LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. 339 „DĖL valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 20 d. Nr. 1V-538

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339 „Dėl valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3310; 2009, Nr. 88-3760):

1. Išdėstau 12.1 punktą taip:

12.1. kad būtų pasiekti Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 20 (Žin., 2011, Nr. 6-230), nustatyti valstybės tarnautojų prioritetiniai mokymo tikslai;“.

2. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Valstybės tarnautojų mokymo programos tvirtinamos pagal Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 (Žin., 2010, Nr. 81-4255), nustatytas procedūras.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis