PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1-234

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Be šių taisyklių, būtina laikytis kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.“

1.2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Šiose taisyklėse minimas statinio atsparumo ugniai laipsnis, statinio konstrukcijų ir statybos produktų degumo klasės, pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, priešgaisrinių užtvarų (sienų, pertvarų, perdangų, durų, vartų, liukų, vožtuvų) tipai bei atsparumas ugniai nustatomi pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510).“

1.3. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Įmonės, asmenys, atliekantys kelių remonto ar priežiūros darbus, kurie trukdo gaisriniams automobiliams važiuoti, privalo iš anksto raštu informuoti artimiausią Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžią įstaigą: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo kelio ruožo schemą.“

1.4. Išbraukiu 17 punkto antrąjį sakinį.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.

1.6. Išdėstau 53 punktą taip:

53. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurioms priklauso per durpyną nutiestos elektros ir telefono ryšio linijos, privalo kasmet iki gaisrams kilti palankaus laikotarpio pradžios iš šių linijų apsaugos zonų išvalyti šiukšles, iškirsti ir pašalinti medžius bei krūmus.“

1.7. Išdėstau 54.1 punktą taip:

54.1. dirbti tik specialiai tam tikslui parengta savaeige technika, kurios vidaus degimo variklio įkaistančios dalys yra apsaugotos nuo dulkių ir degių medžiagų patekimo ant jų.“

1.8. Išdėstau 61 punktą taip:

61. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404 (Žin., 2005, Nr. 152-5630) reikalavimus.“

1.9. Išdėstau 67 punktą taip:

67. Dingus elektros įtampai objektuose įrengti šviesiniai evakuacijos ženklai turi šviesti ne trumpiau kaip 1 val.“

1.10. Išbraukiu 68 punkto antrąjį sakinį.

1.11. Įrašau 76 punkte po žodžio „nenuimamas“ žodį „rakinamas“.

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 84 punktą.

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 86.3 punktą.

1.14. Išdėstau 86.4 punktą taip:

86.4. užtverti, užkrauti rūsiuose praeigas.“

1.15. Pripažįstu netekusiu galios 88.4 punktą.

1.16. Pripažįstu netekusiu galios 92 punktą.

1.17. Įrašau 98 punkte vietoj žodžio „degalų“ žodį „tepalo“.

1.18. Išbraukiu 130 punkto antrąjį sakinį.

1.19. Pripažįstu netekusiu galios 131 punktą.

1.20. Pripažįstu netekusiu galios 133 punktą.

1.21. Išdėstau 134 punktą taip:

134. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.“

1.22. Įrašau 135 punkte vietoj žodžio „nevardinių“ žodį „avarinių“.

1.23. Įrašau 141 punkte vietoj žodžių „degių medžiagų“ žodžius „sandėliuojamų degių medžiagų“.

1.24. Išdėstau 154 punktą taip:

154. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti.“

1.25. Išdėstau 165 punktą taip:

165. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.“

1.26. Išdėstau 177 punktą taip:

177. Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas leidime nurodo asmenis, atsakingus už ugnies darbų vietos paruošimą ir ugnies darbų atlikimą.“

1.27. Išdėstau 196 punktą taip:

196. Raudonasis fosforas turi būti laikomas sandariai uždarytame stikliniame arba metaliniame inde, vandenilio peroksidas (30 proc. perhidrolis) – tamsiame stikliniame inde su medžio kamščiu, metaliniame konteineryje. Šias medžiagas draudžiama laikyti vienoje spintoje su oksidatoriais, metalų milteliais ir šarminiais metalais.“

1.28. Išdėstau 220 punktą taip:

220. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai sprogioms ir gaisringoms medžiagoms, kurios, vadovaujantis Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381), priskiriamos sprogiųjų medžiagų ir preparatų, oksiduojančiųjų medžiagų ir preparatų, ypač degių medžiagų ir preparatų ir degiųjų medžiagų ir preparatų kategorijoms.“

1.29. Pripažįstu netekusiu galios 221 punktą.

1.30. Pripažįstu netekusiu galios 222 punktą.

1.31. Įrašau 224 punkte vietoj žodžių „jose esančius sprogius ir gaisringus krovinius“ žodžius „jose esančias sprogias ir gaisringas medžiagas“.

1.32. Išdėstau 225 punktą taip:

225. Indai su sprogiomis ir gaisringomis medžiagomis turi būti sandarūs.“

1.33. Išdėstau 226 punktą taip:

226. Kraunant sprogias ir gaisringas medžiagas, būtina:“.

1.34. Išdėstau 227 punktą taip:

227. Atlikti sprogių ir gaisringų medžiagų perpylimo (krovos) darbus perkūnijos metu draudžiama.“

1.35. Pripažįstu netekusiu galios 231 punktą.

1.36. Išdėstau 232 punktą taip:

232. Sprogių ir gaisringų medžiagų išpylimo ir pripylimo vietos turi būti švarios, išlietos medžiagos išvalytos, o tos vietos – užpiltos smėliu arba sorbentu.“

1.37. Pripažįstu netekusiu galios 236 punktą.

1.38. Įrašau 254 punkte vietoj žodžių „ne ilgiau kaip parą“ žodžius „ilgiau kaip parą“.

1.39. Pripažįstu netekusiu galios 286 punktą.

1.40. Pripažįstu netekusiu galios 290 punktą.

1.41. Išdėstau 305 punktą taip:

305. Pirotechnikos priemonių sandėliai pagal laikomų pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį skirstomi į atskirai stovinčius, įrengtus kitos paskirties pastatuose ir specializuotose pirotechnikos priemonių parduotuvėse. Specializuota pirotechnikos priemonių parduotuvė (toliau – specializuota parduotuvė) – prekybinės paskirties pastatas ar patalpa, kuriuose esančių prekių asortimento dalį sudaro pirotechnikos priemonės ir (ar) ginklai, šaudmenys.“

1.42. Išdėstau 323 punktą taip:

323. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti 1 ir 2 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg.“

1.43. Pripažįstu netekusiu galios 329 punktą.

1.44. Išdėstau 336 punktą taip:

336. Dujotiekiai ir kiti dujų ūkio įrenginiai turi būti eksploatuojami ir remontuojami laikantis teisės aktuose nustatytų gaisrinės saugos reikalavimų.“

1.45. Įrašau 337 punkte vietoj žodžių „Gamybinėse patalpose ir sandėliuose“ žodžius „Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose“.

1.46. Išdėstau 372 punktą taip:

372. Skersinės praeigos tarp stelažų, rietuvių turi būti įrengiamos kas 40 m.“

1.47. Išdėstau 381 punktą taip:

381. Medienos pjuvenos arba medienos skiedros gali būti sandėliuojamos kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, pagrindo plotis – 12 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip 4 m.“

1.48. Pripažįstu netekusiu galios 388 punktą.

1.49. Išbraukiu 392 punkte žodžius „taip pat turi būti sukauptos smėlio arba žvyro atsargos gaisrui gesinti“.

1.50. Išbraukiu 398.3 punkto žodžius „naudoti degias dekoracijas, scenos užuolaidas“.

1.51. Išbraukiu 412 punkto pirmąjį sakinį.

1.52. Išbraukiu 413.1 punkte žodžius „apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio“.

1.53. Pripažįstu netekusiu galios 417 punktą.

1.54. Pripažįstu netekusiu galios 419 punktą.

1.55. Išdėstau 427 punktą taip:

427. Gaisrui gesinti naudojami vandens rezervuarai turi būti pripildyti vandens.“

1.56. Išdėstau 430 punktą taip:

430. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius gaisrinius hidrantus.“

1.57. Pripažįstu netekusiu galios 432 punktą.

1.58. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 1 punktą.

1.59. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 13 punktą.

1.60. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 21 punktą.

1.61. Išdėstau 5 priedo 22 punktą taip:

22. Laikinoje ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonių (gesintuvas, turintis ne mažiau kaip 2 kg gesinimo medžiagos (l).“

1.62. Išdėstau 5 priedo 2 lentelę taip:

 

„Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

 

Eil. Nr.

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuojamasis matavimo vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio–vandens mišinio – litrais)

2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, priklausančios šioms pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijoms:

 

 

 

 

1.1.

Asg, Bsg

100 m2

-

-

21

1.2.

Cg

400 m2

-

3

2

1.3.

Dg

600 m2

-

2

1

1.4.

Eg

800 m2

-

2

1

2.

Visuomeninės patalpos:

 

 

 

 

2.1.

viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties

200 m2

4

3

2

2.2.

kultūros, sporto, gydymo, religinės paskirties

400 m2

4

3

2

2.3.

mokslo, administracinės, transporto paskirties

500 m2

4

3

2

3.

Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:

 

 

 

 

3.1.

kietų degių medžiagų

400 m2

-

2

1

3.2.

ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų

400 m2

-

41

31

4.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

 

4.1.

lengvųjų automobilių

50 vietų

-

31

21

4.2.

krovininių automobilių, autobusų

25 vietų

-

31

21

5.

Degalinės

2 kolonėlės

-

-

21

6.

Statybos:

 

 

 

 

6.1.

statomų pastatų viduje

1000 m2

-

3

2

6.2.

pastoliai (pagal aukštus)

20 m

-

1

-

7.

Ugnies darbų vietos

1 vieta

21

11

-

8.

Transporto priemonės:

 

 

 

 

8.1.

lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

12

-

-

8.2.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

1

-

-

8.3.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

-

2

-

8.4.

krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t

1 vnt.

1

-

-

8.5.

krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t

1 vnt.

-

1

-

8.6.

kombainai 

1 vnt.

-

21

-

8.7.

kita žemės ūkio technika

1 vnt.

2

1

-

9.

Individualūs lengvųjų automobilių garažai 

1 vieta

-

1

-

10.

Garažų paskirties pastatai

500 m2

4

3

2

11.

Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai

150 m2

2

1

-

12.

Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastatai

200 m2

4

3

2

13.

Specialiosios paskirties pastatai

300 m2

4

3

2

“.

1.63. 5 priedo 2 lentelės sutartinį ženklą 2 išdėstau taip:

2 – leidžiama turėti gesintuvus, turinčius 2 x1 kg (l) gesinimo medžiagos.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                           Vytas Kaziliūnas