LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 14 d. Nr. A1-330

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 86-4142) 11 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d.

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinamas – šis Aprašas) reglamentuoja savanoriui dėl savanoriškos veiklos vykdymo patirtų išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 86-4142) ir kituose teisės aktuose.

 

II. SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

3. Savanoriškos veiklos organizatorius savanoriškos veiklos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka gali kompensuoti savanoriui su savanoriška veikla susijusias šias išlaidas:

3.1. kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos išlaidas, taip pat kelionės išlaidas, susijusias su savanoriškos veiklos atlikimu;

3.2. nakvynės išlaidas, kai savanoriška veikla atliekama ilgiau nei parą ir (ar) kitoje nei savanorio gyvenamoji vieta vietovėje;

3.3. maitinimo išlaidas, kai savanoriška veikla trunka ne mažiau kaip 4 valandas per parą;

3.4. pašto, telefono išlaidas, jeigu savanoris savanorišką veiklą atlieka ne savanoriškos veiklos organizatoriaus patalpose;

3.5. mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas;

3.6. išlaidas savanoriškai veiklai atlikti reikalingoms priemonėms, specialiesiems drabužiams;

3.7. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias draudimo išlaidas;

3.8. kitas tarptautinėse savanoriškos veiklos programose nustatytas išlaidas.

4. Su savanoriška veikla susijusios išlaidos savanoriui kompensuojamos pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus (važiavimo bilietus, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, patvirtinančius faktiškai patirtas išlaidas).

Kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos, kai vykstama savanorio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų). Degalų įsigijimo kaina nustatoma pagal savanorio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

5. Savanoriškos veiklos organizatoriai, kompensuojantys savanoriams šiame Apraše nurodytas išlaidas, pildo laisvos formos žurnalą – įrašo jame savanoriškos veiklos vykdymo datą ir vietą, savanorių, kuriems kompensuojamos šiame Apraše nurodytos išlaidos, vardus, pavardes, adresus, jiems kompensuojamų išlaidų rūšį ir dydį, išlaidas patvirtinančių dokumentų rekvizitus: datą, numerį, paslaugos teikėjo pavadinimą, pinigų sumą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Savanoriškos veiklos organizatorius saugo su savanoriška veikla susijusias išlaidas patvirtinančius dokumentus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) nustatyta tvarka.

7. Savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus ginčai dėl išlaidų, susijusių su savanoriškos veiklos kompensavimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________