VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2009 m. sausio 29 d. NUTARIMo Nr. O3-6 „Dėl ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. liepos 25 d. Nr. O3-190

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2010, Nr. 153-7789) 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984, 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 154-6962) 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 1-6) 30 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 11 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 (Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2003, Nr. 84-3833), 6.7 punktu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 (Žin., 2007, Nr. 132-5379), 15 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498), 113 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556), 17.3 ir 21 punktais, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 19 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 (Žin., 2007, Nr. 15-533), 6.5 ir 13 punktais, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti ir papildyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin, 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538):

1. Pakeisti 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

1. Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją bei ūkio subjektų, turinčių leidimą verstis energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo tvarką ir sąlygas.“

2. Papildyti nauju 4.4.4 punktu ir išdėstyti jį taip:

4.4.4. ūkio subjektams, pateikusiems Komisijai prašymą dėl nepriklausomo šilumos gamintojo pripažinimo nereguliuojamu arba dėl bazinės šilumos gamybos kainos nepriklausomam šilumos gamintojui nustatymo;“.

3. Papildyti nauju 4.5 punktu ir išdėstyti jį taip:

4.5. ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.5.1. elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gamintojams, tiekiantiems elektros energiją į tinklus;

4.5.2. dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių (biodujų) gamintojams, tiekiantiems biodujas į gamtinių dujų tinklus;

4.5.3. nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams, tiekiantiems šilumą į tinklus;“.

4. Atitinkamai 4.5 punktą laikyti 4.6 punktu.

5. Pakeisti 5 punkto 2 pastraipą ir išdėstyti ją taip:

„Ūkio subjektas – asmuo, turintis Komisijos reguliuojamos atitinkamos veiklos licenciją ar siekiantis ją gauti, taip pat asmuo, turintis leidimą verstis energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba.“

6. Pakeisti 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

7. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:“.

7. Pakeisti metodikos 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

7.1. ūkio subjektas:

7.1.1. turi leidimą vykdyti energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos veiklą bei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus šiai veiklai vykdyti;

7.1.2. licencijuojamos veiklos teritorijoje nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti;“.

8. Pakeisti 9.2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

9.2.2. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 nurodytu atveju informaciją apie valdomus įrenginius (1 priedas), kurioje turi būti nurodyta:“.

9. Pakeisti 9.2.2.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

9.2.2.4. numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri apibrėžiama vadovaujantis ūkio subjekto prašyme išduoti ar pakeisti licenciją nurodyta numatoma veiklos teritorija ir atsižvelgiant į ūkio subjekto valdomų įrenginių buvimo vietą. Ši nuostata netaikoma 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.4.4 punktuose nurodytiems ūkio subjektams.“

10. Pakeisti 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

10. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 7 punkte nustatytų reikalavimų.“

11. Pakeisti 15.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

15.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Komisija atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 punktuose nurodyti ūkio subjektai, vykdantys energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos veiklą, priskiriami infrastruktūros segmentui;“.

12. Pakeisti 18.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1.1. metams pasibaigus, per keturis mėnesius paskutinių dvejų ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis (jei jie nebuvo pateikti Komisijai), Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 nurodytu atveju;“.

13. pakeisti 18.2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.2.1. Komisijai pateikia planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų ūkio subjekto licencijuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti;“.

14. Pakeisti 20 punktą ir išdėstyti jį taip:

20. Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu ūkio subjektas turi darbuotojus:

20.1. Aprašo 4 punkte nurodytai atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti;

20.2. vartotojams informuoti ir konsultuoti;

20.3. skundams dėl Aprašo 4 punkte nurodytos atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti.“

15. Papildyti 21 ir 22 punktus po skaičiaus „4.4.2“ įrašant skaičių „4.4.4“.

16. Pakeisti 1, 4, 5 priedus (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

Ūkio subjekto __________ technologinio pajėgumo įvertinimas

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, 03219 Vilnius, [email protected]

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Licencijuojamos veiklos teritorija*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Netaikoma 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.4.4 punktuose nurodytiems ūkio subjektams.

 

_________________

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

APSKAIČIUOTŲ FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIŲ KONVERTAVIMO Į BALUS LENTELĖ

 

Rodiklio pavadinimas

Finansinės būklės rodiklių konvertavimo matrica

Veiklos pelningumas (R1)

R1?>=15

10?<= R1<15

5?<= R1<10

0 ?<= R1<5

R1<0

Balų dydis (K1)

5

4

3

2

1

 

 

Grynasis pelningumas (R2)

R2?>=15

10?<= R2<15

5?<= R2<10

0 ?<= R2<5

R2<0

Balų dydis (K2)

5

4

3

2

1

 

 

Turto grąža (R3)*

R3?>=5

3?<=R3< 5

1?<=R3< 3

0?<=R3<1

R3<0

Balų dydis (K3)*

5

4

3

2

1

 

 

Nuosavo kapitalo grąža (R4)

R4?>=15

10?<=R4<15

5?<=R4<10

0?<=R4<5

R4<0

Balų dydis (K4)

5

4

3

2

1

 

 

Įsiskolinimo koeficientas (R5)

R5?>=70

60?<=R5<70

50?<=R5<60

40?<=R5<50

40>R5?>=0

Balų dydis (K5)

1

2

3

4

5

 

 

Finansinio sverto (R6)

R6?>=90; R<0

70?<=R6< 90

60?<=R6<70

50?<=R6<60

0<R6<50

Balų dydis (K6)

1

2

3

4

5

 

 

Einamojo likvidumo (R7)

R7?>=1,5

1,2?<=R7<1,5

1,1?<=R7<1,2

1,0?<=R7<1,1

1,0>R7?>=0

Balų dydis (K7)

5

4

3

2

1

 

 

Pirkėjų įsiskolinimo laikas (dienomis) (R8)

R9?>=90

60?<=R9<90

45?<=R9<60

30?<=R9<45

R9<30

Balų dydis (K8)

1

2

3

4

5

 

* Šis rodiklis skaičiuojamas vertinant infrastruktūros veiklą vykdančias įmones.

 

_________________

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

Ūkio subjekto ___________ vadybinio pajėgumo įvertinimas

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, 03219 Vilnius, [email protected]

 

 

Atitinkamos veiklos vykdymas

Atitinkamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

_________________