LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ IR ŽENKLINIMO ĮRANGOS TIEKĖJO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 22 d. Nr. 3D-595

Vilnius

 

Vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267), 5.2 punktu, Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663 (Žin., 2004, Nr. 181-6719; 2010, Nr. 11-546), 8 punktu ir atsižvelgdamas į Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisijos 2011 m. liepos 8 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-290(5.50),

t v i r t i n u UAB „Avena“ galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėja.

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                   Gediminas Kazlauskas

 

_________________