VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. B1-128 „DĖL etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja valstybinEI maisto ir veterinarijos tarnybAI pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinariNĖS farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pAKEITIMO

 

2011 m. birželio 30 d. Nr. B1-326

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741),

pakeičiu:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. B1-128 „Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-766; 2008, Nr. 75-2991) ir jo 4 punktą išdėstau taip:

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.“

2. Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. B1-128, ir jų 18 punkte įrašau vietoj žodžių „apskričių, rajonų, miestų“ žodį „teritorinių“.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius