LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKYKLŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 12 d. Nr. V-1240

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 41 straipsnio 15 dalimi,

tvirtinu Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

SUDERINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2011-07-08 raštu Nr. S1-406 (1.7)

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro

2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240

 

MOKYKLŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų pavadinimams (toliau – mokyklos pavadinimas). Šios taisyklės netaikomos aukštųjų mokyklų pavadinimams. Taisyklėse vartojami esami ir galimi pavadinimai.

2. Mokyklos pavadinimas sudaromas ir rašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir šiomis taisyklėmis.

3. Mokyklos pavadinimas turi būti aiškus, jame reikia vengti nebūtinos informacijos.

4. Mokyklos pavadinime turi būti nurodomas gimininis (nomenklatūrinis) žodis (mokykla, centras ir pan.) ir bent vienas skiriamosios reikšmės žodis: tikrinis (vietovardis, asmenvardis, simbolinis vardas) arba (ir) bendrinis (dailės, jaunimo, suaugusiųjų ir pan.). Mokyklos grupę ar tipą nusakantys žodžiai pavadinime gali būti nevartojami.

5. Simboliniai mokyklų pavadinimai sudaromi vadovaujantis Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2(91) (Žin., 2004, Nr. 27-867).

6. Mokyklos pavadinimas sudaromas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų, mokyklos, susijusios su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas jį naudoti.

7. Mokyklos pavadinime netinka išplėstiniai veiklos aspektų apibūdinimai su žodžiais pakraipos, krypties ir kt.

8. Mokyklos pavadinime jos teisinė forma nenurodoma.

9. Valstybinės ir savivaldybės mokyklos pavadinime nenurodoma mokyklos savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkai): ministerija, savivaldybė, universitetas, vyskupija ir kt.

10. Valstybinės ir savivaldybės mokyklos pavadinime neįvardijama mokoma tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikyba.

11. Mokyklos pavadinimas registracijos ir kituose dokumentuose nerašomas didžiosiomis raidėmis.

 

II. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAVADINIMAI

 

12. Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime turi būti nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis ar kaimas), nerašant žodžių miesto, miestelio, kaimo, ir žodis mokykla arba kiti mokyklos veiklą atitinkantys gimininiai (nomenklatūriniai) žodžiai: mokykla-darželis, mokykla-daugiafunkcis centras, progimnazija, gimnazija, konservatorija, centras, pvz.: Nidos mokykla, Birštono gimnazija.

13. Jei bendrojo ugdymo mokykla yra ne rajono savivaldybės centre, pavadinime rašomas sutrumpintas žodis rajono, pvz.: Biržų r. Pabiržės mokykla, Lazdijų r. Šventežerio mokykla. Jei bendrojo ugdymo mokykla yra ne Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių centre, pavadinime rašomas sutrumpintas žodis savivaldybės, pvz.: Elektrėnų sav. Vievio mokykla.

14. Jei bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ar kuri kita ministerija, pavadinime žodžiai savivaldybės ir rajono nenurodomi, pvz.: Gruzdžių vaikų socializacijos centras (ne Šiaulių r. Gruzdžių vaikų socializacijos centras), Buivydiškių pagrindinė mokykla (ne Vilniaus r. Buivydiškių pagrindinė mokykla), Riešės gimnazija (ne Vilniaus r. Riešės gimnazija).

15. Valstybinės ar savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (tiek bendrosios, tiek skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) pavadinime dar gali būti nurodoma:

15.1. mokyklos tipas, jei jis atitinka mokyklos paskirties pavadinimą, pvz.: Elektrėnų pradinė mokykla, Vilkaviškio progimnazija, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla, Jurbarko r. Eržvilko gimnazija;

15.2. mokyklos paskirtis, pvz.: Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis, Radviliškio jaunimo mokykla, Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokykla, Telšių suaugusiųjų mokykla, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Plungės suaugusiųjų švietimo centras, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Šilutės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Alytaus r. Punios mokykla-daugiafunkcis centras.

16. Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas gali būti papildomas:

16.1. simboliniu pavadinimu: mokyklų simboliniai pavadinimai rašomi kilmininko linksnio forma, pvz.: Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla, Kauno „Saulutės“ vaikų socializacijos centras; mokyklų-darželių pavadinimai rašomi arba kilmininko, arba vardininko forma, pvz.: Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis ir Ukmergės mokykla-darželis „Varpelis“;

16.2. svarbios istorinės datos ar įvykio pavadinimu, taip pat istorijai, šalies ar krašto kultūrai, mokslui nusipelniusio asmens vardu (rašomas visas vardas ir pavardė ar visas slapyvardis), pvz.: Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla.

17. Jei mieste yra ne viena bendrojo ugdymo mokykla ir jos pavadinime nėra 16 punkte nurodytų žodžių, ji pavadinime dar gali turėti:

17.1. miesto dalies ar gatvės pavadinimą, pvz.: Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla (Alytaus Senamiesčio dalyje), Kauno Rokų vidurinė mokykla (Rokai – Kauno miesto dalis), Vilniaus Santariškių mokymo centras (Santariškės – Vilniaus miesto dalis), Vilniaus Žemynos progimnazija (Žemynos gatvėje);

17.2. numerį, rašomą arabišku skaitmeniu su pridėta įvardžiuotinės formos galūne: 1-asis, 1-oji, 2-asis... (nerašoma Nr. 1, Nr. 2, pirmasis ir pan.), pvz., Panevėžio 5-oji gimnazija.

18. Specialiosios mokyklos pavadinime žodžio specialusis (-ioji) rekomenduojama nevartoti, sveikatos sutrikimo rekomenduojama neįvardyti.

19. Nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime vartojamas žodis privatus (-i), pvz.: „Šaltinėlio“ privati mokykla, „Saulės“ privati gimnazija, Marinos Mižigurskajos privati vidurinė mokykla.

20. Žodis privatus (-i) nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime gali būti nevartojamas taisyklių 21.2 ir 21.4 punktuose numatytais atvejais.

21. Nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis ar kaimas) gali būti nurodoma tik tam tikrais atvejais:

21.1. kai mokyklos pavadinime nenurodomas mokyklos savininkas, pvz., Vilniaus privati gimnazija; yra daugiau kaip vienas savininkas, pvz., Klaipėdos privati pagrindinė mokykla (mokyklos dalininkai – Klaipėdos rusų kultūros draugija Otečestvo ir fizinis asmuo);

21.2. kai mokyklos pavadinime nurodomo savininko pavadinime jau yra miesto, miestelio ar kaimo vardas, pvz., Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinė mokykla;

21.3. kai to paties savininko kelios mokyklos veikia skirtingose vietovėse, pvz.: Vilniaus Ingridos Lauciuvienės privati mokykla-darželis „Dūzginėlio bitutės“ ir Kauno Ingridos Lauciuvienės privati mokykla-darželis „Dūzginėlio bitutės“;

21.4. kai ugdymas nevalstybinėje mokykloje grindžiamas savita pedagogine sistema (M. Montesori, Š. Suzuki, Valdorfo, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos ar kita), pvz.: Kauno Montesori pradinė mokykla, Vilniaus Valdorfo mokykla, Kauno jėzuitų gimnazija, Marijampolės marijonų gimnazija, Vilniaus katalikiškoji „Versmės“ mokykla.

 

III. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ PAVADINIMAI

 

22. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime nurodomas gimininis (nomenklatūrinis) žodis mokykla arba centras.

23. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) (jei mokykla valstybinė ar savivaldybės) arba savininkas (jei mokykla nevalstybinė), žodžiai, apibendrintai arba tiesiogiai nusakantys mokyklos veiklą (pavadinime nurodomos ne daugiau kaip dvi gamybos sritys), pvz.: Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras; Onos Petraitienės privatus buhalterių mokymo centras, Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla.

24. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime gali būti nurodoma profesija, pvz.: Kauno ryšininkų mokykla, Kauno statybininkų rengimo centras.

25. Jei mieste yra ne viena to paties profilio mokykla, ji gali turėti miesto dalies vardą arba simbolinį pavadinimą, pvz.: Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“.

26. Valstybinės profesinio mokymo įstaigos pavadinime rajonas ar savivaldybė nenurodomi – vartojamas gyvenamosios vietovės (miestas, miestelis, kaimas) vardas, pvz.: Smalininkų technologijų ir verslo mokykla (ne Jurbarko r. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla), Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla (ne Šalčininkų r. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla).

28. Profesinio mokymo įstaigų rūšiniai pavadinimai nedarytini su žodžiais, turinčiais priesagą -inis, -inė, pvz., Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijų (ne technologinė) mokykla.

27. Nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos pavadinime gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) nurodoma ir žodis privatus (-i) vartojamas taisyklių 19–21 punkte nustatytais atvejais.

29. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime nevartojami žodžiai regiono, regioninis.

 

IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ PAVADINIMAI

 

30. Neformaliojo švietimo mokyklos pavadinime nurodomas gimininis (nomenklatūrinis) žodis lopšelis, darželis, lopšelis-darželis, daugiafunkcis centras, mokykla, centras, namai, rūmai, kursai, klubas, studija, akademija, institutas ar kt.

31. Valstybinės ar savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinime nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis ar kaimas), nerašant žodžių miesto, miestelio, kaimo, ir žodis lopšelis, darželis arba lopšelis-darželis, daugiafunkcis centras (pavadinime galima rašyti ir žodį vaikų), pvz.: Rietavo lopšelis-darželis, Skuodo vaikų lopšelis-darželis. Jei mokykla yra ne rajono savivaldybės centre, pavadinime nurodomas sutrumpintas žodis rajono, pvz.: Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, Alytaus r. Butrimonių vaikų darželis, Ukmergės r. Balelių daugiafunkcis centras. Jei mokykla yra ne Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių centre, pavadinime rašomas sutrumpintas žodis savivaldybės, pvz., Druskininkų sav. Leipalingio vaikų lopšelis-darželis.

32. Jei mieste yra ne viena ikimokyklinio ugdymo mokykla, ji gali dar turėti:

32.1. miesto dalies ar gatvės pavadinimą (rašomas be kabučių), pvz.: Kauno Šančių lopšelis-darželis (Šančiai – Kauno miesto dalis), Vilniaus Markučių vaikų darželis (Markučiai – Vilniaus miesto dalis), Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis (Tirkiliškių gatvėje);

32.2. numerį, rašomą arabišku skaitmeniu su pridėta įvardžiuotinės formos galūne: 1-asis, 1-oji, 2-asis... (nerašoma Nr. 1, Nr. 2, pirmasis ir pan.), pvz.: Kauno 6-asis lopšelis-darželis, Kauno 75-asis vaikų darželis.

33. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinime galima vartoti su kabutėmis rašomą vaiko amžiui tinkantį simbolinį pavadinimą, rašomą kilmininko, vardininko arba naudininko linksniu, pvz.: Klaipėdos „Čiauškutės“ lopšelis-darželis, Jonavos r. Šveicarijos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“.

34. Specialiosios ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinime žodžio specialusis (-ioji) rekomenduojama nevartoti, sveikatos sutrikimo rekomenduojama neįvardyti.

35. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos pavadinime nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) (jei mokykla valstybinė ar savivaldybės) arba savininkas (jei mokykla nevalstybinė, užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos), mokyklos profilis (muzikos, meno, dailės, kūrybos, sporto, saugaus eismo ir t. t.), taip pat žodžiai mokykla, namai, rūmai, centras, kursai, klubas, studija, pvz.: Ignalinos muzikos mokykla, Birštono meno mokykla, Marijampolės dailės mokykla; Jūratės Kaunienės privati kompiuterių mokykla. Jei mokykla yra ne rajono savivaldybės centre, pavadinime rašomas sutrumpintas žodis rajono, pvz.: Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai, Plungės r. Platelių muzikos mokykla. Jei mokykla yra ne Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių centre, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų pavadinimuose rašomas sutrumpintas žodis savivaldybės, pvz., Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla.

36. Neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos pavadinime nerašomi pažyminiai vaikų, mokinių, jaunimo, pvz., Gargždų muzikos mokykla (ne Gargždų vaikų muzikos mokykla). Tokių pažyminių gali turėti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (namai, rūmai, centras, kursai, klubas, studija ir kt.) pavadinimai, pvz.: Kauno mokinių aplinkotyros centras, Mažeikių mokinių namai, Palangos mokinių klubas.

37. Neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla gali turėti numerį, miesto dalies ar simbolinį pavadinimą, ji gali būti pavadinta istorijai, šalies ar krašto kultūrai, mokslui nusipelniusio asmens vardu (rašomas visas vardas ir pavardė ar visas slapyvardis), pvz.: Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno Centro sporto mokykla, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla.

38. Tautinių bendrijų įsteigtų sekmadieninių mokyklų pavadinimuose gali būti pateikiama tautybės ar etninės grupės nuoroda, pvz.: Graikų bendruomenės Lietuvoje „Pontos“ sekmadieninė mokykla, Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės sekmadieninė mokykla.

39. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos pavadinime nurodomas gimininis (nomenklatūrinis) žodis mokykla, centras ar kt. ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) (jei mokykla valstybinė ar savivaldybės) arba savininkas (jei mokykla nevalstybinė), mokyklos paskirtis (suaugusiųjų, švietimo ir kt.), pvz.: Druskininkų sporto centras, Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, Juozo Palubinsko privati akupunktūros mokykla.

40. Nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo mokyklos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos pavadinime gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) nurodoma ir žodis privatus (-i) vartojamas taisyklių 19–21 punkte nustatytais atvejais.

 

_________________