VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. B1-349 „DĖL PREKYBOS GALVIJAIS IR KIAULĖMIS VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 30 d. Nr. B1-342

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741),

pakeičiu:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 135-4916; 2009, Nr. 145-6480):

1.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 1 tomas, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimu Nr. 2009/976/ES (OL 2009 L 336, p. 36):“;

1.2. išdėstau 2 punktą taip:

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.“

2. Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349:

2.1. įrašau 27 punkte vietoj žodžių „maisto tvarkymo subjektus“ žodžius „maisto tvarkymą“ ir po oficialaus paskelbimo šaltinio „2005, Nr. 31-1025“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 27-1300“;

2.2. įrašau 28, 36 ir 38 punktuose vietoj žodžių „maisto tvarkymo subjektus“ žodžius „maisto tvarkymą“.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius