VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. B1-594 „DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, GAMYBOS IR TIEKIMO LIETUVOS RESPUBLiKOS RINKAI REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. B1-395

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741):

1. Pakeičiu:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. B1-594 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912; 2009, Nr. 118-5106, Nr. 133-5826):

1.1.1. įrašau preambulėje po oficialaus paskelbimo šaltinio „1992, Nr. 2-15“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 148-7563“,

1.1.2. išdėstau 2 punktą taip:

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.“;

1.2. Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594:

1.2.1. įrašau 6.4 punkte vietoj oficialaus paskelbimo šaltinio „2004, Nr. 73-2541“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 12-560“,

1.2.2. papildau 9 punktą nauja sąvoka „teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba“:

Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.“;

1.2.3. išdėstau 17 punktą taip:

17. Išimties atveju, vadovaudamasi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B1-575 „Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo iš trečiųjų šalių, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 114-4367), VMVT gali leisti laikinai tiekti ar naudoti gyvūnams veterinarinius vaistus, kurie registruoti kitoje ES valstybėje narėje.“;

1.2.4. įrašau 31, 32, 160, 161, 170.4, 179, 225, 226, 228, 259, 262, 263 ir 306 punktuose vietoj atitinkamu linksniu ir skaičiumi vartojamų žodžių „apskrities ir miesto“ atitinkamu linksniu ir skaičiumi vartojamą žodį „teritorinė“,

1.2.5. įrašau 70, 170.3, 171, 174.5, 178, 205, 206, 212, 218, 221.6 punktuose ir 174 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj atitinkamu linksniu ir skaičiumi vartojamų žodžių „apskrities ar miesto“ atitinkamu linksniu ir skaičiumi vartojamą žodį „teritorinė“,

1.2.6. įrašau 157, 163, 168, 169, 170.3, 180, 217, 289 ir 290 punktuose vietoj atitinkamu linksniu ir skaičiumi vartojamų žodžių „apskrities, miesto ar rajono“ atitinkamu linksniu ir skaičiumi vartojamą žodį „teritorinė“,

1.2.7. įrašau 164 punkte vietoj žodžių „apskričių, miestų ir rajonų“ žodį „teritorinė“,

1.2.8. įrašau 258 ir 264 punktuose vietoj žodžių „apskričių, miestų“ žodį „teritorinių“.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2.3 punktas įsigalioja nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius