LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 D.
ĮSAKYMO
NR. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. V-1487

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 134-5862, Nr. 152-6860; 2010, Nr. 119-6084; 2011 Nr. 16-782 ) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 42 straipsnio 1 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u pridedamą Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą.

2. Į g a l i o j u Studijų kokybės vertinimo centrą šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka akredituoti studijų programas.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652

(Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. liepos 29 d. įsakymo

Nr. V-1487 redakcija)

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje vykdomų ir ketinamų vykdyti aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką, taip pat užsienio aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas), vykdomų programų išorinio vertinimo tvarką.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas.

Studijų programos akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus.

4. Studijų programos išorinio vertinimo tikslai:

4.1. sudaryti prielaidas tobulinti studijų programą, kurti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą;

4.2. nustatyti, kaip studijų programos vykdymo kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos, filialo įsipareigojimus.

5. Studijų programos akreditavimo paskirtis – nustatyti, ar studijų programa atitinka teisės aktų reikalavimus.

6. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (toliau – Agentūra).

7. Centro tarybai aprobavus ir suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija, Centras parengia, patvirtina ir viešai paskelbia studijų programų savianalizės rengimo metodiką, išorinio vertinimo kriterijų, vertinimo ekspertų atrankos, vertinimo procedūrų aprašą. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka išorinį vertinimą remdamasi Agentūros nustatytais ir viešai paskelbtais išorinio vertinimo kriterijais ir procedūromis bei pateikia vertinimo išvadas ir jų apibendrinimą pagal Aprašo 1 ir 2 priedus.

 

II. STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

8. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Tuo atveju, jei studijų programai taikomas Apraše nurodytas trumpesnis akreditavimo terminas, tokia studijų programa akredituojama iki šio termino pabaigos.

9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos 3 studijų metams. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams.

10. Sprendimą dėl studijų programų akreditavimo priima Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija (toliau – Įgaliota akredituojanti institucija). Ji priima vieną iš sprendimų, nurodytų Aprašo 21 bei 27 punktuose.

11. Įgaliota akredituojanti institucija Aprašo 21.3, 27.1, 27.2 ir 27.3 punktuose nurodytus sprendimus privalo motyvuotai pagrįsti remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis bei įvertinusi programos atitiktį Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintiems reikalavimams studijų programoms.

12. Studijų programa laikoma akredituota nuo Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimo akredituoti studijų programą įsigaliojimo dienos arba nuo aukštosios mokyklos prašyme akredituoti studijų programą nurodyto pageidaujamo akreditavimo termino pradžios, jei sprendimas priimamas anksčiau šio termino.

13. Įgaliota akredituojanti institucija, priėmusi sprendimą akredituoti arba neakredituoti studijų programos, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia studijų programos duomenis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1913 (Žin., 2010, Nr. 129-6613), nustatyta tvarka.

14. Jei priimtas sprendimas neakredituoti vykdomos studijų programos, Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja programos išregistravimą.

15. Jei pagal išregistruojamą studijų programą yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla per du mėnesius nuo sprendimo dėl programos neakreditavimo gavimo dienos privalo atlikti galimybių analizę studentų studijoms baigti (atsižvelgdama į studentų pageidavimus, esamas finansines galimybes kompensuoti studijuojančiųjų patirtus nuostolius, ir kitas aukštosios mokyklos galimybes), ja remdamasi Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo patvirtintus apibendrintus siūlymus dėl šių studentų tolesnių studijų galimybių, informuodama apie pagal išregistruojamą programą studijuojančių studentų skaičių. Gavus aukštosios mokyklos siūlymus, sudaroma komisija, kuri pateikia siūlymus švietimo ir mokslo ministrui dėl tolesnių studijų galimybių bei numatomą studijų programos pabaigos datą. Švietimo ir mokslo ministerija apie numatomą studijų programos išregistravimo datą informuoja Įgaliotą akredituojančią instituciją. Remdamasi gauta informacija, Įgaliota akredituojanti institucija pratęsia studijų programos akreditavimo terminą.

16. Įgaliota akredituojanti institucija visus savo sprendimus skelbia viešai, taip pat tiesiogiai informuoja apie juos suinteresuotus subjektus.

 

III. KETINAMŲ VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

17. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama be išorinio vertinimo procedūros, išskyrus Aprašo 18 punkte numatytus atvejus. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo, jei yra pateikti visi tinkamai parengti dokumentai, nurodyti Aprašo 19 punkte, bei nustačiusi, kad:

17.1. studijų programos apimtis kreditais atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus (jei programa vykdoma nuolatine ir ištęstine formomis, studijų programos, modulių ir atskirų dalykų apimtis vienoda abiem formoms);

17.2. numatoma suteikti kvalifikacija atitinka Kvalifikacinių laipsnių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 (Žin., 2009, Nr. 158-7135);

17.3. studijų sritis, kryptis ir šaka (jei yra), kuriai priskirta studijų programa, atitinka Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749, bei Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222 (Žin., 2010, Nr. 22-1054).

18. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama tik atlikus jos išorinį vertinimą šiais atvejais:

18.1. jei ketinamą vykdyti studijų programą teikia naujai įsteigta aukštoji mokykla, kuri nėra akredituota remiantis atlikto išorinio jos veiklos vertinimo išvadomis;

18.2. jei ketinamą vykdyti studijų programą teikia aukštoji mokykla, kurios veikla paskutinio išorinio vertinimo metu buvo įvertinta neigiamai;

18.3. jei per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota arba vertinimui nepateikta vykdoma studijų programa, kuri yra tos pačios krypties ir pakopos, kaip ir tos aukštosios mokyklos teikiama ketinama vykdyti studijų programa;

18.4. jei aukštoji mokykla nevykdo tokios krypčių grupės studijų, kaip teikiama ketinama vykdyti studijų programa.

19. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

19.1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;

19.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Įgaliotos akredituojančios institucijos patvirtintą, su Švietimo ir mokslo ministerija suderintą tvarką;

19.3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų programų reikalavimams pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą.

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, per 20 darbo dienų privalo priimti vieną iš Aprašo 21 punkte nurodytų sprendimų. Nustačius, kad pateikti ne visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti, ir (arba) ketinama vykdyti studijų programa neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 17.1–17.3 punktuose, sprendimų priėmimo terminas stabdomas, iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Apie nustatytus trūkumus bei proceso sustabdymą Įgaliota akredituojanti institucija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo informuoja aukštąją mokyklą. Aukštoji mokykla ištaisyti nustatytus trūkumus gali ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos gavimo.

21. Įgaliota akredituojanti institucija dėl ketinamos vykdyti studijų programos priima vieną iš šių sprendimų:

21.1. akredituoti studijų programą 3 studijų metams;

21.2. nutraukti prašymo dėl akreditavimo nagrinėjimo procedūrą – jei aukštoji mokykla Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka per 15 darbo dienų neištaisė Įgaliotos akredituojančios institucijos nustatytų trūkumų arba atsisakė pateikto prašymo;

21.3. neakredituoti studijų programos – jei, atlikus ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, ji buvo įvertinta neigiamai.

22. Švietimo ir mokslo ministerija gali inicijuoti akredituotos kaip ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą nepasibaigus 3 studijų metų akreditacijos laikotarpiui tuo atveju, kai esama informacijos apie vykdomos studijų programos neatitikimą Aprašo 19.3 punkte nurodytai deklaracijai.

 

IV. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

23. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl vykdomos studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvada.

24. Aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki studijų programos akreditavimo termino pabaigos, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

24.1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;

24.2. ne senesnę kaip 1 metų studijų programos išorinio vertinimo išvadą.

25. Kai studijų programa baigiama vykdyti, t. y. nebeketinama priimti naujų studentų, o akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu studijų programą baigs paskutinė studentų laida, studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas neatlikus studijų programos išorinio vertinimo, tačiau ne ilgiau kaip 2 studijų metams. Studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 3 studijų metams neatlikus studijų programos išorinio vertinimo ir tuo atveju, jeigu numatomo vertinimo metu studijų programa bus nevykdoma, t. y. nėra (nebus) programoje studijuojančių studentų.

26. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 24 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 20 dienų priimti sprendimą dėl akreditavimo. Jei išorinį programos vertinimą atlieka Įgaliota akredituojanti institucija, Aprašo 24.1 punkte nurodytą prašymą akredituoti studijų programą aukštoji mokykla turi teisę pateikti kartu su prašymu atlikti programos išorinį vertinimą. Šiuo atveju aukštoji mokykla nepateikia Aprašo 24.2 punkte nurodyto dokumento.

27. Įgaliota akredituojanti institucija dėl vykdomų studijų programų motyvuotai priima vieną iš šių sprendimų:

27.1. akredituoti studijų programą 6 studijų metams, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 18 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ar „patenkinamai“ (pagal Aprašo 1 priede nustatytas vertinimo sritis ir Aprašo 2 priede pateiktą įvertinimo skalę) ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;

27.2. akredituoti studijų programą 3 studijų metams, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę) ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;

27.3. neakredituoti studijų programos, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro mažiau nei 12 balų arba bent viena vertinama sritis įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę) arba studijų programa neatitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų reikalavimų studijų programoms.

 

V. STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIS VERTINIMAS

 

28. Aukštoji mokykla, filialas dėl vykdomos akredituotos bei Aprašo 18 punkte nustatytais atvejais ketinamos vykdyti studijų programos išorinio vertinimo į Agentūrą kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras, o į Centrą kreipiasi pagal Centro patvirtintas procedūras ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki studijų programos akreditavimo pabaigos.

29. Studijų programos išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

29.1. savianalizė, atliekama studijų programą vykdančios ar ketinančios vykdyti aukštosios mokyklos;

29.2. vertinimo ekspertų grupės vizitas į studijų programą vykdančią ar ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą;

29.3. išorinio vertinimo išvadų parengimas ir viešas paskelbimas;

29.4. paskesnė veikla, kuria siekiama įvertinti aukštosios mokyklos priemones pagal pateiktas išorinio vertinimo rekomendacijas.

30. Aukštoji mokykla sudaro sąlygas studijų programų išoriniam vertinimui:

30.1. priima Centro ar Agentūros paskirtus ekspertus, organizuoja jų susitikimus su tikslinėmis grupėmis;

30.2. prireikus pateikia papildomą informaciją ir dokumentus.

31. Centras ar Agentūra prisiima atsakomybę už studijų programos išorinio vertinimo išvadas.

32. Studijų programa įvertinama teigiamai, jeigu atitinka šio Aprašo 27.2 punkto reikalavimus, išskyrus filialų Lietuvos Respublikoje vykdomas programas. Filialų studijų programos įvertinamos teigiamai, jeigu Centro ar Agentūros parengtoje išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę).

33. Studijų programa įvertinama neigiamai, jei jos įvertinimas sudaro mažiau kaip 12 balų ir (arba) bent viena vertinama sritis yra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę).

34. Jeigu filialo studijų programos vertinimą atliko Agentūra, gavęs vertinimo išvadas, jų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, filialas pateikia Centrui ir Švietimo ir mokslo ministerijai. Jeigu filialo programos vertinimą atliko Centras, jis vertinimo išvadas pateikia filialui, o vertinimo išvadų kopiją – Švietimo ir mokslo ministerijai.

35. Aukštoji mokykla, filialas privalo per 10 dienų nuo įvertinimo rezultatų gavimo interneto tinklalapyje ir kitais tinkamais būdais informuoti apie Centro ar Agentūros pateiktus studijų programos išorinio kokybės įvertinimo rezultatus (paviešinti vertinamąją išvadą arba jų santrauką su rekomendacijomis) ir Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimą dėl studijų programos akreditavimo.

 

_________________

 


Studijų programų išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

STUDIJŲ PROGRAMOS ĮVERTINIMAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo sritis

Srities įvertinimas, balai

1

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

 

2

Programos sandara

 

3

Personalas

 

4

Materialieji ištekliai

 

5

Studijų eiga ir jos vertinimas (studentų atranka, pasiekimų vertinimas, parama studentams)

 

6

Programos vadyba (programos administravimas, vidinis studijų kokybės užtikrinimas)

 

 

Iš viso:

maksimali balų suma: 24

 

_________________

 


Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ĮVERTINIMO SKALĖ

 

Lygis/balų skaičius

Įvertinimas

Apibūdinimas

1

Nepatenkinamai

Yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti

2

Patenkinamai

Tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti

3

Gerai

Sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų

4

Labai gerai

Sritis yra išskirtinė

 

_________________

 


Studijų programų išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(aukštosios mokyklos logotipas (ženklas)

 

_________________________

(Aukštosios mokyklos pavadinimas)

 

DEKLARACIJA

DĖL KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS ATITIKTIES BENDRIESIEMS IR SPECIALIESIEMS STUDIJŲ PROGRAMŲ REIKALAVIMAMS

 

___________________________

(data ir registracijos numeris)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 21 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais, 3 dalies 1 ir 3 punktais, 42 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo II ir III skyrių nuostatomis, taip pat ketinamos vykdyti studijų programos aprašu, senatas, akademinė taryba ar atitinkamas nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organas patvirtina, kad ketinama vykdyti studijų programa

 

Studijų programos pavadinimas

 

Studijų kryptis (šaka)

 

Studijų pakopa

 

Suteikiama kvalifikacija

 

 

atitinka bendruosius ir specialiuosius (jei tokie yra nustatyti) reikalavimus studijų programoms:

 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai

 

1.1. studijų tikslai aiškiai suformuluoti ir susieti su numatomais studijų rezultatais;

1.2. jei teikiama kvalifikacija, kuriai reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniuose teisės aktuose, studijų tikslai atitinka nurodytus reikalavimus.

 

2. Programos sandara

 

2.1. programos apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

2.2. modulių apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

2.3. studijuojamų dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais;

2.4. studijuojamų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus;

2.5. studijų metodai yra tinkami numatomiems studijų rezultatams pasiekti;

2.6. studijų programos apimtis pakankama numatomiems studijų programos rezultatams pasiekti;

2.7. jei programa vykdoma nuolatine ir ištęstine formomis, studijų programos, modulių ir atskirų dalykų apimtis vienoda abiems formoms;

2.8. per vieną semestrą studijuojamų programos dalykų skaičius neviršija numatyto teisės aktuose skaičiaus;

2.9. studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus;

2.10. kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu;

2.11. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir Lietuvos kvalifikacijų sandaroje nustatytą kvalifikacijų lygį (pagal veiklos sudėtingumą, savarankiškumą ir kintamumą).

 

3. Personalas

 

3.1. pedagoginio ir mokslinio personalo sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus;

3.2. pedagoginio ir mokslinio personalo kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams pasiekti.

 

4. Materialieji ištekliai

 

4.1. materialioji bazė pakankama studijų programos tikslams pasiekti.

 

5. Numatoma studijų eiga

 

5.1. reikalavimai stojantiesiems yra pagrįsti;

5.2. vertinimo sistema yra susieta su studijų rezultatais.

 

6. Programos kokybės vadyba

 

6.1. atlikta programos vidinės kokybės kontrolės procedūra;

6.2. programos vykdymui bus taikoma vidinė kokybės užtikrinimo sistema.

 

(Pastabos ir komentarai)

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

_________________