokrypius ar ribines vertes viršijantis (nepasiekiantis) mažesnis arba didesnis mineralinės medžiagos frakcijos kiekis (absoliut.) masės %. Piniginių išskaitų procentinės išraiškos A(%) priklausomybės nuo p(%) vertės pateiktos 1.5 lentelėje.

 

1.5 lentelė

 

p(%)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

 

A(%)

0,1

0,5

1,1

1,9

3,0

4,3

5,9

7,7

9,7

12,0

14,5

17,3

20,3

23,5

27,0

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai pavaduojantis direktorių              Algimantas Janušauskas

 

_________________